Wsparcie dla przedsiębiorców z urzędu pracy

Pracodawcy zainteresowani tworzeniem nowych miejsc pracy lub utrzymaniem aktualnego stanu zatrudnienia mogą liczyć m.in. na wsparcie dla przedsiębiorców oferowane przez urzędy pracy. Pomoc w tym zakresie odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Omawiane wsparcie przyjmuje rozmaite formy takiej jak np. pośrednictwo pracy, refundacja kosztów poniesionych z tytułu składek społecznych opłaconych za skierowanego do pracy bezrobotnego czy refundacja wydatków poniesionych na wyposażenie lub doposażenie konkretnego stanowiska pracy.

W myśl obowiązujących przepisów, urzędy pracy mogą obecnie zaoferować m.in.:

  • pośrednictwo pracy, w ramach którego oferowana jest pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  • poradnictwo zawodowe, w ramach którego oferowana jest pomoc w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz wsparcie w zakresie indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników, w formie indywidualnych porad zawodowych;
  • zatrudnienie subsydiowane w formie np. prac interwencyjnych, czy robót publicznych – pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne;
  • grant na telepracę – pracodawca albo przedsiębiorca otrzymuje z Funduszu Pracy grant w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną;
  • świadczenie aktywizacyjne – wypłacane pracodawcy przez 12 lub 18 miesięcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.

Ale to nie wszytko.

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta może przyznać, na uzasadniony wniosek bezrobotnego złożony do powiatowego urzędu pracy, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są istotnym instrumentem oddziaływania na lokalne rynki pracy. Ta forma wsparcia jest często szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, nieposiadających własnych funduszy na powrót do aktywności zawodowej na obszarach, gdzie z uwagi np. na strukturę przedsiębiorstw, dominację sektora rolniczego o niskiej produktywności nie ma dużych szans na uzyskanie zatrudnienia. Szczególne znaczenie ma dostępność tej formy dla osób długotrwale bezrobotnych, gdyż stanowi realną szansę trwałego powrotu na rynek pracy.

 

Refundacja kosztów składek społecznych opłacanych za skierowanego bezrobotnego

Pracodawca może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 12 miesięcy – pod warunkiem, że po tym okresie nadal go zatrudnia. Wysokość refundacji nie może przekroczyć 300% minimalnego wynagrodzenia.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest dokonywana na podstawie art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej. Refundację kosztów może otrzymać pracodawca, który zobowiąże się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku: skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Jeśli wnioskuje o powyższą pomoc z Funduszu Pracy żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne to zobowiązuje się zatrudniać skierowaną osobę bezrobotną, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące. Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

KFS jest podstawowym instrumentem wspierania ze środków publicznych kształcenia ustawicznego osób pracujących. Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku kompetencji adekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Tym niemniej zakłada się również, że zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy poprawi zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

W obecnych ramach prawnych o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. W przygotowywanych zmianach ustawowych planowane jest rozszerzenie dostępu do KFS dla wszystkich podmiotów odprowadzających składkę na Fundusz Pracy. Wybór pracowników kierowanych na szkolenie, tematyki i długości szkolenia oraz jego realizatora należy do pracodawcy.

 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej

Tworzenie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie wspieranie przedsiębiorczości odbywa się również poprzez realizację programu pożyczkowego. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są na podstawie art. 61e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze środków FP. Pożyczki są udzielane na terenie całego kraju przez pośredników finansowych wyłonionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w drodze przetargu. Z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej mogą korzystać studenci ostatniego roku studiów, absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz bezrobotni (w każdym wieku). Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są, w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Z pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, mogą skorzystać osoby, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcy.

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł