Czy za dyżur zleceniobiorcy trzeba płacić minimalną stawkę godzinową

Czy za dyżur zleceniobiorcy trzeba płacić minimalną stawkę godzinową?

Rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia nie jest proste. Wydaje się, że wszystko zależy od postanowień umowy zlecenia i okoliczności pozostawania przez wykonawcę zlecenia / usług w gotowości do pracy.

W naszej ocenie, zastosowanie stawki niższej od 13 zł brutto za godzinę dyżuru pełnionego w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jest możliwe pod warunkiem, że:

  • treść umowy łączącej pracodawcę z zatrudnioną osobą będzie wyraźnie rozróżniała wykonywanie umówionego zlecenia od pozostawania w gotowości do jego wykonywania (innymi słowy  umowa powinna przesądzać o tym, że jej przedmiotem są określone prace do wykonania a nie gotowość do pracowania) oraz
  • z dokumentacji będącej w dyspozycji podmiotu zatrudniającego będzie jasno wynikała ilość godzin gotowości do pracy oraz liczba godzin przeznaczonych na pracę / wykonywanie zlecenia czy świadczenie umówionych usług.

Kodeks cywilny w żaden sposób nie reguluje zasad pozostawania w gotowości do wykonywania zlecenia czy świadczenia usług. Przewidując w umowie zlecenia czy umowie o świadczenie usług zapisy, w myśl których zatrudniony będzie zobligowany do dyżurowania należy być ostrożnym, gdyż element „pozostawania w gotowości” jest odzwierciedleniem wyrażonej w Kodeksie pracy zasady podporządkowania poleceniom pracodawcy. Trzeba więc uważać, aby charakter umowy cywilnej nie wykazywał cech charakterystycznych dla umowy o pracę.

Przypomnijmy, że art. 8a ust. 1 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jasno stanowi, że wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż kwota minimalnej stawki godzinowej ustalonej na dany rok.

Umawiając się z wykonawcą zlecenia lub ze świadczącym usługi w kwestii pozostawania w gotowości do pracy i nie chcąc płacić za każdą godzinę dyżurowania 13 zł brutto, należy mieć na uwadze, że umowa cywilnoprawna zawarta między stronami musi rozróżniać realizację umówionych zadań / prac / usług od bycia w stanie gotowości do takiej realizacji.

W umowie trzeba więc zastrzec, że zadaniem do wykonania czy usługą jest konkretna praca / działanie, a nie oczekiwanie na wezwanie podmiotu zatrudniającego do jej wykonania (do podjęcia określonych działań).

Warto w tym miejscu jeszcze zauważyć, że pracownicy – w myśl art. 1515 Kodeksu pracy – za czas dyżurowania, w czasie którego nie świadczyli pracy, nie mają prawa do wynagrodzenia. A skoro tak, to ciężko naszym zdaniem racjonalnie jest uzasadnić pogląd, zgodnie z którym osobom zatrudnionym w ramach stosunku cywilnoprawnego powinno przysługiwać w każdych okolicznościach wynagrodzenie za dyżur bez wykonywania pracy w wysokości nie niższej niż 13 zł / godz., podczas gdy pracownikom żadna zapłata w takiej sytuacji nie jest należna.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł