Premia kwartalna w podstawie świadczeń chorobowych

Premia kwartalna, która nie jest wypłacana za okresy pobierania świadczeń chorobowych, powinna być wliczana do podstawy wymiaru wspomnianych należności. Składniki pensji przysługujące za okresy kwartalne uwzględnia się w bazie obliczeniowej zasiłku i wynagrodzenia należnych za chorobę w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niedyspozycja zdrowotna.

W praktyce zdarza się, że ubezpieczony nie był zatrudniony u pracodawcy przez pełen okres czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. W takiej sytuacji trzeba kierować się wyjaśnieniami zawartymi w ust. 306 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nimi, w opisanych okolicznościach premia kwartalna wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych w wysokości ustalonej proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach, z których wyznaczana jest przedmiotowa podstawa.  Oznacza to konieczność wyłączenia tej części składnika kwartalnego, która została przyznana podwładnemu za przepracowane dni niepełnego miesiąca zatrudnienia danego kwartału.

Przedstawiona zasada ma zastosowanie także wówczas, gdy pracownik korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, który rozpoczął się przed okresem, z którego kwartalny składnik wynagrodzenia jest uwzględniany i skończył się w trakcie tego okresu.

 

Przykład

Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy od 11 lipca 2016 r. W dniu 4 maja 2017 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Oprócz wynagrodzenia miesięcznego pracownik otrzymał premie kwartalne: za III i IV kwartał 2016 r. oraz I kwartał 2017 r. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres od sierpnia poprzedniego roku do kwietnia bieżącego roku powinna zostać wliczona premia kwartalna w wysokości 1/8 kwot wypłaconych za III i IV kwartał 2016 r. oraz I kwartał 2017 r., tj. proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia w kwartałach poprzedzających chorobę (wyłączając kwotę premii przypadającej na dni lipca 2016 r.).

 

Kwotę składnika o charakterze kwartalnym w części przypadającej na pełne kalendarzowe miesiące kwartału wyznacza się według obowiązujących u pracodawcy reguł wynagradzania.

 

Przykład

W III kwartale 2016 r. pracownik z poprzedniego przykładu pozostawał w zatrudnieniu przez 82 dni (od 11 lipca do 30 września) i otrzymał za ww. kwartał premię kwartalną, która po pomniejszeniu o składki ZUS wyniosła 1480,21 zł. Za IV kwartał 2016 r. premia (już bez składek ZUS) wyniosła 1855,22 zł, zaś za I kwartał 2017 r. – 1654,98 zł.

Załóżmy, że pracodawca do obliczenia wysokości premii przypadającej na każdy miesiąc stosuje metodę dzielenia uzyskanej premii przez liczbę dni kalendarzowych kwartału, za które została wypłacona i mnożenia uzyskanej wartości przez liczbę dni kalendarzowych występujących w pełnych przepracowanych miesiącach danego kwartału. W związku z tym premia kwartalna podlegająca wliczeniu do podstawy majowego świadczenia chorobowego powinna wynieść 576,42 zł, zgodnie z wyliczeniem:

(1480,21 zł : 82 dni kalendarzowych od 11 lipca do 30 września) x 61 dni kalendarzowych z sierpnia i września = 1101,13 zł;

(1101,13 zł + 1855,22 zł + 1654,98 zł) : 8 = 576,42 zł.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł