Próby unikania płacenia stawki minimalnej na zleceniu nie zawsze skuteczne

Zakłady pracy szukając oszczędności, podejmują próby unikania płacenia stawki minimalnej przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług. Celem podejmowanych działań w tym zakresie jest usiłowanie zniwelowania skutków wprowadzenia od 1 stycznia 2017 r. zmian do ustawy z 10 października 2010 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niektóre ruchy przedsiębiorców wydają się wielce ryzykowne. Niestety wiele firm podejmuje to ryzyko mimo, iż nie ma złotego środka na to jak nie płacić stawki minimalnej.

Za praktykę zmierzającą do obejścia nowych uregulowań może być uznawane przede wszystkim niezasadne wprowadzanie w umowach zapisów obligujących zatrudnione osoby do wnoszenia opłat na rzecz pracodawcy za korzystanie narzędzi / sprzętu. Zapisy takie będą z pewnością dogłębnie analizowane przez PIP.  Ciężko będzie wybronić się przykładowo zleceniodawcy, który od 2017 r. wprowadzi odpłatność za korzystanie przez zatrudniane sprzątaczki ze środków czystości i odkurzacza, tym bardziej jeśli w minionych okresach tego nie czynił.

Narzędziem służącym „walce” z nadmiernym wzrostem kosztów opłacania za pracę wykonawców zleceń i osób świadczących usługi są także kary umowne, stanowiące formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zakłady muszą pamiętać, iż kara umowa:

  • powinna być adekwatna do przewinienia zatrudnionego a więc nie może być zbyt wygórowana w stosunku do wartości samego zobowiązania wynikającego z zawartej między stronami umowy,
  • nie może być stosowana nagminnie czy z błahych powodów.

Mimo, iż przepisy przewidują możliwość wprowadzenie instytucji kary umownej w stosunku do zleceniobiorców czy osób świadczących usługi, to  należy zachować zdrowy rozsądek i odpowiednie środki ostrożności, by kara nie została uznana przez organy kontrolne jako metoda obchodzenia przepisów o minimalnej stawce godzinowej, wynoszącej w 2017 r. 13 zł brutto.

Przypomnijmy, że kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie za każdą godzinę jego wykonania w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

2 Thoughts to “Próby unikania płacenia stawki minimalnej na zleceniu nie zawsze skuteczne”

  1. FK

    Przydatny tekst

  2. Kris

    W Polsce nigdy nie brakowało pomysłów na obchodzenia prawa

Skomentuj artykuł