Zaliczkę na podatek liczy się osobno od przychodów z różnych źródeł

Fiskus w jednej z interpretacji wydanej w końcówce lipca 2017 r. wyraził opinię, iż zaliczkę na podatek oblicza się osobno od poszczególnych przychodów pochodzących z różnych źródeł. Pogląd ten został wyrażony w kontekście obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej w sytuacji, gdy składka ta przewyższa kwotę podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.200.2017.1.JK2, podkreślił, że jeśli zatrudniona osoba w obrębie jednego miesiąca uzyskuje różne rodzaje przychodów, pracodawca zobligowany jest do kalkulowania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego z nich odrębnie. Przykładowo, gdy pracownik w jednym miesiącu ma wypłacane wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek chorobowy, wówczas należy wyliczyć dwie oddzielne zaliczki na podatek, a składkę zdrowotną obniżyć w razie potrzeby tylko do poziomu zaliczki naliczonej jedynie od pensji.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Dla stwierdzenia, czy przywołany przepis powinien znaleźć zastosowanie w danej sytuacji, porównujemy wysokość przedmiotowej składki skalkulowanej od każdego z przychodów odrębnie do wysokości zaliczki podatkowej obliczonej na tej samej zasadzie, czyli od każdego z tych dochodów osobno. W konsekwencji, jeśli jeden z przychodów nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (co jest równoznaczne z zerową wysokością tej składki), będąc równocześnie dochodem podlegającym opodatkowaniu (tak jak jest to np. w odniesieniu do zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w związku z art. 18 ust. 2 ustawy systemowej i art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), składkę zdrowotną redukujemy do poziomu zaliczki na podatek dochodowy jedynie w tej części, którą wylicza się od przychodu wchodzącego do podstawy wymiaru tej składki.

Reasumując, płatnik powinien kalkulować i pobierać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych osobno od każdego świadczenia wypłaconego pracownikowi, tj. oddzielnie od wynagrodzenia za pracę i oddzielnie od zasiłku z ubezpieczenia społecznego (chorobowego).

Powyższa teza znajduje poparcie w uchwale Sądu Najwyższego z 2 lutego 2016 r., sygn. akt III UZP 18/15, o której pisaliśmy w artykule: Obniżenie składki zdrowotnej do zaliczki na podatek – na nowych zasadach.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł