Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na sierpień 2023 r. (+wskaźniki kadrowo-płacowe)

Terminarz dla kadr i płac

Czas na zaprezentowanie Wam terminarza kadrowo-płacowego na sierpień 2023 r. Wspomoże on Was w terminowej realizacji sierpniowych obowiązków z obszaru kadr i płac.

Pod terminarzem znajdziecie zaś wyjątkowy kalkulator prezentujący najważniejsze wskaźniki / parametry płacowo-kadrowe na rok 2023.

Sprawdźcie także sekcje: Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo oraz Co nas czeka w najbliższym czasie

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na sierpień 2023 r.

05.08.2023 – Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Wspomniany akt prawny dodaje m.in. do kodów przerwy w opłacaniu składek nowy kod „131 – urlop opiekuńczy  w rozumieniu art. 1731 K.p.” – po więcej szczegółów kliknij tu

07.08.2023 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za lipiec 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
15.08.2023 – wolne od pracy Święto Wojska Polskiego
16.08.2023 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za lipiec 2023 r. przez płatników posiadających osobowość prawną
16.08.2023 – Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, obliczonych i pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w lipcu 2023 r.
21.08.2023 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za lipiec 2023 r. przez płatników innych niż osoby prawne i  jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe
21.08.2023 – Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w lipcu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło umów o dzieło (PIT-4)
21.08.2023 – Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w lipcu 2023 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A)
21.08.2023 – Złożenie deklaracji PFRON za lipiec 2023 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata wyliczonej kwoty na PFRON / Złożenie informacji INF-1
25.08.2023 – Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za lipiec 2023 r. (Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR)

 

Inne comiesięczne obowiązki z zakresu kadr i płac

Ponadto, w sierpniu, podobnie jak w każdym innym miesiącu, pracodawca powinien m.in.:

 • pamiętać o obowiązku powiadomienia ZUS o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie danej umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia);
 • sprawdzić, które osoby zatrudnione spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenia dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia);
 • dokonać weryfikacji:
  • ważności szkoleń BHP oraz badań wstępnych, okresowych i kontrolnych;
  • limitów dotyczących terminowych umów o pracę, pamiętając, że w obecnym stanie prawnym:
   • okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony (czy też łączny czas zatrudnienia w ramach takich umów zawartych między tymi samymi stronami) nie może przekraczać 33 miesięcy,
   • zawarcie umowy na czas określony na dłuższy okres traktuje się jako zatrudnienie na czas nieokreślony, licząc od dnia, który następuje po upływie 33 miesięcy,
   • łączna liczba umów na czas określony zawartych z jednym pracownikiem nie może przekraczać 3,
   • zawarcie czwartej umowy na czas określony traktuje się jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, licząc od dnia zawarcia czwartej umowy,
   • przy ustalaniu ww. limitów (3/33) nie uwzględnia się umów na okres próbny.

Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo

 

Czy naliczać składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem – uczniem / studentem w wieku do 26 lat (np. obywatelem Ukrainy)? – interpretacja ZUS z 9-6-2023 r. – DI/100000/43/441/2023:

„(…) gdy polski zleceniodawca, posiadający na terytorium Polski swą siedzibę zawiera umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który posiada status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub status studenta to na zleceniodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzania za tę osobę składek na ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta czy ucznia wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia zarówno jego obywatelstwo, jak i kraj odbywania przez niego studiów.

To na płatniku (zleceniodawcy) spoczywa obowiązek ustalenia, do jakich ubezpieczeń społecznych dany zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony, a w przypadku ustalenia, że jest to uczeń lub student, płatnik nie dokonuje zgłoszenia.

Zatem w sytuacji przedstawionej w niniejszym wniosku płatnik składek ma obowiązek zgłosić osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie do ubezpieczeń społecznych, jeśli nie ma wiedzy o okolicznościach wyłączających ten obowiązek, a o których wiedzę ma tylko ubezpieczony (i nie przekazał jej płatnikowi).

Jeżeli natomiast dana osoba, za którą były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne przedstawi zaświadczenie, że w tym okresie była uczniem lub studentem i jednocześnie w okresie wykonywania umowy zlecenia nie miała ukończonych 26 lat, płatnik na tej podstawie wyrejestruje ją z okresem wstecznym z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz złoży korektę dokumentów rozliczeniowych za ten okres. Reasumując płatnik składek ma obowiązek wyrejestrować zleceniobiorcę (który nie ukończył 26 lat) z ubezpieczeń społecznych z dniem, od którego rozpoczął studia (nauka), a nie od daty otrzymania zaświadczenia. Gdy zaświadczenie zostanie przedstawione z opóźnieniem płatnik składek ma obowiązek złożyć odpowiednią korektę dokumentów ubezpieczeniowych.„.

 

 

Jak rozumieć pojęcie „czas pracy” pracownika? Co zaliczać do czasu pracy zatrudnionego? – wyrok Sądu Najwyższego z 24-9-2020 r. – III PK 38/19:

Zgodnie z art. 128 k.p. czasem pracy jest czas pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy w jednym z dwóch miejsc: w zakładzie pracy (co jest zasadą) lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jednocześnie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi jedynie za wykonaną pracę (art. 80 k.p.), zaś za niewykonaną tylko, jeśli przepis tak stanowi.

Inną kategorią jest wykonywanie pracy, inną zaś czas niewykonywania pracy (choć oba te elementy mieszczą się w pojęciu czasu pracy przy spełnieniu warunków określonych w art. 128 k.p.). Ustawodawca nie wiąże przy tym czasu pracy z czasem realnego, efektywnego świadczenia pracy, lecz z czasem pozostawania w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, dlatego na czas pracy składa się nie tylko czas rzeczywistej pracy, lecz także okresy jej nieświadczenia, w których pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy. Oczywiście czasem pracy jest również czas, który pracownik musi poświęcić na przemieszczanie się po terenie zakładu pracy w celu wykonania kolejnych czynności pracowniczych wynikających z nałożonych na niego obowiązków. Przy czym przyjmuje się, że czas pracy biegnie od momentu, w którym pracownik rozpoczyna merytoryczne czynności niezbędne do wykonania pracy.

.

 

 

 

Co nas czeka w najbliższym czasie

 

Wyższe wynagrodzenie młodocianych pracowników od 1 września 2023 r.

Mocą rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1348), od początku września 2023 r. wzrosną minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie nauki zawodu, a także odbywających przyuczenie do wykonywania określonych prac.

Po nowelizacji przepisów, wynagrodzenie młodocianych będzie wynosić:

 • nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego, realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 9% przeciętnego wynagrodzenia – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

W okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy stosunek procentowy wynagrodzenia pracownika młodocianego od 1 września natomiast wyniesie nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Nowy wykaz prac wzbronionych dla młodocianych

Od 30 września 2023 r. – na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2023 r. poz. 1240) – obowiązywać będzie nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym oraz wykaz niektórych prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. Celem modyfikacji w tym zakresie jest dostosowanie przepisów do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych. Ponadto wdrażają one dyrektywę Rady 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych.

Rozporządzenie ustala wykaz:

 • prac wzbronionych młodocianym (załącznik nr 1),
 • niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat (załącznik nr 2).

 

Będzie nowy wzór PIT-4R

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało projekt nowego formularza deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) w wersji nr 13.

Zmiany we wspomnianym dokumencie są związane z ulgą na innowacyjnych pracowników, która pozwala płatnikowi pomniejszyć kwotę zaliczek na PIT od wynagrodzeń wspomnianych pracowników o niewykorzystaną przez siebie część ulgi B+R.

Dotychczasowy wzór PIT-4R nie zawierał odrębnej pozycji, która umożliwiałaby wykazanie wysokości ww. nowej preferencji. Po zmianach będzie się ją wykazać w części D formularza: „Pomniejszenie podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek, zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

W nowych pozycjach (159 do 170) płatnik PIT będzie podawać wysokość pomniejszenia zaliczek na podatek podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego, w poszczególnych miesiącach.

 

Wyższy odpis na zfśs od 1 lipca 2023 r.

Na podpis Prezydenta oczekuje aktualnie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in., że:

– od 1 lipca 2023 r. odmrożony zostanie fundusz świadczeń socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na 2023 r., co oznacza, że od wspomnianej daty podstawą do naliczanie odpisów na zfśs będą wartości z 2021 r. ( umożliwi to przeznaczanie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną organizowaną na rzecz pracowników);

– w efekcie:

 • w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. podstawą naliczania odpisów na zfśs jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. w wysokości 4.434,58 zł, a w przypadku nauczycieli kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 r. w wysokości 3.045,21 zł
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. podstawą naliczania omawianych odpisów będzie zaś wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. w wysokości 5.104,90 zł (czyli o 15,12% wyższe), a w przypadku nauczycieli kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2021 r. 3.537,80 zł (czyli o 16,18% wyższa).

Więcej w tym temacie dowiesz się klikając w ten link.

Wyższych należy spodziewać się także świadczeń urlopowych, co wynika z powyższej zmiany.

 

Zmiany w rozliczaniu list płac kierowców w transporcie międzynarodowym

Do Prezydenta skierowano także ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (druk sejmowy nr 3320). Przewiduje ona m.in. zmianę zasad w zakresie systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym, której zadaniem jest zapewnienie przewoźnikom większej przewidywalności ponoszonych kosztów pracy oraz równe traktowanie i brak dyskryminacji wszystkich kierowców, niezależnie od przydzielanych kierowcom zadań i kierunków destynacji wykonywanych przez nich przewozów. Przedmiotowe rozwiązania mają na celu ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców.

Istotę ujednoliconej stawki diety zagranicznej należy rozumieć jako wprowadzenie tzw. „wirtualnej diety”, która ułatwiłaby sposób rozliczania ulg w zakresie naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym.

Proponuje się zatem, aby w przypadku kierowców zatrudnionych w Polsce i wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie wchodziła kwota stanowiąca równowartość 60,00 EUR za każdy dzień pobytu poza granicami Polski. Oznacza to, że po osiągnięciu przez kierowcę wynagrodzenia brutto w wysokości 6 935,00 zł, pracodawca będzie mógł obniżyć wymiar składki na ubezpieczenie społeczne o 60,00 EUR za każdy dzień pobytu tego kierowcy poza granicami Polski. Obecnie wysokości „wirtualnych diet” różnią się między państwami i wynoszą np. w Niemczech 49,00 EUR, we Francji 55,00 EUR, w Czechach 41,00 EUR, na Słowacji 47,00 EUR. Takie zróżnicowanie generuje dodatkowe koszty związane ze skomplikowaną obsługą tych rozliczeń. Jeżeli kierowca nie osiągnie wynagrodzenia brutto w wysokości 6 935,00 zł, nie będą miały zastosowania ww. odliczenia. Ministerstwo Infrastruktury zatem nie wprowadza płacy minimalnej dla kierowców i obowiązują ogólne zasady.

Ponadto proponuje się, aby wolna od podatku PIT była część przychodów kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe uzyskiwanych ze stosunku pracy lub umowy zlecenia, za każdy dzień pobytu zagranicą w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro, licząc od pierwszego dnia tego pobytu. Obecnie wysokość tej kwoty jest zmienna i uzależniona od kraju, w którym kierowca wykonuje przewozy, a wynosi ona 30% diety odliczanej od składek ZUS.

Sprawdźcie wyjątkowe kalkulatory uwzględniające zmiany przewidziane w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym:

 

 

 

Nowy parasol ochronny nad zwalnianymi pracownikami

Oczekująca obecnie na podpisanie przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje wprowadzenie szczególnej regulacji dotyczącej zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy.

Wspomniana nowość:

 • wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dz.U.,
 • dotyczy przede wszystkim rodziców na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, kobiety w ciąży, pracowników w wieku przedemerytalnym, szefów związków zawodowych czy członków rad pracowników.

 

Obecnie, jeśli pracodawca naruszy przepisy i zwolni pracownika, to nawet przy ewidentnym złamaniu prawa umowa  o pracę się rozwiązuje,  a zwolniony może jedynie domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania przed sądem.

Przedmiotowa nowelizacja zakłada przede wszystkim, że jeśli szczególnie chroniony pracownik zostanie zwolniony i zaskarży decyzję pracodawcy występując na drogę sądową, to sąd nakaże firmie (na wniosek uprawnionej osoby) – jeśli uzna za uprawdopodobnione to, że zwolnienie było bezprawne – dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu,  w okresie trwania postępowania przed sądem podwładny nadal będzie mógł pracować  i zarabiać.

Z perspektywy pracodawców zaproponowane „novum” oczywiście budzi niemałe wątpliwości. W szczególności wiele pytań zradza chociażby sytuacja, w której sąd nakaże dalsze zatrudnienie pracownika na czas postępowania sądowego, ale ostatecznie okaże się, że firma zwolniła zatrudnionego zgodnie z prawem.

 

.

 

Wskaźniki / parametry kadrowo-płacowe na 2023 r. (kalkulator)

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł