Zmiany w składkach ZUS (w rozporządzeniu składkowym) od 1 września 2023 r.

Artykuły z kategorii składki ZUS

W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1665 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na jego mocy ustawodawca postanowił od 1 września 2023 r. przede wszystkim: podwyższyć do 450 zł kwotę wyłączenia z podstawy oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do…

czytaj więcej ➤

Posiłki profilaktyczne dla pracowników – zmiany od 9 lipca 2019 r.

Z dniem 9 lipca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Opublikowano je w Dzienniku Ustaw z 24 czerwca 2019 r., pod poz. 1160. Na jego mocy, pracodawcy, którzy ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie są w stanie wydawać…

czytaj więcej ➤

Składki ZUS a dofinansowanie przez pracodawcę zakupionych przez pracowników usług sportowo-rekreacyjnych oraz posiłków

Świadczenie w postaci dofinansowania przez pracodawcę zakupionych przez zatrudnianych pracowników usług sportowo-rekreacyjnych nie spełnia warunków do wyłączenia go z podstawy wymiaru składek ZUS. W konsekwencji tego typu bonus podlega w całości ozusowaniu. Potwierdza to organ rentowy. Jeśli chodzi o dofinansowanie do posiłków, to kwestia jego oskładkowania uzależniona jest m.in. od charakteru tych posiłków.

czytaj więcej ➤

Karty na posiłki profilaktyczne i napoje w świetle PIT

Zdarza się, że pracodawca wydaje pracownikom karty elektroniczne uprawniające do uzyskania na ich podstawie tylko i wyłącznie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w sytuacji, gdy mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania ww. artykułów / produktów. W takim przypadku po stronie zatrudnionych generowany jest przychód ze stosunku pracy, który…

czytaj więcej ➤

Artykuły spożywcze dla pracowników i zleceniobiorców bez PIT i ZUS

Zakup przez pracodawcę artykułów spożywczych dla załogi i udostępnienie ich nieodpłatnie wszystkim zatrudnionym (w tym pracownikom i zleceniobiorcom), w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez konkretną osobę, nie generuje przychodu. W konsekwencji w opisanych okolicznościach zakład pracy jako płatnik, nie jest zobowiązany do naliczania składek ZUS i zaliczek podatkowych od wartości posiłków. Tak wynika z wyjaśnień,…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – czerwiec 2018 (2)

Druga część przeglądu interpretacji podatkowych z czerwca 2018 r. porusza np. następujące zagadnienia: jakie są obowiązki płatnika związane z rozliczaniem zlecenia wykonywanego przez nierezydenta? czy pokrywanie przez firmę kosztów procedur legalizacji pobytu i pracy zleceniobiorców (obcokrajowców) stanowi opodatkowany przychód? czy opodatkowaniu podlegają świadczenia finansowane pracownikowi oddelegowanemu poza miejsce zamieszkania? kto wystawia deklaracje / informacje podatkowe w razie przejęcia części pracowników…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – czerwiec 2018 (1)

Pierwsza część przeglądu interpretacji podatkowych z czerwca 2018 r. rozstrzyga m.in. takie kwestie jak: czy z wyłączenia z podstawy podatku korzystają należności za podróże służbowe odbywane w ramach zagranicznego oddelegowania? czy naliczać podatek od zapewnianych pracownikom posiłków w formie otwartego bufetu dostępnego dla wszystkich zatrudnionych? czy i jak opodatkować nagrody w konkursach organizowanych dla pracowników? jakie skutki w zakresie PIT…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji ZUS – czerwiec 2018 (1)

ZUS

Pierwsza część przeglądu interpretacji ZUS z czerwca 2018 r. zgłębia m.in. następujące zagadnienia: czy można zwolnić z oskładkowania finansowane w ramach umowy zlecenia szkolenia oraz studia podyplomowe? co z ozusowaniem wartości podnajmowanego dla pracowników lokalu mieszkalnego? czy zleceniobiorca – student zagranicznej uczelni lub uczeń zagranicznej szkoły podlega oskładkowaniu? czy istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym przez uczniów techników, którym wypłacane są…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – marzec – kwiecień 2018 (1)

Pierwsza część przeglądu interpretacji podatkowych z marca i kwietnia 2018 r. rozstrzyga m.in.: czy opłacone przez pracodawcę składki ZUS za pracowników należy traktować jako ich przychód? jakie są obowiązki płatnika podatku w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy w Belgii? czy zapewnienie zakwaterowania dla zleceniobiorców skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu podatkowego? czy wolno wyłączyć z podstawy PIT posiłki fundowane…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji ZUS – luty – marzec 2018 (2)

ZUS

Druga część przeglądu interpretacji ZUS z lutego i marca 2018 r. porusza m.in. następujące zagadnienia: jak wygląda sprawa podlegania pod ZUS obcokrajowców, którzy pracują w Polsce lecz nie łączy ich żadna umowa z polskim pracodawcą? jak przyznawać świadczenia z zfśs, aby mogły korzystać one z wyłączenia z podstawy składek ZUS? kiedy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wyłączamy z podstawy wymiaru…

czytaj więcej ➤
1 2