Prezenty i upominki dla pracowników i zleceniobiorców a przychód podatkowy oraz składkowy

Prezenty i upominki zakupywane przez pracodawców dla pracowników i zleceniobiorców:

 • wręczane nie jako nie element wynagrodzenia a jako forma gratulacji,
 • przekazywane z różnych okazji takich jak np.: ślub, narodziny dziecka, jubileusz pracy zawodowej, jubileusz istnienia pracodawcy czy odejście na emeryturę,

nie stanowią przychodu ze stosunku pracy ani z działalności wykonywanej osobiście. Podmioty zatrudniające nie mają zatem obowiązku pobierania od ich wartości zaliczek podatkowych ani składek zusowskich.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2019 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.8.2019.4.MM), w której podkreślono, iż:

 • kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców budziła wątpliwości po stronie pracowników oraz pracodawców i prowadziła do sporów interpretacyjnych. Orzecznictwo sądów administracyjnych w tej materii również było niejednolite. Zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym wskazano, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy. W wyroku tym stwierdzono: „W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają. Kryterium tym musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku”.
 • darowizna kart podarunkowych, która nie będzie dodatkową, formą gratyfikacji za wykonaną pracę, co do zasady będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn;
 • w konsekwencji, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wręczonych pracownikom kart podarunkowych z okazji obchodów jubileuszu pracodawcy nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Te same wnioski zaprezentowano w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

 • z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.74.2019.1.MU),
 • z 30 stycznia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.598.2018.1.PR), w której czytamy:

„(…) Wnioskodawca przekazuje swoim pracownikom (dalej: Pracownicy) oraz osobom pełniącym obowiązki na podstawie umowy o dzieło, czy też zlecenie (dalej łącznie: Zleceniobiorcy) prezenty z okazji istotnych w ich życiu uroczystości.

Prezenty są formą gratulacji, przekazywane są Pracownikom/Zleceniobiorcom Wnioskodawcy z okazji:

 • ślubu,
 • narodzin dziecka (obecnie Wnioskodawca obdarowuje pracowników z okazji narodzin trzeciego dziecka, niemniej niewykluczone jest, że w przyszłości prezenty otrzymywać będą pracownicy posiadający inną (mniejszą albo większą liczbę dzieci)).

Najczęstszym podarunkiem jaki Wnioskodawca przekazuje z okazji ślubu jest bon podarunkowy (voucher) na pobyt w hotelu. Prezentem z okazji narodzin dziecka jest prezent rzeczowy – np. robot kuchenny, fotelik samochodowy, wózek spacerowy, czy też inny prezent, który w opinii Spółki, powinien ucieszyć obdarowanego i zostać przez niego jak najlepiej wykorzystany (Spółka stara się aby prezent, był jak najbardziej adekwatny do okazji). Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości prezenty przekazane ze wspomnianych powyżej okazji mogą mieć inną formę (zegarki, karty podarunkowe itp.). Zdaniem Wnioskodawcy, raz jeszcze podkreślić należy, że przekazywane Pracownikom/Zleceniobiorcom prezenty są formą przekazania gratulacji, a nie elementem wynagrodzenia, do zapłaty którego zobowiązana jest Spółka na podstawie zawartej umowy o pracę/umowy zlecenie, o dzieło. Celem Spółki jest sprawienie Pracownikom/Zleceniobiorcom przyjemności w tak istotnym dla nich momencie życia. Pracownikom/Zleceniobiorcom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskodawcy o wydanie prezentów.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, powołane przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, uznać należy, że okolicznościowe prezenty od Wnioskodawcy dla Pracowników/Zleceniobiorców z okazji istotnych w ich życiu uroczystości, jako darowizny nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy/pracy wykonywanej osobiście ze względu na charakter planowanej czynności mającej na celu nieekwiwalentne i jednostronne obdarowanie pracowników. W konsekwencji, darowizny te będą podlegać opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (…) i z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą stanowić dla Pracowników/Zleceniobiorców przychodu ze stosunku pracy/działalności wykonywanej osobiście, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.”.

Jeśli dany prezent / upominek dla zatrudnionej osoby nie stanowi przychodu z tytułu zatrudnienia, wówczas od jego wartości nie należy również odprowadzać składek ZUS.

Podkreślmy w ty miejscu, iż w piśmiennictwie można spotkać się z poglądem, iż uznanie przekazanego pracownikowi prezentu za darowiznę jest kontrowersyjne, albowiem gdyby pracownika nie łączył z pracodawcą stosunek pracy, to nie uzyskałby on takiego prezentu. W rezultacie wręczenie takiego prezentu zatrudnionemu powinno być rozpatrywane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak póki co, organy podatkowe uznają omawiane upominki za darowizny, co w przypadku przekroczenia limitów wskazanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn, może spowodować po stronie pracownika konieczność zapłaty podatku od darowizny.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Prezenty i upominki dla pracowników i zleceniobiorców a przychód podatkowy oraz składkowy”

 1. Darek

  a myślałem ze takie prezenty trzeba opodatkowywać i ozusowywac – muszę bardziej śledzić interpretacje US 🙁

Skomentuj artykuł