Przychody kapitałowe dla menadżerów i zleceniobiorców wolne od składek

ZUS SerwisKadrowego.pl

Wartość wypłaty pieniężnej wynikająca z realizacji Opcji, która to wartość zostanie zakwalifikowana jako przychód ze źródeł kapitałowych osiągany przez zleceniobiorców przedsiębiorcy czy też osoby, z którymi wiąże przedsiębiorcę kontrakt menadżerski, nie stanowi podstawy wymiaru składek zusowskich. Wynika to z tego, iż nie jest prawnie możliwe uwzględnienie w podstawie oskładkowania zleceniobiorców czy menadżerów należności, które nie stały się, przychodem z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja ZUS

Gdańsk, dnia 19 września 2016 r.

DI/100000/43/886/2016

DECYZJA nr 886/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015, poz.584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 963), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 4 sierpnia 2016 r. doręczonym dnia 11 sierpnia 2016 r. dotyczące ustalenia czy wartość wypłaty pieniężnej wynikającej z rozliczenia Opcji, kwalifikowanej jako przychód ze źródeł kapitałowych osiągany przez kontraktorów — osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich), będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tych osób.

UZASADNIENIE

Dnia 11 sierpnia 2016 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. ,Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 sierpnia 2016 r. doręczonym dnia 2 września 2016 r.

Wnioskodawca wskazał, iż przygotował Program Opcyjny przeznaczony dla kluczowych pracowników spółki, powiązany z osiąganymi przez spółkę wynikami finansowymi (dalej „Program”). Spółka nie wyklucza rozszerzenia zakresu Programu w przyszłości i objęcia nim również osób pozostających w zatrudnieniu w ramach umów cywilnoprawnych (tj. umów zleceń, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, dalej „Kontraktorzy”).

W swoich założeniach, Program ma wspierać osiągnięcie przez spółkę założonych wyników finansowych. Program będzie stanowił dodatkową motywację dla kluczowych pracowników spółki do dalszego działania na rzecz rozwoju i wzrostu wartości spółki.

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Regulaminu Programu, obowiązującego przez okres trwania Programu (dalej „Regulamin”). Osoby, które wyraziły chęć udziału w Programie, są zwane „Uczestnikami”. Przy czym, Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Programie są wyłącznie osoby wskazane na tzw. Liście Osób Uprawnionych (dalej „Lista”) przyjętej dotychczas przez Zgromadzenie Wspólników spółki w drodze stosownej uchwały. Przystąpienie do Programu przez Uczestnika wskazanego na Liście jest dobrowolne, a potwierdzeniem przystąpienia do niego jest podpisanie przez Uczestnika tzw. Listu Przyznającego.

Na podstawie ww. Regulaminu, Uczestnikom przez okres trwania Programu zostaną przyznane Instrumenty Pochodne (dalej „Instrumenty Pochodne” lub „Opcje”) w ilości określonej dla danego Uczestnika w stosownej uchwale Zgromadzenia Wspólników. Instrumenty Pochodne będą wykonane przez rozliczenie pieniężne, dla których instrumentem bazowym będą wskaźniki finansowe (dalej „Wskaźniki”).

Instrumenty Pochodne będą przyznane Uczestnikom na początku roku obrotowego obowiązywania Programu. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

Instrumenty Pochodne zostaną wyemitowane w formie niematerialnej, a ich ewidencje będzie prowadził Zarząd Spółki. Nabycie Instrumentu Pochodnego przez danego Uczestnika będzie następować nieodpłatnie oraz jak wskazano powyżej ilość przyznanych Instrumentów Pochodnych będzie wynikiem stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Rozliczenie Instrumentu Pochodnego będzie zależało od osiągnięcia określonego poziomu Wskaźników jak i dodatkowych wytycznych oraz dokonywane będzie po zakończeniu roku, w którym Instrument Pochodny został przyznany Uczestnikowi. Oznacza to, iż Uczestnik uzyska kwotę rozliczenia pieniężnego (dalej jako „Kwota Rozliczenia”).

Z uwagi na to, że wartość Instrumentu Pochodnego uzależniona będzie od zmiennych wskaźników, Kwota Rozliczenia pieniężnego, do otrzymania której uprawniony będzie dany Uczestnik w wyniku realizacji Instrumentu Pochodnego, nie będzie znana w momencie przyjęcia Programu, ani w momencie przyznania danemu Uczestnikowi Instrumentu Pochodnego.

Zgodnie z powyższym, w ocenie Spółki, przyznane Opcje będą stanowić pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej „ustawa PIT”) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm., dalej „ustawa CIF”). W konsekwencji przychody uzyskane z realizacji Jednostek uczestnictwa zostaną zakwalifikowane na gruncie ustawy PIT jako przychody ze źródeł kapitałowych (art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT) i nie będą stanowiły przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 tej ustawy ani też przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 wskazanej ustawy.

Na potwierdzenie swego stanowiska spółka otrzymała wydaną 26 lutego 2016 r. pozytywną interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w (…) o sygn. IPPB2/4511-1054/15-4/MG.

Wnioskodawca kieruje pytanie czy wartość wypłaty pieniężnej, wynikającej z rozliczenia Opcji, będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenie zdrowotne, a w konsekwencji czy na wnioskodawcy jako płatniku będzie ciążył obowiązek naliczenia, poboru i zapłaty składek na wyżej wymienione ubezpieczenia od przychodu uzyskanego przez Kontraktorów.

Spółka zaznacza, iż w kontekście pracowników spółki, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, spółka otrzymała pozytywną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 294 z 21 lipca 2016 r.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą zatem jedynie Kontraktorów tj. osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też kontrakty menedżerskie w przypadku rozszerzenia zakresu Programu.

Wnioskodawca ponadto prosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych jedynie o odpowiedź na pytanie, czy przedmiotowe przychody będą stanowić podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia i czy na wnioskodawcy będą ciążyły z tego tytułu ww. obowiązki płatnika składek. W kontekście wykładni przepisów prawa podatkowego, to tak jak wskazał Wnioskodawca, została ona już potwierdzona w otrzymanej przez wnioskodawcę pozytywnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w o sygn. IPPB2/4511-1054/15-4/MG.

Zdaniem wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do potrącania składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od przychodu Kontraktorów uzyskanych z realizacji Opcji.

Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Natomiast zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 w związku z alt 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód zdefiniowany w art. 4 pkt 9 tej ustawy. Jako przychód zgodnie ze wskazanym artykułem należy rozumieć „przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy (…) oraz umowy zlecenia”.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne reguluje z kolei art. 81 ust. 1 i ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) Zgodnie z tymi przepisami, do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przy czym tak obliczoną podstawę obniża się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego.

Zatem dla rozstrzygnięcia czy dany przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a w konsekwencji czy powstaje obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, decydujące znaczenie run kwalifikacja uzyskanego przychodu dla celów podatkowych jako przychodu z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia.

Opcje przyznawane Uczestnikom Programu stanowią pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy PIT. Ich realizacja stanowi na gruncie ustawy PIT realizację praw wynikających z instrumentu pochodnego. W konsekwencji, realizacja opcji powoduje uzyskanie przez te osoby przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy

W związku z powyższym, uzyskane przez Kontraktorów w związku z realizacją Opcji przychody, nie stanowią przychodów z tytułu zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej.

Tym samym, wartość wypłaty pieniężnej wynikająca z realizacji Opcji nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do potrącania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu Kontraktorów, uzyskanych z tytułu realizacji Opcji.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że zaprezentowane we wniosku stanowisko znajduje potwierdzenie w wielu interpretacjach wydanych w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących programów motywacyjnych np. interpretacji ZUS Oddział w Gdańsku z 12 grudnia 2014 r. (DI/100000/43/1196/2014) i z 4 lipca 2013 r. (DI/100000/451171912013).

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 26 sierpnia 2016 r. wnioskodawca potwierdził, i: wartość wypłaty pieniężnej wynikającej z realizacji Opcji przyznanych Uczestnikom w ramach Programu Opcyjnego, każdorazowo będzie stanowiła przychód ze źródeł kapitałowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też kontrakty menadżerskie, a tym samym nie będzie stanowić przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 wskazanej wyżej ustawy. Uzupełnienie wniosku było konieczne w związku z okolicznością, iż interpretacja podatkowa, którą przywołuje we wniosku przedsiębiorca dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące ustalenia czy wartość wypłaty pieniężnej wynikającej z rozliczenia Opcji, kwalifikowanej jako przychód ze źródeł kapitałowych osiągany przez kontraktorów — osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich), będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tych osób uznać należy za prawidłowe. Organ rentowy zaznacza jednak, iż istotnym jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy sytuacją osób związanych ze spółką umową zlecenia i kontraktem menadżerskim a osobami, z którymi wiąże spółkę umowa o dzieło.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Natomiast w myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznacza, że w drodze niniejszej decyzji dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów prawa. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanego rozumienia przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zawarty w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż rozpoznając wniosek o wydanie pisemnej interpretacji organ rentowy nie prowadzi postępowania wyjaśniającego i postępowania dowodowego. Granice sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wydając pisemną interpretację Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony zostaje jedynie do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji, w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, np. w toku prowadzonego postępowania lub w toku czynności kontrolnych, ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r., poz.2236), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Z kolei podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (co do zasady kontrakt menedżerski jest w istocie umową nienazwaną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia), zgodnie z art. 18 ust. 3 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustala się zgodnie z art. 18 ust, 1 ustawy, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Wyłączenia wymienione w §2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stosuje się do zleceniobiorców odpowiednio.

Dla rozstrzygnięcia, czy dana korzyść stanowi/będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowiązek opłacania składek m.in. na te ubezpieczenia, decydujące znaczenie ma, w kontekście niniejszej sprawy — w odniesieniu do zleceniobiorców i osób związanych z przedsiębiorcą kontraktem menadżerskim, czy dla celów podatkowych zostanie ona zakwalifikowana jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art.13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W opisie zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku i jego uzupełnieniu, przedsiębiorca wskazuje, iż w jego ocenie przyznane Opcje będą stanowić pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art.5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.2 ust.1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jednocześnie przedsiębiorca deklaruje wprost, iż wartość wypłaty pieniężnej wynikająca z realizacji Opcji przyznanych w ramach Programu Opcyjnego każdorazowo będzie stanowiła przychód ze źródeł kapitałowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też kontrakty menadżerskie, a tym samym nie będzie stanowić przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art.13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca podkreśla, iż wnosi jedynie o odpowiedź na pytanie czy przedmiotowe przychody będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Kontraktorów i czy na wnioskodawcy będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika składek.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy, iż wartość wypłaty pieniężnej wynikająca z realizacji Opcji, która to wartość zostanie zakwalifikowana jako przychód ze źródeł kapitałowych osiągany przez zleceniobiorców przedsiębiorcy czy też osoby, z którymi wiąże przedsiębiorcę kontrakt menadżerski, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie stanowi/nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, uznać należy za prawidłowe, nie jest bowiem prawnie możliwe uwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców czy osób, z którymi łączy spółkę kontrakt menadżerski należności, które nie stały się, w tym przypadku, przychodem z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.581 ze zm.) wynika, iż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników i zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Powyższe ma również zastosowanie w odniesieniu do składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. Wynika to z brzmienia art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.645 ze zm.) oraz art.29 ustawy z dnia 13 sierpnia 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.272 ze zm.).

Na marginesie należy wskazać, iż jednoznaczny sposób ujęcia w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego wniosków o wydanie pisemnej interpretacji, uniemożliwia Zakładowi wydanie interpretacji w sprawach dotyczących m.in. rozstrzygnięcia jakiego rodzaju przychód będą stanowiły ewentualne przychody zleceniobiorców przedsiębiorcy czy też osób, z którymi łączy spółkę kontrakt menadżerski. Jak stanowi art. 10a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.613). Dlatego też, Zakład wydając interpretację w przedmiotowej sprawie poprzestaje na ww. oświadczeniu wnioskodawcy, iż przychody zleceniobiorców i osób, z którymi łączy spółkę kontrakt menadżerski, o których mowa we wniosku nie będą stanowić przychodu z działalności wykonywanej osobiście, traktując takie oświadczenie jako nie podlegający weryfikacji i wiążący dla organu element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego decydujący o okoliczności, iż wspomniane korzyści nie mogą być wliczone do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych ww. grup Kontraktorów wnioskodawcy.

Należy podkreślić, iż w przypadku osób, które łączy ze spółką wyłącznie umowa o dzieło przeważające znaczenie ma brak tytułu do ubezpieczeń społecznych. W opisanym przypadku nie można natomiast mówić o ewentualnych wyłączeniach z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Treść przepisu art.6 oraz powiązanych art.11 i art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozwala uznać, iż umowa o dzieło nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom, a tym samym nie rodzi obowiązku opłacania składek na ww. ubezpieczenia i Fundusze. Należy jednak zaznaczyć, iż nie dotyczy to osób, które zawarły umowę o dzieło z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

Równocześnie (odnosząc się sytuacji osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę na podstawie umów o dzieło) Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie podlegania i obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie na co wskazuje treść ww. art.83 d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z czym w oparciu o art.66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (odnośnie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne) oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (odnośnie opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Jednocześnie brzmienie ww. przepisu art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie pozwala na wydanie pisemnej interpretacji odnoszącej się do pojęcia płatnika składek i spoczywających na nim obowiązków związanych z rozliczaniem składek, innymi słowy nie jest możliwe ustalenie w drodze pisemnej interpretacji czy przedsiębiorca jest/będzie zobowiązany do działania w charakterze płatnika składek.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł