Potrącenia z zasiłków w 2017 (kwoty wolne od potrąceń)

Przy realizowaniu potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (np. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego), trzeba przestrzegać ograniczeń w postaci:

  1. kwoty wolnej od potrąceń, uzależnionej od poziomu najniższej emerytury (patrz: tabela poniżej);
  2. maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia, wynoszącej:
  • 60 % kwoty zasiłku brutto – przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, lub
  • 25 % zasiłku brutto – przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych (realizowanych np. na rzecz komornika).

Tabela. Kwoty wolne od potrąceń realizowanych z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego.

Rodzaj potrącenia Wysokość kwoty wolnej w okresie od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r. Wysokość kwoty wolnej w okresie od 1.03.2017 r. do 30.06.2017 r. Wysokość kwoty wolnej w okresie od 1.07.2017 r. do 28.02.2018 r.
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 50 % kwoty najniższej emerytury czyli 441,28 zł
(882,56 zł x 50 %)
50 % kwoty najniższej emerytury czyli 500 zł
(1.000 zł x 50 %)
50 % kwoty najniższej emerytury czyli 500 zł
(1.000 zł x 50 %)
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 75 %* kwoty najniższej emerytury czyli 750 zł
(1.000 zł x 75 %)
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych

 

20 % kwoty najniższej emerytury czyli 176,51 zł
(882,56 zł x 20 %)
20 % kwoty najniższej emerytury czyli 200 zł
(1.000 zł x 20 %)
20 % kwoty najniższej emerytury czyli 200 zł
(1.000 zł x 20 %)
potrącanie należności innych niż wyżej wymienione

 

60 % kwoty najniższej emerytury czyli 529,54 zł
(882,56 zł x 60 %)
60 % kwoty najniższej emerytury czyli 600 zł
(1.000 zł x 60 %)
60 % kwoty najniższej emerytury czyli 600 zł
(1.000 zł x 60 %)

* zmiana kwoty wolnej z 50 do 75% nastąpi od 1 lipca 2017 r. na mocy ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2036)

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , :

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

 

Gdy zasiłek przysługuje za część miesiąca

W sytuacji, gdy zasiłek z ubezpieczenia społecznego jest należny za część miesiąca, kwotę wolną od potrąceń wyznaczamy proporcjonalnie do ilości dni, za które zasiłek przysługuje, czyli:

  • obowiązującą kwotę wolną od potrąceń dzielimy przez liczbę 30,
  • otrzymany wynik mnożymy przez ilość dni, za które wypłacany jest zasiłek.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *