Zmiany we wnioskach na PUE ZUS od 30 grudnia 2020 r.

ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 30 grudnia 2020 r. zdecydowano się na kolejne zmiany we wnioskach obejmujące wprowadzenie 46 nowych formularzy.

Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmieniono też ich symbole i nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zastąpionych zostało jednym wspólnym formularzem.

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, świadczeń międzynarodowych, zasiłków, orzecznictwa lekarskiego, prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek. Nowe formularze są krótsze i bardziej zrozumiałe. Dlatego łatwiej będzie z nich korzystać.

Poniżej lista symboli wniosków na PUE – dotychczasowych i nowo obowiązujących:

Zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!
Lp. Symbol wniosku  na PUE ZUS – planowany termin dostępności do 30.12.2020 r. Symbol wniosku na portalu PUE ZUS – planowane udostępnienie od 31.12.2020 r. Aktualna nazwa wniosku po uproszczeniu
1 ZUS Rp-18 ENS Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
2 ZUS Rp-12 ENSK Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
3 ZUS Er-16 EPD-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dziećmi
4 ZUS Er-17 EPD-17 Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
5 ZUS Rp-1Epom EPOM Wniosek o emeryturę pomostową
6 ZUS Rp-1a ERN-P Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
7 Rw-3 ERR-W Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
8 ZUS-Rp-26 ESP Wniosek o świadczenie przedemerytalne
9 PL-USA 1 PL-USA 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
10 PL-KR 1 PL-KR 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei
11 PL-RM 101 PL-RM 101 Zaświadczenie dotyczące zastosowania przepisów prawnych – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republika Macedonii o zabezpieczeniu społecznym PL/RM 101
12 PL-CAN01 PL-CAN01 Zaświadczenie dotyczące właściwego ustawodawstwa – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
13 OL-3 OL-3 Wniosek o kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
14 ZUS N-9 OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia
15 ZUS PR-1 PR-1 Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
16 PR-2 PR-2 Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych
17 ZUS PR-5 PR-5 Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego
18 RD-2 RD-2 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej
19 RD-9 RD-9 Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
20 ZUS EZS-U RZS-U Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego)
21 ZUS-ZRU URU Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
22 US-15 US-15 Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE
23 ZUS-US-WSS-01 ZUS-US-WSM-01  ZUS-US-WSW-01 USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej
24 ZAS-2                       ZAS-13                     ZAS-21 ZAS-2 Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą
25 ZAS-23 ZAS-23 Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
26 ZAS-24 ZAS-24 Zaświadczenie o okresach wypłaconego/przysługującego zasiłku macierzyńskiego
27 ZAS-26 ZAS-26 Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
28 ZAS-33 ZAS-33 Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
29 ZAS-38 ZAS-38 Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem
30 ZAS-39 ZAS-39 Oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego
31 ZAS-40 ZAS-40 Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu
32 ZAS-55 ZAS-55 Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
33 ZAS-59 ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
34 ZAS-7                          ZAS-8 ZAS-7 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową
35 ZAS-9 ZAS-9 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania
36 ZUS-EKS OK-EKS Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
37 OK-WUD OK-WUD Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
38 OL-2 OL-2 Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
39 OL-4 OL-4 Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
40 ZUS-EPW-U            ZUS-EPW-P RRP Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30 krotność)
41 ZUS-EWN RWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
42 ZUS-EZS-P RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
43 ZUS-US-WSZ-01 UWU Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
44 EWZ-2 UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
45 ZUS-US-OPW-01 ZUS-US-OPW-01 Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
46 RUD Zgłoszenie umowy o dzieło

 

Usunięcie z portalu PUE ZUS wniosków roboczych

29 grudnia 2020 r. po godz. 18:00 na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS z profili usunięte zostaną niektóre wnioski, które zostały wypełnione ale nie zostały wysłane do ZUS (wnioski mają status dokumentu roboczego bądź znajdują się w zakładce [Zlecenia]).

Dotyczy to wniosków:

ZUS Rp-18, ZUS Rp-12, ZUS Er-16, ZUS Er-17, ZUS Rp-1Epom, ZUS Rp-1a, Rw-3, ZUS-Rp-26, PL-USA 1, PL-KR 1, PL-RM 101, PL-CAN01, OL-3, ZUS N-9, ZUS PR-1, PR-2, ZUS PR-5, RD-2, RD-9, ZUS EZS-U, ZUS-ZRU, US-15, ZUS-US-WSS-01, ZUS-US-WSM-01, ZUS-US-WSW-01, ZAS-2, ZAS-13, ZAS-21, ZAS-23, ZAS-24, ZAS-26, ZAS-33, ZAS-38, ZAS-39, ZAS-40, ZAS-55, ZAS-59, ZAS-7, ZAS-8, ZAS-9, ZUS-EKS, OK-WUD, OL-2, OL-4, ZUS-EPW-U, ZUS-EPW-P, ZUS-EWN, ZUS-EZS-P, ZUS-US-WSZ-01, EWZ-2, ZUS-US-OPW-01.

Jest to konieczne w związku z udostępnieniem od 30 grudnia nowych wersji tych wniosków. Wnioski utworzone na dotychczasowych formularzach można wysłać do ZUS elektronicznie najpóźniej do 29 grudnia 2020 r. do godz. 18:00.

Źródło: ZUS

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł