Czy można wypowiedzieć umowę o pracę przez SMS

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

W ostatnim czasie wpłynęło do nas pytanie czy można wypowiedzieć umowę o pracę przez SMS?

Wypowiedzenie dokonane w powyższy sposób jest skuteczne, aczkolwiek jest wadliwe i może być zakwestionowane przez sąd pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Niezachowanie przez pracodawcę formy pisemnej jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę oraz przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia i uzasadnia wniesienie przez pracownika roszczenia o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy albo o zasądzenie odszkodowania.

Najnowsze publikacje z aktualnym stanem prawnym na 2018 r.

Za zgodne z prawem należy uznać zwalnianie podwładnego z pracy poprzez pismo odręczne, maszynowe, wydruk komputerowy itp., na których figuruje własnoręczny podpis pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej (uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt I PK 58/09). Dopuszczalne jest także wymówienie umowy o pracę lub jej rozwiązanie z trybie natychmiastowym za pośrednictwem maila (poczty elektronicznej) podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Zdarza się, że pracodawca zwalnia pracownika ustnie, przez telefon, czy też za pośrednictwem SMS-a lub niepodpisanego elektronicznie e-maila. Takie wypowiedzenie, choć nie spełnia wymogów formalnych, posiada moc prawną, chyba, że podważy je sąd pracy.

Najnowsze publikacje z aktualnym stanem prawnym na 2018 r.
Informator Kadrowo - Płacowy 2018

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *