Odpowiedzialność materialna pracownika – roszczenie pracodawcy o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez zatrudnionego

Roszczenie pracodawcy o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez pracownika wskutek naruszenia swych obowiązków służbowych powstaje nie wcześniej niż w momencie zrealizowania się wszystkich przesłanek, które – w myśl art. 114 k.p. i 115 k.p. – decydują o powstaniu zobowiązania. Przesłankami odpowiedzialności materialnej pracownika są: powstanie szkody w majątku pracodawcy, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, wina pracownika, normalny (adekwatny) związek…

czytaj więcej ➤