Lista płac 2023 a kilka wypłat dla pracownika w jednym miesiącu (kalkulator wynagrodzeń)

Listy płac na 2023 rok

Z przepisów ustawy PIT wynika, że miesięczną zaliczkę na podatek oblicza się od łącznego dochodu pracownika osiągniętego przez niego w danym miesiącu, na który składają się wszystkie uzyskane w tym okresie – czyli postawione do dyspozycji bądź wypłacone – przychody ze stosunku pracy. Z tego powodu, gdy w danym miesiącu ma miejsce więcej niż jedna wypłata wynagrodzenia na rzecz danej osoby, wówczas aby miesięczna zaliczka i składki ZUS zostały prawidłowo obliczone (i by nie powstały różnice wynikające z zaokrągleń), każdą kolejną wypłatę najlepiej rozliczać narastająco, tj. łącznie z uwzględnieniem wypłaty wcześniejszej.

Aby prawidłowo rozliczać dokonane w obrębie jednego miesiąca dwie wypłaty (lub więcej), redakcja SerwisKadrowego.pl, przygotowała użyteczny i prosty w obsłudze kalkulator wynagrodzeń 2023 (link w tekście).

Sprawdź pełną wersję (m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi, zasiłkami i z dokładnym opisem wszystkich obliczeń) Kalkulatora Wynagrodzeń uwzględniającego zmiany przewidziane od 1 stycznia 2023 r.:

Jak rozliczać kilka wypłat pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – kilka wypłat w jednym miesiącu
Jak w 2023 r. rozliczać kilka wypłat na rzecz pracownika dokonanych w obrębie jednego miesiąca
Kliknij i Sprawdź

 

Wiedza z obszaru Kadr i Płac aktualizowana na bieżąco!

Z poniższego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2023 r. rozliczać pracownika, który w danym miesiącu otrzymał od swego pracodawcy w różnych terminach np. premię oraz płacę zasadniczą.

Przykład

30-letni pracownik zatrudniony na ½ etatu (niebędący uczestnikiem PPK):

  • otrzymuje co miesiąc stałą pensję na poziomie 2.500 zł brutto (zawsze na koniec danego m-ca) oraz zmienne premie wynikowe w terminie do 10. dnia m-ca następującego po m-cu, za który są one należne (w styczniu 2023 r. premia ta wyniosła 1.800 zł);
  • uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową w wysokości 150 zł.

W rozstrzyganym przypadku rozliczenie styczniowych wypłat powinno wyglądać jak poniżej:

  • lista płac rozliczająca pierwszą wypłatę (premię):
Składniki Działanie Kwota
Premia brutto 1.800,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1800 zł 1.800,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1800 zł × 9,76% 175,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 1800 zł × 1,5% 27,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1800 zł × 2,45% 44,10
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 175,68 zł + 27 zł + 44,1 zł 246,78
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1800 zł – 246,78 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 1.303,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1303 zł × 12%) – 150 zł 6,36 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.553,22 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na liście płac podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1553,22 zł × 9% 139,79 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 6,36 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 6,00 zł
Kwota netto 1800 zł – 246,78 zł – 139,79 zł – 6 zł 1.407,43 zł

 

  • lista płac rozliczająca pierwszą i drugą wypłatę (czyli premię oraz pensję zasadniczą):
Składniki Działanie Kwoty uwzględniające I i II wypłatę
Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy brutto 1800 zł + 2500 zł 4.300,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 4300 zł 4.300,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 4300 zł × 9,76% 419,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 4300 zł × 1,5% 64,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 4300 zł × 2,45% 105,35
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 419,68 zł + 64,5 zł + 105,35 zł 589,53
Stawka procentowa podatku 12%
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4300 zł – 589,53 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł 3.460,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (3460 zł × 12%) – 150 zł 265,20 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4300 zł – 589,53 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.710,47 zł
Składka zdrowotna 3710,47 zł × 9% 333,94 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 265,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 265,00 zł
Kwota netto ogółem 4300 zł – 589,53 zł – 333,94 zł – 265 zł 3.111,53 zł
Kwota do wypłacenia w terminie drugiej wypłaty czyli kwota pomniejszona o kwotę I wpłaty 3111,53 zł – 1407,43 zł (kwota wypłacona w I terminie) 1.704,10 zł

 

  • skrócony widok list płac:
SerwisKadrowego.pl Finalna lista płac (wszystkie wypłaty rozliczone razem) Lista płac (I wypłata) Lista płac (II wypłata)
F A F-A
Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy brutto 4.300,00 1.800,00 2.500,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 4.300,00 1.800,00 2.500,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 419,68 175,68 244,00
Składki na ubezpieczenia rentowe 64,50 27,00 37,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 105,35 44,10 61,25
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 589,53 246,78 342,75
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3.460,00 1.303,00 2.157,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem 265,20 6,36 258,84
Podstawa składki zdrowotnej 3.710,47 1.553,22 2.157,25
Składka zdrowotna 333,94 139,79 194,15
Zaliczka na podatek do przekazania do US 265,00 6,00 259,00
Kwota netto 3.111,53 1.407,43 1.704,10

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł