Składkę zdrowotną liczymy odrębnie gdy pracownik zawarł zlecenie z pracodawcą

Składkę zdrowotną liczymy odrębnie przy rozliczaniu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem. A zatem w przypadku ubezpieczonych zatrudnionych w jednym podmiocie zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia, składkę na ubezpieczenie zdrowotne kalkulujemy osobno od przychodu uzyskanego w ramach stosunku pracy oraz oddzielnie od należności wypłacanych z tytułu stosunku cywilnoprawnego. Słuszność tego poglądu potwierdza ZUS.

Ta sama reguła w opisanych okolicznościach obowiązuje także przy obliczaniu zaliczki na podatek.

Przykład

Pracownik (zatrudniony na cały etat) w marcu 2017 r. uzyskał wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie 2020 zł oraz z umowy zlecenia w wysokości 600 zł. Przysługuje mu kwota zmniejszająca zaliczkę podatkową 46,33 zł, podstawowe koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę 111,25 zł oraz 20-procentowe koszty z umowy zlecenia 20%.

W tych okolicznościach rozliczenie marcowych należności powinno wyglądać następująco:

1) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
2020 zł + 600 zł,
2620,00 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez
pracownika: 2620 zł x 9,76% + 2620 zł x 1,5% + 2620 zł x 2,45%,
359,20 zł
3) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
do wykazania w raporcie ZUS RCA: 2620 zł – 359,20 zł,
2260,80 zł
4) składka zdrowotna z umowy o pracę do pobrania:
2020 zł – (2020 zł x 9,76% + 2020 zł x 1,5% + 2020 zł x 2,45%),
2020 zł – 276,94 zł = 1743,06 zł,
1743,06 zł x 9% = 156,88 zł,
z tego do odliczenia od podatku:
1743,06 zł x 7,75% = 135,09 zł,
156,88 zł
5) składka zdrowotna z umowy zlecenia do pobrania:
600 zł – (600 zł x 9,76% + 600 zł x 1,5% + 600 zł x 2,45%),
600 zł – 82,26 zł = 517,74 zł,
517,74 zł x 9% = 46,60 zł,
z tego do odliczenia od podatku
517,74 zł x 7,75% = 40,12 zł,
46,60 zł
6) zaliczka na podatek dochodowy umowy o pracę:
2020 zł – 111,25 zł – 276,94 zł = 1631,81 zł,
po zaokrągleniu 1632,00 zł,
(1632 zł x 18%) – 46,33 zł = 247,43 zł,
247,43 zł – 135,09 zł = 112,34 zł, po zaokrągleniu 112 zł,
112,00 zł
7) zaliczka na podatek dochodowy z umowy zlecenia:
600 zł – (600 zł x 9,76% + 600 zł x 1,5% + 600 zł x 2,45%),
(600 zł – 82,26 zł) x 20% = 103,55 zł,
600 zł – 103,55 zł – 82,26 zł = 414,19 zł, po zaokrągleniu 414 zł,
414 zł x 18% = 74,52 zł,
74,52 zł – 40,12 zł = 34,40 zł, po zaokrągleniu 34 zł.
34,00 zł
8) Kwota netto: (2020 zł + 600 zł) – 359,20 zł – 156,88 zł – 46,60 zł – 112 zł – 34 zł

 

1911,32 zł

 

Interpretacja ZUS

Lublin, dn. 14 lutego 2017 r.

WPI/200000/43/168/2017

DECYZJA Nr 168/2017

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 8 lutego 2017 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2017 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę (…) reprezentowanego przez (…) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, że jest spółką prawa handlowego zajmującą się m.in. produkcją wyrobów Spółka zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę. Z niektórymi pracownikami Wnioskodawca podpisał jednocześnie cywilnoprawne umowy zlecenia, na wykonanie prac innych niż te wynikające ze stosunku pracy (w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wnioskodawca wskazał, ze umowy zlecenia zostały zawarte po 14 stycznia 2000 r.). Tym samym Spółkę łączy z niektórymi pracownikami równolegle stosunek pracy i cywilnoprawny stosunek zlecenia, w związku z czym osoby te (ubezpieczeni) uzyskują przychody z dwóch odrębnych źródeł: przychód ze stosunku pracy oraz przychód ze zlecenia.

Od przychodów uzyskiwanych przez wskazanych wyżej pracowników z tytułu umowy o pracę i z tytułu umowy zlecenia Wnioskodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Spółka uwzględnia uzyskany przez pracownika przychód z umowy o pracę i umowy zlecenia i następnie od ich sumy nalicza składki na ubezpieczenia społeczne. Zamiarem Wnioskodawcy jest natomiast uzyskanie potwierdzenia w zakresie prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku pracowników. z którymi wiąże go zarówno umowa o pracę jak i umowa zlecenia.

Ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne — tylko do wykazania w raporcie ZUS RCA — Wnioskodawca uwzględnia przychód z umowy o pracę i umowy zlecenia po pomniejszeniu go o składki na ubezpieczenia społeczne pobrane ze środków pracownika. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca oblicza odrębnie od przychodu z umowy o pracę i odrębnie od przychodu z umowy zlecenia, a następnie po ich zsumowaniu wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy zlecenia, którzy uzyskują w związku z tym dwa przychody —jeden ze stosunku pracy a drugi z umowy zlecenia — składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być obliczana odrębnie od każdego z tych przychodów tj. odrębnie od przychodu z umowy o pracę i odrębnie od przychodu z umowy zlecenia.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku ubezpieczonych zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy zlecenia, którzy uzyskują w związku z tym dwa przychody, jeden przychód ze stosunku pracy a drugi przychód ze zlecenia, składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być obliczana odrębnie od każdego z tych przychodów tj. odrębnie od przychodu z umowy o pracę i odrębnie od przychodu z umowy zlecenia. Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiona w opisie stanu faktycznego i stosowana przez Spółkę zasada dotycząca obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest prawidłowa.

Dalej Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt la ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

W świetle powyższego pracownik, który świadczy jednocześnie dla swojego pracodawcy pracę (usługi) na podstawie umowy zlecenia jest pracownikiem w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W ocenie Wnioskodawcy nie oznacza to jednak. ze przychód ze zlecenia staje się automatycznie przychodem ze stosunku pracy. Pomimo bowiem założenia, ze zleceniobiorca w świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest pracownikiem, to pracownik taki w dalszym ciągu otrzymuje przychody z dwóch odrębnych źródeł. Na odrębność przychodów wskazuje chociażby brzmienie art. 18 ust. la ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym, w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. Z przepisu tego wynika literalnie, że przychód z umowy o pracę i przychód z umowy zlecenia zachowują swa odrębność. Na podstawie zaś art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powyższa reguła ma zastosowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec powyższego jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w raporcie ZUS RCA Wnioskodawca wskazał sumę podstaw naliczania składek z obu umów, tj, z umowy o prace i z umowy zlecenia, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne pobrane ze środków pracownika.

Zgodnie zaś z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242. Dla przedstawionego stanu faktycznego istotne znaczenie mają zastrzeżenia zawarte w art. 82 tej ustawy. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychód z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Zgodnie zaś z art. 82 ust. 2 tej ustawy w przypadku, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust 1, ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód. składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Z uwagi na to, że w przedstawionym stanie faktycznym pracownicy Wnioskodawcy związani z nim jednocześnie umową o pracę i umową zlecenia otrzymują przychód z umowy o pracę i z umowy zlecenia, składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Wnioskodawca wskazał następnie, że powyższe stanowisko zgodne jest z dotychczasową wykładnią omawianych przepisów prezentowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przywołał interpretację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku z 13 stycznia 2015 r. (znak: DI/100000/43/1509/2014), w której stwierdzono: „Pracodawca w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika wykonującego u własnego pracodawcy umowę zlecenia uwzględnia uzyskany przez niego przychód z umowy o pracę i umowy zlecenia i od łącznej kwoty oblicza składki na te ubezpieczenia. Ustalając natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej, ale tylko do wykazania w raporcie ZUS RCA, uwzględnia przychód z umowy o pracę i umowy zlecenia po pomniejszeniu go o składki na ubezpieczenia społeczne pobrane ze środków pracownika. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca nalicza więc od sumy przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia. Tak samo liczy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż zgodnie z art. 81 ust. 1 ŚOZ, do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób. Natomiast samą składkę zdrowotną oblicza odrębnie od przychodów z umowy o prace i umowy zlecenia, a następnie po ich zsumowaniu wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA”. W dalszej części uzasadnienia omawianej decyzji ZUS wyjaśnił: „W przypadku, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1, ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Sposób obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne osobno od przychodu z umowy zlecenia i umowy o pracę ma związek z brzmieniem art. 82 ustawy o ŚOZ, ale wynika również z powiązania składki zdrowotnej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Umowa zlecenia i umowa o pracę stanowią odrębne źródła przychodów dla celów podatkowych, co sprawia, że zaliczka na podatek dochodowy jest również obliczana odrębnie.”

Wnioskodawca wskazał dalej, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych definiując w art. 4 pkt 9 pojęcie „przychodu” odwołuje się wprost do znaczenia nadanego mu ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wynagrodzenie za pracę stanowi przychód ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy), a wynagrodzenie z tytułu zlecenia stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy. pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika. jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych, natomiast zgodnie z art. pkt 8 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W ocenie Wnioskodawcy, potwierdzenie zasadności powyższego stanowiska stanowi również uchwała Sądu Najwyższego z 2 lutego 2016 r. (sygn. III UZP 18/15), w uzasadnieniu której Sad Najwyższy stwierdził: „W myśl art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Wynika z tego, ze w sytuacji gdy pracownik w ciągu miesiąca uzyskuje różne rodzaje przychodów, płatnik obowiązany jest wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdego z nich odrębnie, czyli nie od sumy tych przychodów. Inaczej rzecz ujmując. w takiej sytuacji oblicza się według zasad przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej dwie oddzielne składki na ubezpieczenie zdrowotne, jedną od wynagrodzenia za pracę, a drugą — od innego przychodu. stosując przy wyliczaniu każdej z nich art. 83 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.”

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały wskazał ponadto: „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody podlegające opodatkowaniu i uznaje zarówno wynagrodzenie za pracę (art. 12 ust. 1) jak i zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (art. 20 ust. 1), przy czym wynagrodzenie traktuje jak przychód ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 1), a zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego jako przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1). Oznacza to, że pracownik pobierający w ciągu miesiąca takie wynagrodzenie, jak i zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego uzyskuje w rozumieniu tej ustawy przychody z dwóch różnych źródeł. Nie budzi przy tym wątpliwości, że osoba taka posiada tylko jeden tytuł do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo jest nim wyłącznie pozostawanie w stosunku pracy.”

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości Wnioskodawcy, że przychód ze stosunku pracy oraz przychód z umowy zlecenia stanowią odrębne źródła przychodu, a skoro tak to składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być obliczana od każdego z tych przychodów odrębnie.

Wnioskodawca wskazał również, że powyższe stanowisko jest aprobowane w prasie fachowej m.in. w publikacji „Zlecenie droższe, gdy zawarte z własnym pracownikiem” (Rzeczpospolita z 13 marca 2016 r.) napisano: „Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika należy obliczyć od sumy uzyskanego przez niego przychodu z etatu i zlecenia (art. 18 ust. 1 i la oraz 20 usus). Podstawę wymiaru składki zdrowotnej, którą trzeba wykazać w raporcie RCA, również ustala się sumując te przychody, ale wynik trzeba pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne pobrane ze środków zatrudnionego. Jednak już samą składkę zdrowotną oblicza się odrębnie od przychodu z etatu i zlecenia, a dopiero wynik się sumuje, aby wykazać jedną kwotę w raporcie. Wynika to z faktu, że umowa o pracę i zlecenie to odrębne źródła przychodów do celów podatkowych.”

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie natomiast do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, wsad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Ponadto zaznaczyć należy, że Zakład nie jest właściwy do udzielenia interpretacji w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, natomiast na podstawie art. 109a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) sprawy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje przy tym, iż w myśl powołanego art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wydaje interpretacje indywidualne wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mieści się w tym ustawowym zakresie, gdyż zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w myśl którego zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – sprawy te należą do wyłącznej kompetencji organów podatkowych. Powyższe ograniczenie w tematyce, w której Zakład jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. uniemożliwia potwierdzenie przez Organ prawidłowości przedstawionej przez Wnioskodawcę interpretacji prawa podatkowego. Biorąc jednakże pod uwagę, że zawarte w zapytaniu Spółki wątpliwości dotyczą zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, Zakład dokonał w niniejszej decyzji interpretacji przepisów sfery ubezpieczeń w oparciu o kwalifikację podatkową przedstawioną przez Wnioskodawcę.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca w sytuacji zawarcia przez pracodawcę z własnym pracownikiem dodatkowo umowy zlecenia, do celów ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych zastosowanie znajduje art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który rozszerza pojęcie pracownika również na osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy. Ponadto w myśl art. 18 ust. la tej ustawy. w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe takich pracowników uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

W konsekwencji, ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne takiego pracownika (również w celu wykazania w dokumentach rozliczeniowych), stosownie do art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należy uwzględnić przychód z umowy o pracę i umowy zlecenia po pomniejszeniu go o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego.

Z treści wniosku z 3 lutego 2017 r. wynika, że zapytanie Wnioskodawcy dotyczy zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonego, który obok stosunku pracy wykonuje zawartą z własnym pracodawcą umowę zlecenia.

Zauważyć należy, że w myśl art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242. Stosownie do art. 82 ust. 1 wskazanej ustawy, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1. składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Natomiast w myśl art. 82 ust. 2 tej ustawy, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Ponadto na mocy art. 83 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Sposób obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne ma więc związek zarówno z brzmieniem art. 82 ww. ustawy, ale także wynika z powiązania wysokości składki zdrowotnej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, dla celów obliczania kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. w sytuacji gdy w ciągu miesiąca pracownik uzyskuje różne rodzaje przychodów, płatnik obowiązany jest wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdego z nich odrębnie.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę oraz dodatkowo na podstawie umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą i z każdej z ww. umów uzyskuje odrębnie przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. W konsekwencji, składka na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji uzyskiwania przez pracownika równocześnie przychodów z tytułu stosunku pracy i z tytułu zawartej z pracodawcą umowy zlecenia będzie równa sumie składek na ubezpieczenie zdrowotne obliczonych odrębnie od obu tych przychodów.

Uwzględniając powyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w kwestii zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

źródło: http://www.zus.pl/

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *