Dodatki spisowe i nagrody w kontekście podatku dochodowego

Najnowsze Publikacje Z Aktualnym Stanem Prawnym Na 2018 r. - Wiedza z Najwyższej Półki - Sklep.SerwisKadrowego.pl

Dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego wypłacane pracownikom oddelegowanym do pracy w Gminnym Biurze Spisowym utworzonym przez wspomnianą jednostką samorządu, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały bowiem otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarza spisowego, czyli inny podmiot niż pracodawca (czyli inny niż ww. jednostka samorządu terytorialnego), dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedstawiony pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.762.2016.2.IN).

„(…) Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zadania gmin, w ramach prac spisowych, obejmują m.in. delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych (art. 18 pkt 2 lit. c). Pracownicy oddelegowani do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych, zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy (art. 20 ust. 4).

Zarządzeniem Wójta z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego, na podstawie art. 17 ust. 1 cytowanej ustawy o narodowym spisie powszechnym w 2011 r. utworzono gminne biuro spisowe, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy. Pracownicy wykonują czynności spisowe w godzinach pracy, gdyż nie zostali zwolnieni z obowiązków wynikających z umowy o pracę. Osobom wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy). Zasady przyznawania i wypłacania dodatków spisowych i nagród określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagradzania za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem ludności i mieszkań w 2011 r. Dodatki spisowe nie są wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychody zwolnione z opodatkowania oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. jako przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane przez pracowników Wnioskodawcy z tytułu dodatku spisowego i nagród prawidłowo są kwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też Wnioskodawca powinien kwalifikować je jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, dodatki spisowe i nagrody stanowią przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż osoby wykonujące prace spisowe są pracownikami urzędu, realizują zadania biura spisowego w godzinach pracy urzędu, za czas przeznaczony na prace spisowe zachowują prawo do wynagrodzenia, w trakcie trwania spisu wykonują czynności wynikające z umowy o pracę.

Tym samym, od dodatków spisowych wypłacanych pracownikom, Wnioskodawca nalicza składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
Zasady organizacji i realizacji przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań regulowały, obowiązujące do 31 marca 2014 r., ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277) i akty wykonawcze do ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy – na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy – do wykonania prac spisowych gminni komisarze spisowi tworzą gminne biura spisowe. Natomiast w myśl art. 17 ust. 2 tej ustawy – w skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego. Pracę gminnego biura spisowego, kierowaną przez gminnego komisarza spisowego, nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ustawy).

Z przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy wynika, że prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, że pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym – nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).

W Pakiecie Taniej Nawet Do -66% + Darmowa Dostawa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1595), w którym określono kryteria przyznawania dodatków spisowych i nagród m.in. dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowanych przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych (§ 1 pkt 2 rozporządzenia).

W myśl § 3 ust. 1 cytowanego rozporządzenia – dodatek spisowy jest przyznawany za poprawne wykonanie prac, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, zwanych dalej „pracami spisowymi”. Przy przyznawaniu dodatku spisowego bierze się pod uwagę – stosownie do treści § 3 ust. 2 – funkcję pełnioną w spisie, złożoność wykonywanych zadań, stopień odpowiedzialności za ich realizację oraz liczbę podległych osób pracujących na rzecz spisu. Omawiany dodatek jest przyznawany zgodnie z § 3 ust. 3 za czas przepracowany w danym miesiącu, w wysokości od 20% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903 i Nr 238, poz. 1578), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”. W przypadku zaś okresowego niewykonywania prac spisowych dodatek spisowy jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego na rzecz spisu (§ 3 ust. 4).
Jeżeli chodzi o nagrody za wykonanie prac spisowych, mogą one być przyznane, na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia, po zakończeniu poszczególnych etapów prac spisowych, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., przy czym w myśl § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia – przy ich przyznawaniu bierze się pod uwagę zakres wykonywanych zadań i stopień odpowiedzialności oraz inicjatywę i zaangażowanie w wykonywanie prac spisowych. Wysokość nagrody za wykonanie prac spisowych jest określana zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia według przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych przez komisarzy spisowych do pracy w gminnych biurach spisowych mogą być przyznane nagrody w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia, o czym mowa w § 4 ust. 4 pkt 4 ww. rozporządzenia.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego zauważyć należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie w pkt 1 wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę, zaś w pkt 2 – działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ww. ustawy – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast, jak stanowi przepis art. 13 pkt 6 przywołanej ustawy – za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie – w myśl art. 41 ust. 1a przywołanej ustawy – zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zarządzeniem Wójta z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego, na podstawie art. 17 ust. 1 cytowanej ustawy o narodowym spisie powszechnym w 2011 r. utworzono gminne biuro spisowe, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy. Pracownicy wykonują czynności spisowe w godzinach pracy, gdyż nie zostali zwolnieni z obowiązków wynikających z umowy o pracę. Osobom wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).

Wnioskodawca dokonuje wypłat dodatków spisowych i nagród za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz powyższe przepisy prawa, stwierdzić należy, że wypłacone dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w Gminnym Biurze Spisowym, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały bowiem otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarza spisowego, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznać należało zatem za nieprawidłowe. (…)”.

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *