Szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy

Na dzień 4 maja 2021 r. zaplanowano początek rejestracji na szczepienia w zakładach pracy. Jest to możliwe tylko w tych miejscach, gdzie pracodawcy uda się zebrać minimum 300 chętnych do przyjęcia preparatu. Zakład pracy może zgłosić:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin tych osób.

Pracodawca, który zbierze wystarczającą liczbę chętnych, odpowiada także za nawiązanie współpracy z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień jego pracowników. Sam system zgłoszeń będzie prosty i szybki. Wystarczy wypełnienie formularza, który od 4 maja będzie dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Szczepienia będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Podstawowe zasady programu szczepień w zakładach pracy

Pracodawcy uczestniczący w programie:

 • pojedynczy pracodawca,
 • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 • szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

Zgłoszenia pracowników

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz będzie dostępny od 4 maja. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych.

Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

 • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
 • Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
 • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

Wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników we współpracy z wybranym PWDL. Zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym PWDL (miejsce szczepień i sposób jego przygotowania).

W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób lub potrzeby uruchomienia szczepień w kilku lokalizacjach, w akcji szczepień zgłoszonych pracowników uczestniczyć mogą inne PWDL. Warunki współpracy powinny być uzgodnione indywidualnie przez uczestniczące podmioty. W formularzu należy zgłosić jeden, wiodący PWDL.

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin w/w osób.

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek. Terminy rozpoczęcia szczepień w danym zakładzie będą wskazywane przez RARS, poprzez zwiększenie oferty w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS) dla obsługującego PWDL.

Reguły postępowania w przypadku pracowników zgłoszonych przez pracodawcę przy pomocy formularza, którzy posiadają już termin na szczepienie:

 • Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się w zakładzie pracy).
 • Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się w zakładzie pracy).

Podstawowe informacje:

 • Rodzaj szczepionki: dostępne w danym terminie w punkcie szczepień.
 • Miejsce wykonywania szczepień: zakłady pracy lub placówki medyczne.
 • Stawka rozliczeniowa z NFZ: 61,24 zł za każde jedno wykonane
 • Ewentualne dodatkowe koszty organizacyjne szczepień: pokrywa pracodawca – jeżeli okażą się koniecznie (np. wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.
 • Rekomendowane dni wykonywania szczepień: sobota, niedziela i poniedziałek (i dwa dodatkowe dni w przypadku dużej liczby zgłoszonych osób).

Pracodawca może uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniem  przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną. Decyzja o zwolnieniu pracownika od  pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy bez jak i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym decyzja co do zachowania wynagrodzenia należy do pracodawcy.

Procedura zgłaszania i organizacji szczepień w zakładach pracy:

 1. Zakład pracy nawiązuje współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.
 2. Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz RCB podając liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego PWDL.
 3. Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, RARS wystawi ofertę dla PWDL (kolejność wg daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak etapowanie.
 4. PWDL może poprosić o redukcję oferty (np. jeśli część pracowników zaszczepi się w międzyczasie w punktach populacyjnych).
 5. Po akceptacji oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje adresy odbioru dawek).
 6. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.

 

Zadania organizacyjne po stronie uczestników procesu

Pracodawca odpowiada za:

 • nawiązanie współpracy z PWDL, który przeprowadzi szczepienia,
 • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (równoznaczne z gotowością do zaszczepienia zgłoszonych pracowników),
 • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL),
 • pokrycie dodatkowych kosztów jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.

PWDL odpowiada za:

 • organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
 • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w SDS,
 • odpowiednie przechowywanie szczepionek,
 • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
 • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
 • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie,
 • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

 

Wytyczne dla pracowników przed przystąpieniem do szczepienia

 • przed udaniem się na szczepienie pracownicy powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem,
 • szczepieni pracownicy muszą mieć osłonięte maseczką usta i nos.

 

Wytyczne organizacyjne dla punktów szczepień

Szczepienia organizowane przez pracodawcę mogą być przeprowadzane na terenie zakładu pracy lub poza nim (np. w placówce medycznej). Poniższe wytyczne dotyczą szczepień realizowanych bezpośrednio na terenie zakładu pracy, poza placówką medyczną.

W punktach szczepień organizowanych na terenie zakładów pracy muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią Covid-19 (osłona ust i nosa, odpowiednie odstępy między pacjentami, członkami personelu medycznego i pracownikami administracyjnymi).

Stanowiska szczepień

Kwalifikacja i szczepienie wykonywane są w tym samym miejscu – na tzw. stanowisku szczepień. Na stanowisku szczepień muszą być zapewnione wymagane warunki bezpieczeństwa (szczegółowe wymogi sanitarne dot. punktów szczepień znajdują się w części Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia). Punkty szczepień zorganizowane na terenie zakładu pracy powinny przygotować odpowiednie rozwiązania, aby chronić osoby szczepione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które znacząco utrudniają wykonywanie szczepień lub zwiększają ryzyko z nim związane.

 

Kadra obsługująca punkt na terenie zakładu pracy

Punkt szczepień na terenie zakładu pracy powinien zapewnić odpowiednie osoby do obsługi i szczepienia pacjentów:

 • osoby z uprawnieniami do kwalifikowania i wykonywania szczepień,
 • osoby przygotowujące dokumentację pacjentów (m.in. wypełnianie e-kart szczepień) i wykonujące czynności administracyjne,
 • osoby nadzorujące stan pacjentów w miejscu szczepienia na terenie zakładu

Kto może przeprowadzać badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Uprawnione do kwalifikowania są osoby wykonujące zawód: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego, higienistki szkolnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz osoby, które kształcą się: na piątym lub szóstym roku studiów na kierunku lekarskim albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Uprawnieni do przeprowadzania szczepień są: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni.

Osoby wykonujące niektóre z w/w zawodów powinny uzyskać dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania i/lub wykonywania szczepień.

Szczegółowe wymogi opisane są w Rozporządzeniu (szczegóły poniżej); informacje  o kursach uprawniających do kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 znajdują się m.in. na stronie internetowej Centrum Medycznego  Kształcenia Podyplomowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Zespoły szczepiące

Szczepienia w punktach szczepień na terenie zakładu pracy będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące, w skład jednego zespołu wchodzą 1-4 osoby:

 • 1-2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę),
 • 0-2 osoby w administracji.

W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.

 

Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

Niezbędne wyposażenie punktów szczepień

 • sprzęt biurowy (dla administracji): stolik, krzesła, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon, sprzęt komputerowy (laptop, drukarka, dostęp do Internetu),
 • miejsce na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne,
 • stolik/taca do przygotowania szczepionki,
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych),
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, termometr,
 • środki do odkażania i dezynfekcji,
 • środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych,
 • lodówka/ urządzenie chłodnicze (niezbędne urządzenia do przechowania szczepionek we właściwych warunkach).

W punkcie szczepień zlokalizowanym na terenie zakładu pracy lub jego pobliżu musi być zapewniona co najmniej jedna umywalka z bieżącą wodą oraz dozownik z mydłem w płynie, aby umożliwić szybkie i łatwe umycie rąk. Dopuszczalne jest  użycie mobilnej umywalki.

Dodatkowo w punktach szczepień na terenie zakładu pracy konieczne jest zapewnienie:

 • dozownika/ dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,
 • toalety dla personelu i pacjentów w miejscu/ w pobliżu miejsca udzielania świadczenia,
 • pojemników na odpady medyczne (szczegóły w tabeli poniżej),
 • zabezpieczenia odpadów medycznych i ich odbiór oraz utylizację przez podmiot realizujący szczepienia.
Odpady o ostrych końcach i krawędziach Sposób postępowania
–     Igły bezpośrednio po szczepieniu lub podaniu leków w iniekcji.

–     Ampułki     i      fiolki      po                    zużytych szczepionkach

–     Ampułkostrzykawki

 

Wrzuca się do plastikowego sztywnego, odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika jednorazowego użycia

 

Inne odpady medyczne Sposób postępowania
–     Fiolki z gumowymi korkami po zużytych szczepionkach

–     Strzykawki jednorazowego użytku (bez igieł)

–     Szpatułki jednorazowego użytku

–     Materiały opatrunkowe (gaziki, gaza, lignina, wata) zużyte w związku ze szczepieniem, udzielaniem pierwszej pomocy po dezynfekcji powierzchni dotykowych

 

Wrzuca się do pojemnika wyłożonego workiem jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego

Przechowywanie i transport szczepionek

 • Szczepionki przechowuje się wg zaleceń producentów dotyczących zarówno transportu, jak i przechowywania produktów immunologicznych, w tym również szczepionek, zapewniając temperaturę w przedziale od +2°C do +8°C jako warunek zachowania ich trwałości oraz skuteczności (jeśli produkt wymaga innych temperatur to muszą być zapewnione warunki przechowania zgodnie z CHPL).
 • Szczepionki są transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego, który oznacza środki techniczne i rozwiązania organizacyjne służące utrzymaniu oraz monitorowaniu, zgodnych z zaleceniami wytwórcy warunków przechowywania, transportu i dystrybucji produktów immunologicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, w celu zachowania ich trwałości i zapobieżenia zmniejszeniu ich skuteczności.

Dokumentacja medyczna

 • Dokumentacja medyczna przechowywana w sposób zapewniający zachowanie poufności wrażliwych danych osobowych (ważne z uwagi na m. in. potwierdzenie przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego, przeprowadzenia konsultacji i badań dodatkowych w celu kwalifikacji ustalenia istnienia przeciwwskazań do szczepienia lub wskazań do czasowego odroczenia przeprowadzania szczepienia, zaszczepienia z odnotowaniem rodzaju i numeru seryjnego szczepionki, odtworzenie informacji na wypadek wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego),
 • Dokumentacja medyczna zewnętrzna – po przeprowadzonym szczepieniu osobie szczepionej wydawane jest zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu ochronnym.

Zgłaszanie NOP

Lekarz lub felczer zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu 24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP):

 • za pośrednictwem aplikacji gov.pl,
 • wyłącznie w przypadku niemożności zgłaszania NOP za pośrednictwem ww. aplikacji, na Karcie zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), tj. według dotychczasowych sposobów zgłaszania NOP jednak nie dłużej niż do 31.12.2021 roku.

 

 

Pytania i odpowiedzi

Proces szczepienia

Od której godziny 4 maja będzie dostępny formularz

Formularz zgłoszeniowy zostanie opublikowany na stronie https://rcb.gov.pl/ o godzinie 9:00 (4 maja 2021 r.)

 

Do kiedy będzie można wysyłać zgłoszenia przez formularz?

Formularz będzie dostępny do zakończenia Narodowego Programu Szczepień.

 

Na kiedy zaplanowany jest start szczepień osób zgłoszonych przez zakłady pracy?

Z uwagi na ograniczone i niepewne dostawy szczepionek, nie jest znana dokładna data startu szczepień pracowników (i ich rodzin) zgłoszonych zakładów pracy.

Uruchomienia programu należy spodziewać się na przełomie maja i czerwca.

 

Ile dni będzie miał zakład pracy na organizację szczepień pracowników po otrzymaniu oferty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przez PWDL?

Punkty szczepień przeprowadzające szczepienia w danym zakładzie pracy będą miały tydzień na akceptację oferty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). W ofercie znajdzie się informacja o dacie dostawy szczepionek.

Formularz należy wysłać w momencie uzgodnienia szczegółów logistycznych z wiodącym PWDL, tak aby móc relatywnie szybko zorganizować akcję szczepienia zgłoszonych osób po otrzymaniu oferty z RARS.

 

Ile zgłoszeń może wystawić jeden zakład pracy / przedsiębiorca?

Pracowników (i członków ich rodzin) można zgłaszać w dowolnej formie. W formularzu możliwe jest jednak wysłanie tylko jednego zgłoszenia na jeden NIP.

 

Zgodnie z wytycznymi program szczepień w zakładach pracy jest dedykowany również grupom pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.). Jak ma wyglądać powstanie takiej grupy?

W dowolny sposób – jeden (koordynujący grupę) pracodawca zgłasza pracowników (wszystkich podmiotów) przez formularz.

 

Czy w tym formularzu należy wskazać sumarycznie liczbę chętnych osób do szczepień w całej grupie kapitałowej czy z podziałem na poszczególne zakłady pracy (lokalizacje)?

Zgłoszenie można składać w dowolnych formach, jednakże możliwe jest wysłanie wyłącznie jednego zgłoszenia na dany NIP.

 

W jaki sposób zakłady pracy będą informowane o dostępności szczepionek dla zgłoszonych osób?

Zakłady pracy zgłaszające w formularzu jeden PWDL: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) wystawi ofertę zgłoszonemu PWDL. W ofercie znajdzie się informacja o dacie dostawy, rodzaju szczepionek i liczbie dawek.

Zakłady pracy zgłaszające w formularzu więcej niż jeden PWDL: RARS poinformuje koordynatora o liczbie i możliwej dacie dostawy szczepionek dla danego zakładu pracy z prośbą o wskazanie adresów dostawy (adresy punktów szczepień wykonujących szczepienia danego zakładu pracy). Następnie RARS wystawi poszczególnym punktom szczepień oferty we wskazanej liczbie.

 

Czy szczepionki mogą być dostarczone bezpośrednio do zakładu pracy?

Wysyłka szczepionek możliwa jest tylko do punktów szczepień wskazanych przez zakład pracy. PWDL odpowiadają za transport szczepionek w odpowiednich warunkach w przypadku szczepień wykonywanych na terenie zakładu pracy (poza placówką medyczną).

 

W jaki sposób należy wskazać adresy wysyłki zamówionych dawek do szczepienia zgłoszonych osób?

Zakłady pracy zgłaszające w formularzu jeden PWDL: szczepionki zostaną dostarczone na adres wskazanego PWDL (punktu szczepień).

Zakłady pracy zgłaszające w formularzu więcej niż jeden PWDL: po otrzymaniu informacji z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) o dostępnych szczepionkach, koordynator szczepień w danym zakładzie pracy wyśle do RARS informację o adresach wysyłki (punkty szczepień) z podziałem na liczbę dawek.

 

Czy możliwa będzie modyfikacja liczby zgłoszonych osób w formularzu?

Modyfikacja formularza nie będzie możliwa.

Zakład pracy będzie mógł zmodyfikować (zmniejszyć) liczbę dostarczonych dawek przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS). Wystarczy, że współpracujące PWDL zaakceptują mniejszą ofertę z RARS. Możliwe będzie także odrzucenie wystawionych ofert (co oznacza rezygnację zakładu pracy ze szczepienia zgłoszonych osób).

 

Czy (i w jaki sposób) zakład pracy może wycofać swoje zgłoszenie?

Wycofanie zgłoszenia przez zakład pracy jest możliwe. O rezygnacji należy poinformować Rządową Agencję Rezerw Strategicznych poprzez infolinię (numer na infolinię RARS: 19457).

 

Czy i kiedy zakład pracy będzie mógł wysłać kolejne zgłoszenie?

Zakład pracy może wysłać kolejne zgłoszenie po zrealizowaniu lub wycofaniu wcześniejszego zgłoszenia.

W tym samym czasie może być “aktywne” wyłącznie jedno zgłoszenie na jeden NIP.

 

Jakie są zasady ustalania kolejności szczepienia osób zgłoszonych  przez poszczególne zakłady pracy?

O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę, dostępność szczepionek i liczba osób zgłoszonych do zaszczepienia.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformuje PWDL lub koordynatora o wystawieniu dodatkowej oferty na zaszczepienie osób zgłoszonych przez zakład pracy.

 

Kto odpowiada za niewykorzystane szczepionki gdy pracownicy którzy zadeklarowali chęć szczepienia nie stawią się w danym dniu na szczepienie?

Za niewykorzystane szczepionki odpowiada punkt szczepień przeprowadzający szczepienia tych osób.

 

Od kiedy należy liczyć wskazany w wytycznych 5-dniowy termin na wykonanie szczepień?

5-dniowy termin liczony jest od dnia otrzymania dostawy szczepionek przez PWDL przeprowadzający akcję szczepień. Preferowanymi dniami szczepień są sobota, niedziela i poniedziałek.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie dostarczała szczepionki na zaszczepienie zgłoszonych osób we czwartek lub piątek.

 

Czy limit 5 dni na wyszczepienie wszystkich zgłoszonych osób będzie obowiązywał bezwzględnie?

Należy tak dobrać liczbę zgłoszonych osób i zespołów szczepiących, aby umożliwić dotrzymanie 5-dniowego terminu. W przypadku dużych zgłoszeń (powyżej 10 tys. osób) możliwe jest etapowanie, w porozumieniu z Rządową Agencja Rezerw Strategicznych.

 

Jeżeli dotrzymanie terminu 5 dni nie jest możliwe z uwagi na specyfikę pracy przedsiębiorstwa, należy wysłać więcej niż jedno zgłoszenie, stosując jednak zasadę max. 1 zgłoszenia na 1 NIP.

 

Czy minimalna liczba 300 zgłoszonych osób dotyczy lokalizacji wykonywania szczepień?

Wymóg minimum 300 osób dotyczy zgłoszenia wysłanego w formularzu, niezależnie od liczby lokalizacji szczepienia tych osób.

 

W ilu lokalizacjach można wykonywać szczepienia zgłoszonych osób?

Nie ma limitu liczby lokalizacji szczepienia osób zgłoszonych przez dany zakład pracy. Miejsca szczepień ustalane są indywidualnie przez pracodawcę i podmioty medyczne wykonujące szczepienia.

 

Jak wygląda organizacja szczepienia drugą dawką (dotyczy szczepionek dwudawkowych)?

Szczepienie drugą dawką organizowane jest przez ten sam PWDL, który przeprowadził szczepienia pierwszą dawką.

Miejsca podania drugiej dawki są ustalane przez pracodawcę i współpracujące PWDL.

 

Kto odpowiada za odpady medyczne powstałe po wykonaniu szczepień na terenie zakładu pracy?

Za odpowiednie przechowanie i utylizację odpadów medycznych odpowiada PWDL przeprowadzający szczepienia w danej lokalizacji.

 

Zgłoszenia pracowników w ramach szczepień zakładów pracy

 

Czy zakład pracy może zgłosić do szczepienia pracowników tymczasowych?

Tak, pracodawca może zgłosić wszystkich pracowników oraz osoby współpracujące (i członków ich rodzin) niezależnie od rodzaju umowy na podstawie której są zatrudnieni.

 

Czy pracodawca może zgłosić także pracowników (i członków ich rodzin) innych współpracujących podmiotów, np. innych pracodawców w danej lokalizacji (miejscowość, strefa przemysłowa, budynek), dystrybutorów, dostawców?

Tak, można zgłosić pracowników wymienionych podmiotów.

 

Jaki zakres danych osobowych należy podać przy zgłaszaniu osób do szczepienia przez zakład pracy?

W formularzu zgłoszeniowym należy podać tylko liczbę osób do szczepienia.

Zakres danych osobowych zgłoszonych osób należy ustalać indywidualnie z podmiotem leczniczym wykonującym szczepienia, tak aby możliwe było wypełnienie e-karty szczepień po wykonanym szczepieniu.

 

Czy pracodawca może zgłosić do szczepienia cudzoziemców?

Do szczepienia można zgłosić wszystkich cudzoziemców, którzy posiadają prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce.

 

Jacy członkowie rodziny pracowników zakładów pracy mogą zostać zgłoszeni do szczepienia?

Możliwe jest zgłoszenie wszystkich osób, które zostaną zadeklarowane przez pracowników jako członkowie ich rodziny (jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę).

 

Czy w sytuacji w której ze szczepienia zrezygnuje część zgłoszonych pracowników (np. zostaną zaszczepieni wcześniej w ramach szczepień populacyjnych) obowiązuje jakaś minimalna liczba ostatecznie zgłoszonych osób?

Nie ma dolnego limitu ostatecznie zaszczepionych osób przez dany zakład pracy. W przypadku rezygnacji pracowników należy odpowiednio zredukować liczbę zamówionych dawek (poprzez akceptację niższej oferty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przez zaangażowane PWDL).

 

Współpracujące PWDL

 

Czy istnieje możliwość zmiany wiodącego PWDL podanego w formularzu?

Nie przewidujemy takiej możliwości, z wyjątkiem pojedynczych sytuacji w których jest to uzasadnione czynnikami losowymi.

 

Czy wiodący PWDL musi być punktem szczepień?

Tak, wiodący PWDL musi prowadzić szczepienia przeciwko Covid-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

 

Czy wszystkie PWDL wykonujące szczepienia dla danego zakładu pracy muszą być punktami szczepień?

Nie, wiodący PWDL może być wspomagany przez podmioty nieprowadzące punktów szczepień.

 

Jednakże w formularzu należy podać liczbę tylko tych PWDL, które prowadzą punkty szczepień (w ramach Narodowego Programu Szczepień).

 

Z kim rozlicza się NFZ, tylko z wiodącym PWDL czy ze wszystkimi zaangażowanymi w przeprowadzenie szczepień osób zgłoszonych przez dany zakład pracy?

NFZ rozlicza wykonane szczepienia z PWDL na podstawie wypełnionych e-kart szczepień. Środki za wykonane szczepienia przekazywane są tym PWDL, które wypełniły e-karty szczepień.

 

Czy jest wymagane od pracodawcy podpisanie umowy z wiodącym PWDL.

Podpisanie umowy nie jest wymagane. Sposób współpracy jest ustalany indywidualnie między pracodawcą a PWDL.

 

Inne

 

Kiedy nastąpi ogłoszenie programu pilotażowego? Jakie są kryteria selekcji przedsiębiorstw do programu pilotażowego?

Z uwagi na ograniczone dostawy szczepionek, nie jest pewne przeprowadzenie programu pilotażowego. To samo dotyczy daty jego ewentualnego ogłoszenia i  startu.

 

Czy jest możliwy wybór szczepionki przez zakład pracy?

Nie ma możliwości wyboru rodzaju szczepionki przez zakład pracy.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wystawi wiodącemu PWDL ofertę, w której zostanie określony rodzaj szczepionki.

 

Czy wymagana jest wizytacja i akceptacja miejsca szczepień przez NFZ lub Państwową Inspekcję Sanitarną?

O organizacji szczepień poza placówką medyczną należy poinformować NFZ. Nie jest jednak wymagana wizytacja tego miejsca.

Każde miejsce szczepień w zakładzie pracy (poza placówką medyczną) musi spełniać minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia określone w wytycznych.

Źródło: GOV.PL

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł