Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania po zmianach Kodeksu pracy

Z początkiem 2017 r. regulamin pracy i regulamin wynagradzania mają obowiązek wydawać pracodawcy:

  • zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz
  • nieobjęci zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Zakłady pracy ze stanem zatrudnienia mniejszym niż 50 pracowników tworzą ww. regulaminy dobrowolnie (oczywiście o ile nie funkcjonuje u nich układ zbiorowy). Natomiast podmioty zatrudniające co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, wprowadzają omawiane akty prawa wewnątrzzakładowego, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Po wprowadzonych przez ustawodawcę zmianach pojawiło się pytanie, czy pracodawcy, u których ilość pracowników spadła poniżej 50 osób, mogą zrezygnować z regulaminu pracy / wynagradzania. Zagadnienie to było przedmiotem rozważań doktryny już wcześniej, z tą różnicą, iż chodziło o spadek liczebności załogi poniżej 20 pracowników.

Wyjaśniając to zagadnienie podkreślić trzeba, że w dotychczasowym stanie prawnym w literaturze prawa pracy wyrażane były poglądy, że ani regulamin wynagradzania, ani regulamin pracy nie tracą mocy prawnej w razie spadku zatrudnienia poniżej 20 pracowników, gdyż takiego skutku nie przewidują regulacje kodeksowe (m.in. „Kodeks pracy 2010. Komentarz” pod red. prof. dr hab. B. Wagner, Gdańsk 2010; „Kodeks pracy. Komentarz” M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Warszawa 2010; „Kodeks pracy. Komentarz” pod red. prof. dr hab. K.W. Barana, WK 2016).

W świetle powyższe należy przyjąć, że także wejście w życie zmian w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r. nie spowodowało, że przedmiotowe akty normatywne funkcjonujące w zakładach pracy dających zatrudnienie mniej niż 50 pracownikom, utraciły obowiązującą moc. Nie ma również potrzeby rezygnowania z regulaminów. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli zatrudnienie u pracodawcy z powodu ruchów kadrowych spadnie poniżej 50 pracowników mają prawo (tak jak dotychczas) uchylić regulamin pracy i regulamin wynagradzania w takim samym trybie, w jakim są one wprowadzane. Przypomnijmy, że oba akty wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, przy czym jeżeli w zakładzie działa związek zawodowy (albo kilka związków), niezbędne jest uprzednie uzgodnienie z nimi treści tych aktów.

Powyższe potwierdza stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 stycznia 2017 r. w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł