Czy pracownika można odwołać z urlopu poprzez email – wyrok SN

W dobie wszechobecnej elektronicznej komunikacji zasadnym jest zadanie pytania: czy pracownika można odwołać z urlopu wypoczynkowego poprzez email? Wskazówki co do odpowiedzi znajdujemy w wyroku Sądu Najwyższego z 8 marca 2017 r., sygn. akt: II PK 26/16. Wynika z niego, że:

  • pracownik korzystając z płatnego urlopu nie ma obowiązku sprawdzania poczty elektronicznej, zwłaszcza, gdy z tego sposobu komunikacji w dotychczasowej praktyce strony stosunku pracy nie korzystały,
  • decyzję o odwołaniu podwładnego z urlopu wypoczynkowego pracodawca musi komunikować w sposób jednoznaczny i wyraźny.

Sąd Najwyższy w przywołanym orzeczeniu przypomniał, że art. 66 Konstytucji RP jako jedno z podstawowych praw wymienia prawo do urlopu wypoczynkowego. Z kolei w myśl art. 167 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać z urlopu pracownika tylko wówczas, gdy:

  • gdy zachodzą okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (np. awaria, choroba osoby zastępującej pracownika) oraz
  • obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna.

Pracownik korzystający z kodeksowego przywileju do wypoczynku jest zwolniony z wymogu świadczenia pracy i pozostaje poza sferą podporządkowania poleceniom pracodawcy, nie mając przy tym obowiązku codziennego utrzymywania kontaktu z zakładem pracy.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż odwoływanie pracownika z urlopu mailowo nie jest dobrym pomysłem. W razie zaistnienia przesłanek uzasadniających przerwanie zatrudnionemu wypoczynku, pracodawca powinien szukać innych, bardziej „skutecznych” sposobów komunikacji.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł