Jak wypełnić / złożyć wniosek o pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy [Aktualizacja: 18.05.2020]

Bardzo popularną formą wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej jest pożyczka w wysokości do 5000 zł z urzędu pracy wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pomocna przy ubieganiu się o ww. wsparcie będzie z pewnością instrukcja jak wypełnić wniosek o pożyczkę z urzędu pracy.

Wniosek można wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy Praca.gov.pl. Cały proces jest intuicyjny. Wyjaśniamy jak krok po kroku wypełnić wniosek.

1. W Praca.gov.pl przejdź do grupy usług „Tarcza antykryzysowa”

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

2. Wskaż usługę – „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

3. Wybierz właściwy powiatowy urząd pracy

Wybierz powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Lista powiatowych urzędów pracy, do których możesz wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

4. Skompletuj dokumenty

Skompletuj dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. Potrzebne będą:
• umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru;
• kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Umowę możesz pobrać na Praca.gov.pl

Co ważne, aktualnie „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19” jest integralną częścią wniosku składanego online więc nie trzeba go załączać jako pliku w formacie xls.

Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

5. Uzupełnij dane przedsiębiorcy

Uzupełnij informacje dotyczące miejscowości składania wniosku, danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy, adresu siedziby oraz danych kontaktowych. Wszystkie pola są obowiązkowe do
wypełnienia. Szczególnie ważne jest wprowadzenie danych kontaktowych, ponieważ w przypadku ewentualnych wątpliwości umożliwią one powiatowemu urzędowi pracy szybkie skontaktowanie się z przedsiębiorcą bez konieczności wizyty w urzędzie pracy.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

6. Wprowadź reprezentanta przedsiębiorcy oraz właściwą treść wniosku

Określ reprezentanta przedsiębiorcy. W przypadku jeżeli posiadasz więcej niż jednego reprezentanta wybierz przycisk „Dodaj”, który umożliwi dodanie kolejnego reprezentanta do wniosku. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, należy prowadzić dane przedsiębiorcy.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

7. Wprowadź właściwą treść wniosku

Określ kwotę pożyczki o jaką się ubiegasz. Pamiętaj, nie może ona przekroczyć wartości 5 000 zł. Następnie podaj numer rachunku, którym posługujesz się w prowadzonej działalności gospodarczej oraz stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r.
W przypadku mikroprzedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, w polu „Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu 29.02.2020 r.” należy wprowadzić 0,00.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

8. Złóż oświadczenia

W kolejnym kroku złóż oświadczenia że: zapoznałeś się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, wszystkie informacje zawarte we wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe, jesteś mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292), prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r., nie otrzymałeś nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie złożyłeś Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku, zobowiązujesz się do wykorzystania środków pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Informacje zawarte we wniosku oraz oświadczeniach muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać aktualnej sytuacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

9. Dołącz załączniki

Do wniosku dołącz następujące załączniki:
• umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf) – wystarczy załączyć „gołą” umowę (czyli sam jej wzór w pliku pdf bez żadnego wypełniania), gdyż jak wynika z wyjaśnień resortu pracy przedsiębiorca, składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji;
• kopię pełnomocnictwa (o ile dotyczy) – przykładowy wzór pełnomocnictwa można pobrać TUTAJ.

Aktualnie do wniosku już nie należy dołączać odrębnego pliku excela „formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”, gdyż obecnie wspomniany formularz stanowi integralną część wniosku.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

W pytaniu o pomoc publiczną wykazujemy zwolnienie z ZUS (pod warunkiem, że otrzymaliśmy już decyzję o zwolnieniu). Nie wykazujemy tu natomiast świadczenia postojowego, gdyż nie jest ono pomocą publiczną.

10. Wprowadź informacje o osobie składającej wniosek

Uzupełnij informację o osobie uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Przedsiębiorcy.

Jeżeli osoba uprawniona posiada pełnomocnictwo, zaznacz pole „Dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo” oraz załącz pełnomocnictwo. Po wypełnieniu formularza, wybierz
przycisk „Dalej”.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

11. Zweryfikuj konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl

Jeżeli posiadasz konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl, wybierz opcję „Mam już konto w module praca.gov.pl” i podaj numer PESEL w celu zalogowania się do modułu. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta, wybierz opcję „Zakładam konto w module praca.gov.pl” i postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

12. Podpisz dokumenty

Wybierz rodzaj podpisu elektronicznego, którym opatrzysz umowę oraz wniosek wraz z załącznikami – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

W przypadku wybrania podpisu zaufanego, zaakceptuj informację o przekierowaniu do platformy zewnętrznej, wprowadź login i hasło bezpośrednio w Profilu Zaufanym lub uwierzytelnij się poprzez innego dostawcę tożsamości – bank lub operatora pocztowego, podpisz wniosek i wyślij do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

13. Zakończenie obsługi wniosku

Ekran Podsumowanie zawiera potwierdzenie, że wniosek został wysłany do powiatowego urzędu pracy. Naciskając przycisk „Podgląd” możesz zobaczyć wypełniony wniosek. Naciskając przycisk „Zapisz” możesz zapisać przesłany wniosek we wskazane miejsce. Przycisk „Zakończ” kończy proces składania wniosku.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

14. Informacje o wniosku dostępne na koncie klienta Praca.gov.pl

Jeżeli chcesz upewnić się, że wniosek został przesłany do powiatowego urzędu pracy możesz zalogować się do konta klienta w module Praca.gov.pl.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

Zaloguj się np. przez login.gov.pl (Profilem Zaufanym).

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

Po poprawnym zalogowaniu na zakładce „Sprawy” możesz dokonać podglądu przesłanego wniosku (PSZ-PKDG).

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

Możesz zapoznać się również z Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), który stanowi potwierdzenie dostarczenia wniosku elektronicznego do urzędu pracy.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

Komentarz do “Jak wypełnić / złożyć wniosek o pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy [Aktualizacja: 18.05.2020]

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.