Przychód z racji uczestnictwa w programie internetowym

Dochód uzyskany z tytułu uczestnictwa w programie internetowym stanowi przysporzenie majątkowe pochodzące z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Momentem powstania ww. przychodu jest moment otrzymania przez podatnika prowizji od organizatora programu, w którym wspomniana prowizja wyrażona w USD pojawi się na stronie programu. Opisana korzyść jest przychodem w walucie obcej i należy przeliczyć ją na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Podatnik w przedstawionych okolicznościach nie ma obowiązku wpłacania w trakcie roku zaliczek podatkowych z tytułu, o którym mowa powyżej.

Takie wnioski zawarto w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 października 2016 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-676/16-1/KRB). Oto co można w niej przeczytać:

” (…) W dniu 11 lipca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w programie internetowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma zamiar w wolnym czasie brać udział w programie partnerskim „…”. Wnioskodawca wskazał, że aby dołączyć do programu należy stworzyć konto na stronie internetowej, której domena jest zarejestrowana w państwie Ameryki Środkowej – B. Aby stworzyć konto trzeba jedynie podać swoje imię i nazwisko. Wnioskodawca nie podaje innych danych osobowych i nie podpisuje żadnej umowy, która łączyłaby go z zagraniczną firmą. Wnioskodawca oświadcza jedynie, że zapoznał się z zasadami programu partnerskiego oraz zasadami „…”, które określają zasady działania programu i wymagania dotyczące dzielenia się linkami partnerskimi. Udział Wnioskodawcy w programie miałby polegać na udostępnianiu linków do produktów ze strony internetowej, w celu zachęcenia innych osób do zakupu danego artykułu. Jeśli ktoś dokona zakupu przez link, który został udostępniony przez Wnioskodawcę, wtedy Wnioskodawca otrzymuje prowizję od wartości tego zakupu, która następnie występuje na stronie programu w walucie amerykańskiej (dolar/USD), którą Wnioskodawca może wypłacić. Jeśli Wnioskodawca zbierze w ten sposób pewną kwotę, wtedy może zlecić przelew na konto bankowe, a kwota w USD zostanie automatycznie przewalutowana przez bank na walutę PLN, która następnie wpłynie na konto Wnioskodawcy. Wszystkie czynności związane z programem partnerskim wykonywane są zdalnie przez internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Udział Wnioskodawcy w programie partnerskim miałby charakter wyłącznie hobbistyczny. Wnioskodawca planuje dzielić się z ludźmi na portalach społecznościowych linkami do rzeczy, które sam zakupił, w charakterze recenzji otrzymanego produktu lub jako forma pomocy w poszukiwaniu przedmiotów, których zakupem zainteresowani są inni.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób należy się rozliczyć, czy uzyskany w ten sposób przychód, który otrzymuje Wnioskodawca na konto należy rozliczyć jako „przychody z innych źródeł” w rozliczeniu rocznym oraz czy obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy powstaje w momencie wpływu pieniędzy na konto Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w tej sytuacji należy uwzględnić kwotę jaka wpływa na jego konto jako dochód z innych źródeł w rozliczeniu rocznym oraz wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy w momencie wpływu pieniędzy na konto Wnioskodawcy. Ze względu na to, że Wnioskodawca nie jest związany umową z zagraniczną firmą, wszystkie czynności są wykonywane zdalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a pieniądze otrzymuje w walucie PLN na konto bankowe, nie są to zarówno dochody zagraniczne, jak i dochody w walucie obcej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ustawy, jeżeli osoby fizyczne nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z powyższych przepisów wynika, że Wnioskodawca mając miejsce zamieszkania w Polsce posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce co wynika wprost z przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. musi rozliczyć się ze wszystkich dochodów, w tym z dochodów uzyskanych z racji uczestnictwa w opisanym we wniosku programie internetowym bez względu na miejsce ich uzyskania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródła przychodów zostały enumeratywnie wymienione w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ust. 1 pkt 9 tego przepisu wskazane zostały inne źródła.

Przychody z tzw. „innych źródeł” zostały natomiast zdefiniowane w art. 20 ust. 1 cyt. ustawy. Z treści tegoż przepisu wynika, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, niezaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte tym przepisem.

Do tegoż źródła zalicza się przychody z tytułu uczestnictwa w opisanym we wniosku programie internetowym. Oznacza to, że przychód (dochód) uzyskany z tytułu uczestnictwa w tym programie kwalifikuje się do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że ustawodawca dla kategorii ww. przychodów, w art. 21 (zwolnienia przedmiotowe) przywołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewidział żadnego zwolnienia, dlatego też podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Momentem powstania przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w opisanym we wniosku programie internetowym jak wynika wprost z cytowanego powyżej art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest moment otrzymania przez Wnioskodawcę prowizji czyli moment, w którym ww. prowizja wyrażona w USD pojawi się na stronie programu. Od tego bowiem momentu Wnioskodawca może swobodnie dysponować środkami np. poprzez przelew tych środków na swoje konto bankowe.

Ustalenie przez Wnioskodawcę wysokości uzyskanego w walucie obcej przychodu winno nastąpić w oparciu o art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Konsekwencją uzyskiwanego przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu uczestnictwa w opisanym we wniosku programie internetowym jest spoczywający na Wnioskodawcy obowiązek wykazania tegoż przychodu (kosztów i dochodu) w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za dany rok podatkowy i obliczenia podatku należnego od sumy uzyskanych dochodów według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w zależności od sumy łącznych dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym – przy uwzględnieniu pierwszego lub drugiego progu podatkowego tj. 18% i 32%.

W trakcie roku podatkowego nie ciąży na Wnioskodawcy obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zeznanie PIT-36 przeznaczone jest generalnie dla osób osiągających dochody bez pośrednictwa (udziału) płatników wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w przypadku gdy osoba osiągająca ww. przychody (z tytułu uczestnictwa w programie internetowym) osiągnie przychody za pośrednictwem płatników podlegające wraz z pozostałymi przychodami opodatkowaniu według skali podatkowej (np. przychody ze stosunku pracy) winna złożyć jedno zeznanie, na druku PIT-36, wykazać w nim przychody ze stosunku pracy oraz przychody – jak w przypadku Wnioskodawcy – z innych źródeł, zsumować osiągnięte dochody i obliczyć podatek według obowiązującej skali podatkowej (18% i 32%). Podatek należy wpłacić do 30 kwietnia roku następnego po roku, którego rozliczenie dotyczy.

Reasumując, przychód (dochód) uzyskany z tytułu uczestnictwa w opisanym we wniosku programie stanowi – jak słusznie twierdzi Wnioskodawca – przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za nieprawidłowe uznać należy natomiast stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym winien on uwzględnić kwotę jaka wpływa na jego konto i wpłacić zaliczkę na podatek w momencie wpływu pieniędzy na jego konto oraz że ww. dochody nie są dochodami zagranicznymi ani dochodami w walucie obcej.

Momentem powstania przychodu z tytułu uczestnictwa w ww. programie jest bowiem moment otrzymania przez Wnioskodawcę prowizji czyli moment, w którym ww. prowizja wyrażona w USD pojawi się na stronie programu. Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę jest przychodem w walucie obcej i należy przeliczyć go na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Wnioskodawca nie ma obowiązku wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek z ww. tytułu. Nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że ww. dochody nie są dochodami zagranicznymi. Jak wskazał sam Wnioskodawca – aby dołączyć do programu należy stworzyć konto na stronie internetowej, której domena jest zarejestrowana w B. Skoro więc miejscem położenia źródła uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów jest B., to nie sposób twierdzić, że nie jest to dochód zagraniczny.

Stanowiska Wnioskodawcy nie można było w całości uznać za prawidłowe. (…)”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł