Interpretacja indywidualna chroni także następcę prawnego

Indywidualna interpretacja podatkowa wydana dla konkretnego podmiotu, który stał się częścią innego przedsiębiorstwa (np. wskutek przekształceń własnościowych), zapewnia ochronę prawną także następcy prawnemu. Tak skonstatował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 września br. (sygn. akt II FSK 2210/14). Zapadł on w sprawie banku, który połączył się na mocy przejęcia z innym bankiem. Połączenie dokonało się po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na bank przejmujący w zamian za wydanie akcji akcjonariuszom banku (łączenie przez przejęcie).

Przedmiotem omawianego orzeczenia sądowego było rozstrzygnięcie tego, czy następca prawny (połączony bank) ma prawo korzystać z interpretacji wydanych dla banku, który został zlikwidowany, a przed likwidacją się do nich zastosował.

Skład orzekający stanął na stanowisku, iż w sytuacji połączenia przez przejęcie, ochrona wynikająca z wprowadzonej w życie interpretacji rozciąga się na okres przed i po połączeniu. Świadczy to zatem o tym, że następstwo prawne w prawie podatkowym to wstąpienie we wszystkie przewidziane regulacjami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika, w tym również nabyte na mocy decyzji (interpretacji indywidualnych) wydawanych w oparciu o prawo podatkowe.

Reasumując, jeżeli jeden z podmiotów (np. spółka przyjmująca) zastosował się do uzyskanej interpretacji podatkowej wydanej dla innego podmiotu (np. spółki przejmowanej), w sytuacji zaistnienia takiego samego stanu faktycznego, jakkolwiek w odniesieniu już do innego podmiotu (spółki przejmującej) wywoła to ochronę prawną na wypadek:

 • jej zmiany,
 • jej nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej lub
 • jej uchylenia prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

To samo dotyczy przypadków, kiedy stan faktyczny wskazany we wniosku interpretacyjnym i wydanej na jego tle interpretacji odnosi się do zdarzenia przyszłego, które ziści się dopiero po połączeniu podmiotów. Przy czym oczywiste jest, że następca prawny (podmiot przejmujący) uzyska ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby ona jego poprzednikowi prawnemu.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

4 Thoughts to “Interpretacja indywidualna chroni także następcę prawnego”

 1. gefion

  Ciekawe informacje już dawno nie czytałem takiego fajnego artykułu.

 2. gefion insurance

  Ciekawe informacje już dawno nie czytałem takiego fajnego artykułu.

 3. ps

  Ciekawe informacje

 4. PC

  Dobre dobre ale mało chcemy więcej. Gdzie szukać więcej informacji na ten temat

Comments are closed.