Interpretacja indywidualna chroni także następcę prawnego

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Twoja Platforma Kadrowo - Płacowa

Indywidualna interpretacja podatkowa wydana dla konkretnego podmiotu, który stał się częścią innego przedsiębiorstwa (np. wskutek przekształceń własnościowych), zapewnia ochronę prawną także następcy prawnemu. Tak skonstatował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 września br. (sygn. akt II FSK 2210/14). Zapadł on w sprawie banku, który połączył się na mocy przejęcia z innym bankiem. Połączenie dokonało się po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na bank przejmujący w zamian za wydanie akcji akcjonariuszom banku (łączenie przez przejęcie).

Przedmiotem omawianego orzeczenia sądowego było rozstrzygnięcie tego, czy następca prawny (połączony bank) ma prawo korzystać z interpretacji wydanych dla banku, który został zlikwidowany, a przed likwidacją się do nich zastosował.

Skład orzekający stanął na stanowisku, iż w sytuacji połączenia przez przejęcie, ochrona wynikająca z wprowadzonej w życie interpretacji rozciąga się na okres przed i po połączeniu. Świadczy to zatem o tym, że następstwo prawne w prawie podatkowym to wstąpienie we wszystkie przewidziane regulacjami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika, w tym również nabyte na mocy decyzji (interpretacji indywidualnych) wydawanych w oparciu o prawo podatkowe.

Reasumując, jeżeli jeden z podmiotów (np. spółka przyjmująca) zastosował się do uzyskanej interpretacji podatkowej wydanej dla innego podmiotu (np. spółki przejmowanej), w sytuacji zaistnienia takiego samego stanu faktycznego, jakkolwiek w odniesieniu już do innego podmiotu (spółki przejmującej) wywoła to ochronę prawną na wypadek:

  • jej zmiany,
  • jej nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej lub
  • jej uchylenia prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

To samo dotyczy przypadków, kiedy stan faktyczny wskazany we wniosku interpretacyjnym i wydanej na jego tle interpretacji odnosi się do zdarzenia przyszłego, które ziści się dopiero po połączeniu podmiotów. Przy czym oczywiste jest, że następca prawny (podmiot przejmujący) uzyska ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby ona jego poprzednikowi prawnemu.

Ilość komentarzy 4 do “Interpretacja indywidualna chroni także następcę prawnego

Komentarze zamknięte.