Wysokość dodatków za nadgodziny – praktyczna tabela

informator-kadrowo-placowy-2017

Wysokość dodatków za nadgodziny wypracowane w niedziele, święto czy dzień wolny z racji 5-dniowego tygodnia pracy to zagadnienie, które nadal sprawia wiele kłopotów. Wiedza w tym zakresie jest niezbędna do prawidłowego rozliczania pracy ponadnormatywnej świadczonej przez pracowników. Z tego powodu zamieszczamy niezbyt rozbudowaną acz praktyczną tabelę, która pozwoli przypomnieć i utrwalić informacje odnośnie tego, jakie dodatki należą się zatrudnionym osobom…

czytaj więcej ➤

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych 2017

informator-kadrowo-placowy-2017

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2017 r. Wymiar czasu pracy Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu cały etat 1725,80 zł   (2000 zł – 13,71% x 2000 zł) 3/4 etatu 1 294,35 zł   (1500 zł – 13,71% x 1500 zł) 1/2 etatu 862,90 zł   (1000 zł – 13,71% x 1000 zł) 1/3 etatu…

czytaj więcej ➤

Świadczenia chorobowe – stawki procentowe

informator-kadrowo-placowy-2017

Stawki procentowe świadczeń chorobowych Wysokość świadczeń chorobowych Rodzaj świadczenia Miesięczna wysokość świadczenia (procent podstawy wymiaru świadczenia) wynagrodzenie chorobowe – 80% – za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną lub   – 100% – za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: •  wypadku w drodze do pracy lub z pracy •   choroby…

czytaj więcej ➤

Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 2017

informator-kadrowo-placowy-2017

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu…

czytaj więcej ➤

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania 2017

informator-kadrowo-placowy-2017

Pracownik wobec którego zakład pracy dopuścił się mobbingu, ma prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a ponadto do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. A zatem w 2017 r. kwota ww. należności nie…

czytaj więcej ➤

Minimalna stawka godzinowa 2017

informator-kadrowo-placowy-2017

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2017 r. Od początku 2017 r. w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 1 i 8d stawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) wprowadzono minimalną stawkę godzinową, której poziom jest ściśle skorelowany z wysokością ustalanego corocznie ustawowego, minimalnego…

czytaj więcej ➤

Minimalne stawki za godzinę pracy pracownika w 2017

informator-kadrowo-placowy-2017

Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2017 r. Miesiąc Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie Styczeń 168 2000 zł : 168 godz. = 11,91 zł* Luty 160 2000 zł : 160 godz. = 12,50 zł Marzec 184 2000 zł : 184 godz. = 10,87 zł Kwiecień…

czytaj więcej ➤
1 2