Ugoda pozasądowa musi być opodatkowana

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę wypłacone pracownikowi na podstawie ugody pozasądowej nie może korzystać z wyłączenie z podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracodawca jako płatnik musi więc odprowadzić od tego typu świadczenia podatek a następnie jego kwotę wykazać łącznie z innymi dochodami ze stosunku pracy w informacji PIT-11 (bądź PIT-40 w przypadku dokonywania rocznego obliczenia podatku pracownika).

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2016 r. (sygn. 3063-ILPB1-1.4511.218.2016.2.PP), w której zawarto następującą argumentację:

„(…) Z literalnego brzmienia powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jednoznacznie wynika, że nie wszystkie odszkodowania otrzymywane przez osoby fizyczne są wolne od podatku dochodowego. Zakres zwolnienia wynikający z ww. art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy obejmuje tylko odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw za wyjątkiem odszkodowań wymienionych w lit. a-g tego przepisu.

Natomiast uregulowanie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy wskazuje że, z przedmiotowego zwolnienia wyłączone zostały odszkodowania wynikające z zawartych umów i ugód innych niż ugody sądowe.

Aby zatem wypłacone odszkodowanie korzystało ze zwolnienia na podstawie wskazanego powyżej przepisu, muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
  • wysokość odszkodowania lub zasady jego ustalania muszą wynikać z przepisów odrębnych ustaw,
  • podstawą przyznania odszkodowania nie może być zawarta umowa lub ugoda pozasądowa.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę. Pracownik zakwestionował wypowiedzenie stosunku pracy, co spowodowało powstanie sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W celu polubownego rozwiązania ww. sporu strony zawarły ugodę pozasądową, w której wspólnie ustaliły, że pracodawca wypłaci pracownikowi odszkodowanie w kwocie 10.000 zł. W zamian za wypłatę przedmiotowego odszkodowania pracownik zobowiązał się wycofać w całości złożony przez siebie pozew przeciwko pracodawcy. W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy – jak wynika to z treści całego wniosku – powstały wątpliwości, czy ciążą na nim obowiązki płatnika, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikające z faktu wypłaty pracownikowi ustalonego wspólnie przez strony odszkodowania w kwocie 10.000 zł.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że ugoda jest jednym z typów umów regulowanych przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z art. 917 ww. ustawy, przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym w celu aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by ustalić spór istniejący lub mogący powstać.

Informator Kadrowo - Płacowy 2018

Ponadto, należy wskazać, że podstawą nabycia prawa do odszkodowania wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi lub byłemu pracownikowi jest łączący ich obecnie lub uprzednio stosunek pracy, a zatem odszkodowanie takie stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w ww. art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie jest w omawianym przypadku wolny od opodatkowania (w tym nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy), gdyż należne pracownikowi odszkodowanie wynika z zawartej ugody innej niż ugoda sądowa. Tym samym pracodawca dokonujący wypłaty ww. odszkodowania ma obowiązek jako płatnik podatku dochodowego – zgodnie z dyspozycją zawartą w przepisie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – potrącić i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, a następnie kwotę odszkodowania wykazać łącznie z innymi dochodami ze stosunku pracy w informacji PIT-11 (bądź PIT-40 w przypadku dokonywania rocznego obliczenia podatku).

Reasumując stwierdzić należy, że przychód pracownika z tytułu wypłaty ww. odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy ciążą w związku z tym obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”.

Informator Kadrowo - Płacowy 2018

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *