Kolejna nowelizacja przepisów dotyczących tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa

Z dniem 23 lipca 2021 r. znowelizowano po raz kolejny przepisy dotyczące tarczy antykryzysowej. Dokonano tego mocą ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W myśl przytoczonego aktu prawnego, przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów.

Świadczenie postojowe dla sklepików szkolnych

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z, mogą wystąpić do ZUS o świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach spadek przychodów wynosił co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r., ale maksymalnie pięciokrotnie.

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-SK) od 23 lipca 2021 r. można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Więcej o świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie szkół (sklepiki szkolne).

 

Zwolnienie z opłacania składek za listopad – grudzień 2020 r. oraz za styczeń – marzec 2021 r. dla sklepików szkolnych

Przedsiębiorcy, którzy na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r.

Aby skorzystać z tego wsparcia przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w wymienionych miesiącach musi być niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek jest również złożenie deklaracji rozliczeniowej za wnioskowany okres do 30 kwietnia 2021 r. oraz złożenie wniosku (RDZ-SK) do 30 września 2021 r. przez PUE ZUS.

Więcej o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek za listopad – grudzień 2020 r. oraz za styczeń – marzec 2021 r. dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie szkół (sklepiki szkolne).

 

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec – wrzesień 2020 r. dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

O zwolnienie z opłacania składek mogą też wystąpić przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A.

Przedsiębiorca, który chce być zwolniony z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. musi spełnić następujące warunki:

 • był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z przeważającej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożył dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2021 r. (chyba, że był zwolniony z obowiązku ich składania),
 • złoży wniosek (RDZ-M) najpóźniej do 30 września 2021 r.

Więcej o zwolnieniu z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów.

 

Wsparcie na ochronę miejsc pracy z FGŚP dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną – Sklepiki szkolne (15gga1)

I. Podstawa prawna

art. 15gga1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą COVID-19″.

II. Uprawnieni do uzyskania pomocy

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), tj.:

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

który:

 1. na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z [1];
 2. osiągnął przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, który był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. [2];
 3. nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
 4. nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 5. wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne;
 6. posiada pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w pkt 1,

może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w terminie do 30 września 2021 r.

III. Pracownik

Osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, a także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.
Ustawa wprowadza wyjątek, że przepisy ustawy nie obejmują pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

IV. Zakres pomocy na ochronę miejsc pracy

 1. dofinansowywanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, w przeliczeniu na pełen etat, w przypadku niepełnego etatu dofinansowanie proporcjonalne;
 2. w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy, o której mowa w art. 15g ust. 4 ustawy, do wyliczenia wymiaru czasu ich pracy należy przyjąć średnią wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin poświęconych na wykonanie przez zleceniobiorcę zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do liczby godzin  pracownika pozostającego w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wyliczonych zgodnie przepisami kodeksu pracy w tym samym okresie. W stosunku do jednego pracownika wysokość etatu w miesiącu nie może przekroczyć wartości 1.
  Jest to generalna zasada, od której mogą być wyjątki. Wskutek wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, może bowiem mieć miejsce sytuacja, kiedy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie mogła świadczyć pracy na rzecz przedsiębiorcy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku i nie poświęciła żadnej godziny na wykonanie zlecenia (np. wskutek zamknięcia zakładu gastronomicznego). Dlatego też, w przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pracownik zatrudniony na umowie zlecenie nie świadczył pracy (nie przepracował żadnej godziny) lub liczba godzin na wykonanie zlecenie uległa zmniejszeniu wskutek wprowadzenia ww. ograniczeń, należy wyliczyć wymiar czasu pracy z ostatniego miesiąca, kiedy pracownik zatrudniony na umowie zlecenie faktycznie świadczył pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. Natomiast w zakresie wysokości wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w sytuacji opisanej wyżej należy wpisać wynagrodzenie z tego miesiąca nawet w przypadku, gdy wynosiło „zero” złotych.
 3. dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

V. Wyłączenia

 1. dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:
 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 1. dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników, udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 [3].

VI. Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń

 1. wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorca składa w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;
 2. wniosek zawiera w szczególności:
  • informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, których to świadczenie dotyczy, informacje o etatach oraz o liczbie miesięcy, na którą wnioskowane jest przyznanie dofinansowania;
  • oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w części II;
  • oświadczenie, że przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w części II;
  • oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem;
  • oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu;
  • oświadczenie, że przedsiębiorca w miesiącach, na które składany jest wniosek nie korzysta i nie będzie korzystał z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników, udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 [4];
  • oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, wskazanym we wniosku, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w art. 15gga13 ustawy COVID-19, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15gga1 ust. 1 ww. ustawy.

Oświadczenia uprawniony przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu do niego umowy, wymaganych załączników, w tym zaświadczenia z banku potwierdzającego dane posiadacza rachunku, należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego. Podpisany wniosek wraz z umową i pozostałymi załącznikami stanowią integralną całość.

 1. wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy zawartej między dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy a uprawnionym podmiotem w transzach miesięcznych (ilość transz uzależniona jest od okresu, na który wnioskowano o dofinansowanie). Przekazanie środków przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy następuje na rachunek uprawnionego podmiotu wskazany we wniosku;
 2. po otrzymaniu świadczenia uprawniony przedsiębiorca zobowiązany jest do ich wypłacenia pracownikom.

VII. Ochrona pracownika

Uprawniony podmiot, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie objętym dofinansowaniem.

VIII. Obowiązki uprawnionego podmiotu wynikające z zawartej umowy

Uprawniony podmiot, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy jest zobowiązany do:

 1. wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie;
 2. niewypowiadania umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;
 3. powiadamiania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;
 4. rozliczenia otrzymanego dofinansowania i złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników, na wynagrodzenia których otrzymał dofinansowanie, pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty, o którym mowa w art. 15gga14 pkt 1 ustawy COVID-19, „Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP”;
 5. zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 6. poddania się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

IX. Naruszenie warunków zawartej umowy o wypłatę świadczeń przez uprawniony podmiot

Uprawniony podmiot, który zawarł z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy umowę o wypłatę świadczeń:

 1. w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest obowiązany do zwrotu tej części pomocy, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków;
 2. nie poddał się kontroli lub złożył przynajmniej jedno z następujących oświadczeń zawartych we wniosku niezgodnie ze stanem faktycznym:
 • o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu wskazanym we wniosku, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w art. 15gga13 ustawy COVID-19, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w części II;
 • oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w części II,
 • że przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.,
 • że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
 • że nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
 • o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem,
 • że na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i o zobowiązaniu się do dostarczenia wykazu na żądanie uprawnionego organu,
 • o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników, udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,

jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków;

 1. rozwiązał z przyczyn niedotyczących pracownika umowę z pracownikiem, na którego otrzymał dofinansowanie przed upływem okresów wynikających z umowy i wniosku, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, całego dofinansowania otrzymanego do wynagrodzenia tego pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków,
 2. nie wywiązał się z obowiązków określonych w art. 15gga pkt 3 lub 4 ustawy COVID-19, tj. nie rozliczył otrzymanego dofinansowania lub nie złożył dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, lub nie dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania oraz nie wywiązał się z tych obowiązków w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora WUP, jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.

UWAGA:
Informacje zawarte we wniosku oraz oświadczeniach muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać stanowi faktycznemu, a oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z poźn. zm.)

 

[1] Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

[2] Zgodnie z art. 15gga1 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)

[3] Przez pracowników należy rozumieć pracowników objętych wnioskiem.

[4] Przez pracowników, o których mowa w tym oświadczeniu, należy rozumieć pracowników objętych wnioskiem.

Wnioski o wsparcie na ochronę miejsc pracy dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną na terenie jednostek systemu oświaty można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej. Resort pracy zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

 

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – Sklepiki szkolne (15zze4a)

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych), albo kodem 47.19.Z (Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach),
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
 • przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.,
 • nie przekroczyli maksymalnej pięciokrotnej liczby uzyskanych dotacji.

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy.
Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.

Dotacja udzielana jest na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 tej ustawy.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.

Czy dotację można otrzymać kilkukrotnie?

Dotację można otrzymać kilkukrotnie, w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.

Czy dotacja jest bezzwrotna?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?

Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:

 • nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
 • wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
 • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
 • nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
 • nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o udzielenie dotacji?

We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:

 1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
 2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów PKD wskazanych w art. 15zze4a 1 ustawy, czyli kodem 47.11.Z albo 47.19.Z.
 3. potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021r., lutym 2021r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.
 4. o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w ust. 3 ustawy, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15zze4a 1 ustawy;
 5. o nie zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.;

We wniosku przedsiębiorca składa następujące oświadczenie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis.

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 30 września 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.

 

Korzystanie zarówno ze zwolnienia ze składek ZUS jak i dopłat do wynagrodzeń

Od 23 lipca 2021 r. wprowadzono rozwiązanie w myśl którego, zakaz łączenia dofinansowania do wynagrodzeń z innymi formami pomocy nie obowiązuje w przypadku zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. składek nie może jednak dotyczyć tych samych miesięcy, na które przedsiębiorca zwrócił się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o dofinansowanie z FGŚP wynagrodzenia pracowników.

W konsekwencji obecnie przykładowo pracodawca ma możliwość pobierania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przez trzy miesiące, a po zakończeniu tego okresu może starać się o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do tych samych pracowników i odwrotnie.

Źródło: opracowanie własne + ZUS + gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł