Umowa której przedmiot jest taki sam jak przedmiot działalności

ZUS SerwisKadrowego.pl

Brak jest obowiązku opłacania składek ZUS z tytułu umowy o współpracy, która jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej i jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej przez wykonawcę tej umowy działalności gospodarczej.

Interpretacja ZUS

Lublin, dnia 23 września 2016 r.

WPI/200000/43/862/2016

DECYZJA nr 862/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 963) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie rozpatrując wniosek złożony w dniu 09 sierpnia 2016 r. przez przedsiębiorcę (…) uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o współpracy zawartej w dniu 1 czerwca 2016 r., która jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej kontrahenta wnioskodawcy i jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 09 sierpnia 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej złożony przez przedsiębiorcę (…) w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej przez wnioskodawcę umowy o współpracy, którą osoba wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i przedmiot umowy pokrywa się z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.

 Wnioskodawca przedstawił opis stanu faktycznego.

 Wnioskodawca wskazał, że zawarł w dniu 01 czerwca 2016 r. z Panem (…) zwanym dalej również „Zleceniobiorcą” lub „Inspektorem Nadzoru” — umowę o współpracy w zakresie prowadzenia, kierowania i nadzorowania funkcjonowania nieruchomości położonej w (…) oraz innych nieruchomościach będących w posiadaniu spółki lub spółek zależnych lub powiązanych lub którymi spółka lub spółki zależne lub spółki powiązane są zainteresowane w zakresie uzyskania tytułu prawnego — zwanych dalej również „Nieruchomością” lub „Nieruchomościami” — oraz prowadzenia innych spraw zleconych przez spółkę w zakresie obowiązków określonych umową, a dotyczących podejmowania wszelkich działań zmierzających do prawidłowego procesu inwestycyjnego na nieruchomościach spółki. Umowa o współpracy reguluje w szczególności zakres obowiązków inspektora nadzoru (m.in. uczestnictwo w planowaniu i procesach koncepcyjnych inwestycji, uczestnictwo w procesie projektowym, uczestnictwo w procesie realizacji robót oraz inne szczegółowo wymienione czynności nadzoru nad inwestycjami, a także usługi dodatkowe m.in. kontrolę i weryfikację dokumentacji powykonawczej), miejsce wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru, obowiązek osobistego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru, czas trwania umowy, wysokość miesięcznego wynagrodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, zakaz konkurencji, zasady dyspozycyjności Inspektora Nadzoru, obowiązek zachowania poufności oraz zasady korzystania z własności intelektualnej. Jednocześnie Inspektor Nadzoru przy wykonywaniu powyższych obowiązków jest zobowiązany współdziałać z Zarządem spółki i innymi organami spółki, a reprezentowanie spółki możliwe jest wyłącznie w związku z powierzonymi obowiązkami i na podstawie stosownych pełnomocnictw.

Wnioskodawca wskazał, iż w jego ocenie, wymaga podkreślenia, że umowa o współpracy z dnia 01 czerwca 2016 roku została zawarta w ramach prowadzonej przez Pana (…) działalności gospodarczej pod firmą (…)

Przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12. Z) oraz m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20. Z), rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11. Z), wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Pan podejmując się wykonywania funkcji Inspektora Nadzoru nie zaprzestał działalności dla innych podmiotów, osiągając tym samym dodatkowe przychody.

 Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu i rentowemu oraz kwestie ewentualnego zbiegu rożnych tytułów ubezpieczeń reguluje w szczególności art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowiąc — w części istotnej z uwagi na rozpatrywane zagadnienie — że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej ,zleceniobiorcami” oraz są osobami współpracującymi (art. 6 ust. 1 pkt 4 s.u.s.) oraz są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi (art. 6 ust. 1 pkt 5 s.u.s.).

Umowa o współpracy łącząca wnioskodawcę z Panem (…) jest umową nienazwana o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Treść rzeczonej umowy obejmuje obowiązek starannego działania, jednak w kształcie niepokrywającym się z definicją żadnej umowy regulowanej w Kodeksie cywilny, jak też w innych ustawach, zatem jako nienazwana umowa prawa cywilnego winna zostać ujęta jako zawarta pomiędzy samodzielnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, a innym przedsiębiorcą zlecającym prowadzenie, kierowanie i nadzorowanie funkcjonowania określonych w umowie nieruchomości i związanych z nimi procesów inwestycyjnych, we własnym imieniu i na własne ryzyko, ale na rzecz oraz w interesie przedsiębiorcy zlecającego. W szczególności przedmiotowa umowa nie powoduje przeniesienia przez zleceniodawcę na zleceniobiorcę uprawnień do samodzielnego podejmowania czynności faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych, w zakresie których Zleceniobiorca pozostaje ograniczony koniecznością współdziałania z zarządem i innymi organami spółki. Nadto reprezentacja spółki możliwa jest wyjątkowo i to wyłącznie w związku z powierzonymi obowiązkami, na podstawie stosownych pełnomocnictw. Wnioskodawca wywodzi, że oznacza to w zasadzie brak samodzielności zleceniobiorcy w zakresie prowadzenia, kierowania i nadzorowania funkcjonowania nieruchomości spółki i procesów inwestycyjnych z nią związanych, a także brak swobody w zakresie wyboru sposobu wykonywania tychże obowiązków.

Pan (…) osiąga przychody z prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pozarolniczej działalności gospodarczej, a umowa o współpracy z dnia 01 czerwca 2016 roku została zawarta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej m.in. w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego (PKD 71.12.Z), realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z) oraz wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

Zdaniem wnioskodawcy, w tej sytuacji nie zachodzi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, albowiem umowa o współpracy z dnia 01 czerwca 2016 roku na mocy której Pan (…) nadzoruje funkcjonowanie nieruchomości i związanych z nimi inwestycjami prowadzonymi przez wnioskodawcę, które to usługi nierzadko obejmują również czynny udział w procesie budowlanym oraz inne czynności techniczne, nie stanowi w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych podstawy do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, Prowadzenie działalności gospodarczej jako tytuł ubezpieczenia w tym przypadku wyprzedza i pochlania wykonywanie umowy o świadczenie usług, a przedsiębiorca zawierający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowę o świadczenie usług z własnych środków finansuje składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe na ogólnych zasadach ubezpieczenia wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 s.u.s.).

W dniu 11 sierpnia 2016 r. Zakład wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku o interpretację złożonego w dniu 09 sierpnia 2016 r. poprzez dołączenie pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem o interpretację w imieniu wnioskodawcy oraz jednoznaczne wskazanie, czy przedmiot umowy o współpracę zawartej przez wnioskodawcę w dniu 01 czerwca 2016 r. z Panem jest taki sam jak przedmiot prowadzonej przez wymienionego działalności gospodarczej.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. wnioskodawca złożył odpowiedź na wezwanie Zakładu, w której dołączył pełnomocnictwo do działania w swoim imieniu oraz wskazał w odpowiedzi na wezwanie, że przedmiot umowy o współpracę wnioskodawcy i Pana obejmuje czynności wskazane we wpisie do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz w zawartej umowie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Ponadto w myśl art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie Zakład zaznacza, że w drodze niniejszej decyzji dokonuje jedynie oceny stanowiska Przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów. Ocena stanowiska Przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o opis stanu faktycznego zawarty w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż rozpoznając wniosek o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez Wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu, np. w toku prowadzonego postępowania lub w toku czynności kontrolnych, ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawcę obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Katalog osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie, czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: (…) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, a także osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi; (…)

Zakład wyjaśnia, że w sytuacji, gdy umowa zlecenia, umowa agencyjna lub umowa o świadczenie usług jest wykonywana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności lub wykonywanej współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, a jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, osoba podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia (agencyjnej lub o świadczenie usług) osoba ta nie jest obejmowana ubezpieczeniami społecznymi ani obowiązkowo ani dobrowolnie.

Wnioskodawca wskazał, że w dniu 01 czerwca 2016 r. zawarł z Panem (…) umowę o współpracy w zakresie prowadzenia, kierowania, nadzorowania i funkcjonowania nieruchomości będących w posiadaniu wnioskodawcy lub spółek zależnych i powiązanych lub też którymi wnioskodawca lub spółki zależne i powiązane są zainteresowane w zakresie uzyskania tytułu prawnego oraz prowadzenia innych spraw zleconych przez wnioskodawcę. Umowa o współpracy ściśle określa obowiązki inspektora nadzoru. Umowa ta została zawarta w ramach prowadzonej przez Pana    (…) działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem prowadzonej przez Pana (…)    działalności jest działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne oraz m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Zdaniem wnioskodawcy w tak opisanej sytuacji nie zachodzi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, albowiem umowa o współpracy zawarta z Panem (…) na mocy której nadzoruje on funkcjonowanie nieruchomości i związanych z nimi inwestycji prowadzonymi przez wnioskodawcę nie stanowi w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o sus tytułu do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W ocenie wnioskodawcy prowadzenie działalności gospodarczej jako tytuł ubezpieczenia w tym przypadku wyprzedza i pochlania wykonywanie umowy o świadczenie usług. Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o współpracy będzie w tej sytuacji spoczywał na przedsiębiorcy, z którym wnioskodawca zawarł umowę.

Podsumowując Zakład wskazuje, że w opisanym we wniosku stanie faktycznym, wnioskodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzania składek z tytułu zawartej umowy o współpracy z przedsiębiorcą gdyż jak wynika z opisu stanu faktycznego wniosku przedmiot umowy o współpracę będzie taki sam jak przedmiot wykonywanej przez przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zakład podkreśla, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej interpretacja może być wydana wyłącznie dla przedsiębiorcy w indywidualnej sprawie, co oznacza, że zakres podmiotowy interpretacji dotyczy wyłącznie obowiązków konkretnego przedsiębiorcy, który ubiega się o wydanie interpretacji. W związku z powyższym Zakład nie może potwierdzić stanowiska wnioskodawcy w zakresie obowiązków innego przedsiębiorcy, z którym wnioskodawca zawarł umowę o współpracy, wynikających z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 09 sierpnia 2016 r., uzupełnionym w dniu 31 sierpnia 2016 r. w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o współpracy zawartej w dniu 1 czerwca 2016 r., która jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej kontrahenta wnioskodawcy i jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł