Gdy płatnik nienależnie opłacił ze swoich środków za pracownika PIT może wystąpić o zwrot nadpłaty

W sytuacji, gdy płatnik (pracodawca) nienależnie opłacił ze swoich środków od otrzymanego przez pracownika świadczenia zaliczkę podatkową, może wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty. Jeśli nadpłacony podatek był wykazany w deklaracji PIT-4R, wówczas dodatkowo zakład pracy musi złożyć korektę tego formularza.

W myśl art. 81 Ordynacji podatkowej, korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim ich sporządzeniu i może dotyczyć każdej ich pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Korekta może więc być przygotowywana m.in. w przypadku błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy daną deklarację wypełniono niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych.

Jeśli chodzi o kwestię nadpłaty podatku, to trzeba mieć na uwadze, że definicja nadpłaty zawarta w ustawie Ordynacja podatkowa wyczerpująco wylicza, w jakich sytuacjach powstaje nadpłata. Wszelkie inne przypadki, które nie są w przywołanym akcie prawnym wymienione, nie powodują powstania nadpłaty w rozumieniu przepisów podatkowych. Zatem nie każda kwota wpłacona przez płatnika „nienależnie” do organu podatkowego stanowi nadpłatę.

Nadpłata podatku w odniesieniu do płatników dotyczy wyłącznie tych sytuacji, w których dochodzi do uszczerbku w ich majątku na skutek zapłacenia należnego świadczenia w większej wysokości od tej, w której zostało pobrane. Jeżeli natomiast wadliwość postępowania płatnika prowadzi do uszczuplenia majątku podatnika, nadpłata powstaje u podatnika, który w takim przypadku jest jedynym podmiotem uprawnionym do otrzymania jej zwrotu.

O powyższym przypomniał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2017 r. sygn. 3063-ILPB1-1.4511.369.2016.1.KF, w której podkreślono:

„(…) W przedstawionym w treści wniosku stanie faktycznym doszło do uszczuplenia majątku Wnioskodawcy w związku z dopłatą zaliczki za listopad 2013 r. w związku z ustaleniem przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, przy czym wpłacony podatek (zaliczka) nie został pobrany od pracownika, gdyż płatnik nie miał faktycznej możliwości jej pobrania z uwagi na przebywanie pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i braku dochodu w formie pieniężnej. Tym samym należy uznać, że po stronie płatnika – Wnioskodawcy – występuje nadpłata.

W związku z powyższym – na podstawie art. 75 § 2 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej – Wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Przy czym – zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej – wraz ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji PIT-4R za 2013 r., ponieważ w złożonej deklaracji PIT-4R Wnioskodawca – jako płatnik – wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku. (…)”.

 

Komentarz do “Gdy płatnik nienależnie opłacił ze swoich środków za pracownika PIT może wystąpić o zwrot nadpłaty

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *