Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2017

Znana już jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących w 2017 r. Stanowi ją zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 3.303,13 zł.

Oznacza to, że w 2017 r. comiesięczna minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 297,28 zł (3.303,13 zł x 9%), z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 255,99 zł (3.303,13 zł x 7,75%).

Powyższe wynika z:

  • art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w myśl którego podstawa wymiaru składki zdrowotnej osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
  • faktu, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4.404,17 zł, a zatem 75% z tej kwoty to 3.303,13 zł.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł