Autozapis do PPK – pytania i odpowiedzi przygotowane przez PFR

Mistrz Kadr i Płac

W związku z wieloma pytaniami, dotyczącymi naliczania i odprowadzania wpłat do PPK po tzw. autozapisie, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na portalu www.mojeppk.pl zawarło kilka istotnych odpowiedzi / wyjaśnień odnoszących się do wspomnianego zagadnienia.

Oto one:

Mikroprzedsiębiorca nie wdrożył PPK, gdyż wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK. Czy złożone przez te osoby deklaracje o rezygnacji będą obowiązywać najpóźniej do końca lutego roku, w którym ma miejsce tzw. ponowny autozapis?

Tak. Jeżeli nie zadeklarują one ponownie niedokonywania wpłat do PPK, mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek uruchomić ten program. W celu ustalenia terminu na wdrożenie PPK, trzeba będzie zastosować odpowiednio art. 8 ustawy o PPK. Oznacza to, że – jeśli osoby zatrudnione 1 marca roku, w którym obowiązuje tzw. ponowny autozapis, nie ponowią deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK – dzień ten trzeba będzie uznać za pierwszy dzień, od którego należy liczyć wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pierwszej osoby zatrudnionej. Mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek poinformować o tym osoby zatrudnione, które zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK, do końca lutego roku, w którym ma miejsce tzw. ponowny autozapis.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

 

 

W dniu 1 lutego 2023 r. zatrudniliśmy nowego pracownika. 90 dni zatrudnienia upłynie mu 1 maja br. Czy pomimo tego powinniśmy – ze względu na tzw. ponowny autozapis do programu – zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK w terminie, który umożliwi nam naliczenie za niego wpłat do PPK jeszcze w marcu i przekazanie ich do instytucji finansowej od 1 do 17 kwietnia?

Nie, tzw. ponowny autozapis nie dotyczy osób nowozatrudnionych, które nie posiadają jeszcze okresu zatrudniania wymaganego dla zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie o PPK. W sytuacji opisanej w pytaniu, pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK najpóźniej 12 czerwca br. (10 i 11 czerwca to sobota i niedziela), naliczenia i pobrania wpłat do PPK poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu w imieniu tego pracownika umowy o prowadzenie PPK oraz przekazania tych wpłat do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostaną naliczone i pobrane.

 

 

 

Pracownik, który 1 marca 2023 r. ukończył 55 lat, 2 marca złożył pracodawcy wniosek o zawarcie w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK (deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożył przed zawarciem w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK). Pracownik jest zatrudniony od 1 listopada 2022 r.. Kiedy pracodawca ma obowiązek zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK oraz naliczyć, pobrać i przekazać do instytucji finansowej pierwsze wpłaty do PPK?

Pracodawca powinien zawrzeć dla tego pracownika umowę o prowadzenie PPK niezwłocznie – co do zasady w terminie umożliwiającym mu naliczenie i pobranie wpłat do PPK już od najbliższego wynagrodzenia wypłaconego temu pracownikowi, oraz przekazać te wpłaty do instytucji finansowej nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostaną naliczone i pobrane.

Jeżeli koniec terminu na dokonanie wpłat do PPK przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin ich przekazania do instytucji finansowej upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

 

 

Pracownik, który 1 marca 2023 r. ukończył 55 lat, 2 marca złożył pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (pracownik ma już zawartą w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK). Kiedy pracodawca ma obowiązek naliczyć, pobrać oraz przekazać za niego wpłaty do PPK?

W takim przypadku pracodawca powinien naliczyć i pobrać wpłaty do PPK już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego temu pracownikowi po złożeniu przez niego wniosku o dokonywanie wpłat do PPK oraz przekazać te wpłaty do instytucji finansowej w terminie od 1. do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Jeżeli koniec terminu na dokonanie wpłat do PPK przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin ich przekazania do instytucji finansowej upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

 

 

Pracownik, który 31 marca 2023 r. ukończył 55 lat, 28 lutego złożył pracodawcy wniosek o zawarcie w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK (deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożył przed zawarciem w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK). Pracownik jest zatrudniony od 1 listopada 2022 r. Kiedy pracodawca ma obowiązek zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK oraz naliczyć, pobrać i przekazać wpłaty do PPK?

Takiego pracownika obejmuje tzw. ponowny autozapis do PPK. Pracodawca powinien zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK niezwłocznie – zasadniczo w terminie umożliwiającym mu naliczenie i pobranie wpłat do PPK już od wynagrodzenia wypłaconego w marcu oraz przekazać te wpłaty do instytucji finansowej w terminie od 1 do 17 kwietnia.

 

 

 

Pracownik, który 1 marca 2023 r. ukończył 55 lat, 28 lutego złożył pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (pracownik ma już zawartą w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK). Kiedy pracodawca ma obowiązek naliczyć, pobrać oraz przekazać za niego wpłaty do PPK?

Takiego pracownika obejmuje tzw. ponowny autozapis do PPK. Pracodawca ma obowiązek naliczyć i pobrać wpłaty do PPK już od wynagrodzenia wypłaconego temu pracownikowi w marcu oraz przekazać te wpłaty do instytucji finansowej w terminie od 1 do 17 kwietnia 2023 r.

 

 

 

Wynagrodzenie w podmiocie X wypłacane jest 10. dnia kolejnego miesiąca. W związku z tzw. ponownym autozapisem, pracodawca z wynagrodzenia wszystkich osób objętych autozapisem, wypłaconego 10 marca, naliczył i pobrał wpłaty do PPK. W dniu 28 marca (jeszcze przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej) jeden z pracowników złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jak pracodawca powinien postąpić w tej sytuacji?

Jeśli pracownik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jeszcze przed przekazaniem wpłat do instytucji finansowej, pracodawca już ich nie przekaże. W takiej sytuacji pracodawca powinien skorygować listę płac i zwrócić uczestnikowi wpłaty pobrane z jego wynagrodzenia.

Źródło: www.mojeppk.pl

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł