Wpłaty do PPK a 50% autorskie koszty uzyskania przychodu

Do przychodów z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający nigdy nie mają zastosowania 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

Do świadczeń pozapłacowych takich jak np. wpłaty do PPK nie wolno stosować autorskich kosztów 50%. Dotyczy to także tych sytuacji, w których są one przyznawane osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą (lub wykonywanej na jego rzecz), na mocy której realizowane są czynności będące przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

A zatem przykładowo w przypadku będącego uczestnikiem PPK pracownika otrzymującego poza „standardowym” wynagrodzeniem za codzienne obowiązki również oskładkowane przychody „objęte” autorskimi kosztami uzyskania przychodu, od wartości przysporzenia majątkowego uzyskanego tytułem finansowania mu przez zakład pracy wpłat do PPK, pobierać należy zaliczkę podatkową wyliczoną z zastosowaniem „standardowych” zryczałtowanych kosztów. Wspomniane świadczenie jest wszakże niejako dodatkowym bonusem, nie zaś zapłatą za prace o charakterze twórczym.

O możliwości zastosowania podwyższonych 50% wysokości kosztów uzyskania przychodu decyduje wyłącznie fakt uzyskiwania przychodów jako wynagrodzenia (honorarium) za czynności będące przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego. Tak wyjaśniono chociażby w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 czerwca 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.199.2017.2.JK2.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Powyższe znajduje potwierdzenie również w interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego, w której wyjaśniono, że:

  • koszty uzyskania przychodów w 50% wysokości mogą mieć zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia stanowiącego honorarium, nie zaś do całego przychodu ze stosunku pracy;
  • w konsekwencji przykładowo przedmiotowych kosztów nie wolno stosować do świadczeń otrzymywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które stanowią przychód ze stosunku pracy, nie stanowią jednakże wynagrodzenia autorskiego.

 

Wyjaśnienia ze strony www.mojeppk.pl

Do przychodów z tytułu wpłat do PPK nigdy nie mają zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów.

Załóżmy przykładowo, że zleceniodawcę i zleceniobiorcę w czerwcu łączyła umowa zlecenia. Do wynagrodzenia osiąganego z tytułu wykonania tej umowy miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Czy w związku z wpłatą do PPK, naliczoną od tego wynagrodzenia i sfinansowaną przez zleceniodawcę, po stronie zleceniobiorcy powstał przychód, do którego powinny zostać zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu?

Odpowiedź brzmi: nie. Pomimo, że – w związku z łączącą strony umową zlecenia – do wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie tej umowy miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu, to do przychodu z tytułu wpłaty do PPK, sfinansowanej przez podmiot zatrudniający, obliczonej od tego wynagrodzenia, nie znajdują one zastosowania.

Przychód z tytułu wpłat do PPK nie jest objęty ochroną prawa autorskiego, a tylko w takim przypadku mogłyby mieć do niego zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów. Przychód z tytułu wpłat do PPK sfinansowanych przez podmiot zatrudniający jest wynikiem realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z art. 28 ust. 4 tej ustawy wpłaty powinny zostać przekazane do instytucji finansowej (dokonane) najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane i stanowią one przychód miesiąca, w którym ich dokonano.

Przychód podatnika z tytułu wpłaty do PPK sfinansowanej przez podmiot zatrudniający – w związku z umową zlecenia z czerwca, gdy wypłata wynagrodzenia z tytułu tej umowy nastąpiła w czerwcu, a wpłata do PPK została dokonana w lipcu – powstał w lipcu i mają do niego zastosowanie 20% koszty uzyskania przychodów.

Źródło: opracowanie własne pochodzące z publikacji „Mistrz Kadr i Płac” + www.mojeppk.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł