Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie świadczeń chorobowych

Kwestią niebudzącą żadnych wątpliwości jest fakt, iż wynagrodzenie za nadgodziny uwzględnia się w podstawie świadczeń chorobowych takich jak zasiłek i wynagrodzenie za chorobę, zasiłek macierzyński, opiekuńczy, wypadkowy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Już nie tak oczywistym jest jednak to:

  • czy zapłatę za godziny nadliczbowe zawsze przyjmuje się do podstawy należności chorobowych w kwocie faktycznej oraz
  • jak wliczać do bazy obliczeniowej wspomnianych wyżej należności wynagrodzenie za „nadgodziny średniotygodniowe” przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc.

Wynagrodzenie miesięczne, jak też składniki płacy należne za okresy miesięczne, wlicza się do bazy obliczeniowej świadczeń chorobowych w kwocie przysługującej za miesiące, za które zostały wypłacone, niezależnie od tego, kiedy nastąpiła ich wypłata.

Powyższe dotyczy także m.in.:

  • normalnego wynagrodzenia za pracę ponadnormatywną oraz
  • dodatków za nadgodziny przysługujących z tytułu przekroczenia normy dobowej (chodzi tu o tzw. nadgodziny dobowe) a także
  • dodatków należnych za przekroczenie przeciętnej normy tygodniowej, o ile okres rozliczeniowy nie przekracza miesiąca.

Chorobówka a nadgodziny za dłuższe okresy rozliczeniowe

Inaczej sprawa wygląda z godzinami nadliczbowymi wynikającymi z przekroczeń średniotygodniowych przy dłuższych okresach rozliczeniowych (dłuższych niż jeden miesiąc). Przykładowo dodatki za nadgodziny tygodniowe, wypłacane po zakończeniu 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego, uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za niedyspozycję zdrowotną i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w sposób obowiązujący dla składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za okresy kwartalne. Przypomnijmy, że składniki kwartalne podlegają wliczeniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych zatrudnionej osobie za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Analogicznie postępuje się ze średniotygodniówkami za okresy rozliczeniowe półroczne czy roczne.

Wynagrodzenia za nadliczbówki nie uzupełniamy….

Co ważne, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych nie uzupełnia się w podstawie świadczeń chorobowych. Wynagrodzenie to wlicza się do tej podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł