Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia

Ustalając, czy pracownik nie otrzymuje czasem zapłaty za pracę poniżej tego, co gwarantuje mu ustawodawca, musimy wziąć pod uwagę należne zatrudnionemu składniki pensji i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (art. 6 ust. 4 ustawy o minimum płacowym). W tej materii trzeba kierować się listą należności wykazaną w załączniku do objaśnień do formularzy Z-06 i Z-03, której przyjrzeć się możemy na stronie:

http://serwiskadrowego.pl/wp-content/pdfs/zalacznik_do_objasnien.pdf

Świadczenia wliczane i nieuwzględniane w płacy minimalnej

Świadczenia wliczane do płacy minimalnej Świadczenia, których nie ujmuje się w minimalnym wynagrodzeniu za pracę
·         wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

·         dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

·         premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: :

Informator Kadrowo-Płacowy 2021

·         wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),

·         wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę,

·         wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne),

·         ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

·         uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem dodatkowym, odprawy pracowników biur klubów, kół poselskich i senatorskich oraz zespołów parlamentarnych w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, a także odprawy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji,

·         świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

·         świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

1. świadczenia niezaliczane przez GUS do wynagrodzeń osobowych, czyli m.in.:

·         należności wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

·         honoraria,

·         zasiłki z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłki chorobowe i macierzyńskie),

·         ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i za używanie do pracy własnej odzieży,

·         należności z tytułu odbywania podróży służbowych,

·         ryczałt pieniężny za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy,

·         świadczenia urlopowe oraz świadczenia finansowane z zfśs,

·         świadczenia przysługujące pracownikom przeniesionym do pracy w innej miejscowości,

·         odszkodowania przysługujące od  pracodawcy za przedmioty utracone  lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,

·         odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników,

·         odprawa pośmiertna,

·         odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

 

2. niżej wymienione należności zaliczane do wynagrodzeń osobowych:

·         nagroda jubileuszowa,

·         odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

·         wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (czyli normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny), wliczając w to również ryczałt za godziny nadliczbowe,

·         dodatki za pracę nocną (w tym ryczałt za godziny nocne),

·         dodatki za staż pracy (od 1 stycznia 2020 r.).

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *