Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński to bardzo istotne uprawnienie pracownicze. Podobnie jak zasiłek macierzyński dla osób nieposiadających statutu pracownika. Z tego powodu warto być zaznajomionym z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi tych zagadnień.

Wymiar • 20 tygodni (140 dni) – w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

 

• 31 tygodni (217 dni) – w razie urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

 

• 33 tygodnie (231 dni) – w razie urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

 

• 35 tygodni (245 dni) – w razie urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

 

• 37 tygodni (259 dni) – w razie urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Osoby uprawnione

•      matka dziecka;

 

•       ojciec wychowujący dziecko:

 

•         jeśli matka dziecka po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu/zasiłku po porodzie zrezygnuje z pozostałej części,

•         w razie podjęcia zatrudnienia przez nieubezpieczoną matkę dziecka w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy – w takiej sytuacji ojciec ma prawo do części urlopu przypadającej w okresie zatrudnienia matki;

 

•        ojciec wychowujący dziecko albo inny członek najbliższej rodziny:

 

•                     jeżeli matka dziecka uprawniona do urlopu / zasiłku wymaga opieki szpitalnej i po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie przerwie urlop macierzyński;

•                     w razie rezygnacji z urlopu / zasiłku po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie przez ubezpieczoną-matkę dziecka, która legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

•                     w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu lub ubezpieczonej-matki dziecka w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego;

•                     w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub ubezpieczoną-matkę, która wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu / zasiłku po porodzie;

•                     w razie śmierci nieubezpieczonej matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania przez nią osobistej opieki nad dzieckiem z uwagi na jej niezdolność do samodzielnej egzystencji (w takich okolicznościach prawo do urlopu / zasiłku należy się ojcu albo innemu członkowi najbliższej rodziny po dniu wystąpienia ww. zdarzeń).

 

Istotne informacje  

•         Nie więcej niż 6 tygodni urlopu/zasiłku może przypadać przed dniem porodu.

 

•         Warunkiem skorzystania przez ubezpieczonego ojca lub innego członka najbliższej rodziny z urlopu / zasiłku macierzyńskiego jest przerwanie działalności zarobkowej, aby móc umożliwić sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

•         Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu należy złożyć w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

 

•         Do skorzystania przez uprawnioną osobę z części urlopu macierzyńskiego po rezygnacji z niego przez matkę pracodawca niezbędny jest pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z ww. urlopu.

 

•         Po porzuceniu dziecka przez matkę lub w razie jej zgonu albo legitymowania się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, część urlopu / zasiłku udziela się na wniosek ubezpieczonego ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny, złożony po wystąpieniu tych okoliczności.

 

•         W przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego zgonu przed upływem 8 tygodni życia, urlop / zasiłek należy się w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka, a w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

 
•         Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia sprawia, że uprawnienie do urlopu / zasiłku zostaje zachowane przez czas 7 dni od dnia zgonu dziecka, a w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie – w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia śmierci dziecka.

 

•         W razie urodzenia dziecka, któremu niezbędna jest opieka szpitalna, matka może przerwać urlop / zasiłek po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni i pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

 

•         Porzucenie dziecka przez pracownicę lub umieszczenie dziecka, na podstawie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej stanowią okoliczności, pozbawiające prawa do części urlopu / zasiłku macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka albo umieszczenia go w pieczy zastępczej lub jednej z ww. placówek, z tym że po porodzie przysługuje nie mniej niż 8 tygodni urlopu / zasiłku.

 

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *