Maksymalny limit godzin realizowania umowy zlecenia [Aktualizacja: 31-05-2019]

Czy zleceniodawca może ustanawiać maksymalny limit godzin realizowania umowy zlecenia?

Postawienie tego pytania jest bardzo zasadne, gdyż wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2017 r. zrodziło realne ryzyko nieplanowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń po stronie zleceniodawców. Ryzyko to wynika z tego, że strony umów zlecenia i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi np. umów zawieranych z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Polsce albo poza strefą UE lub EOG, dającą zatrudnienie pracownikom bądź zleceniobiorcom), muszą umawiać się co do sposobu wykazywania liczby godzin poświęconych w danym miesiącu na pracę. Fakt ten z kolei powoduje zagrożenie, że zleceniobiorcy mogą próbować nadużywać nowych przepisów, próbując otrzymywać zapłatę za jak największą ilość godzin.

Z uwagi na powyższe, sporządzając treść umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, dobrze jest wprowadzić zapisy, które przewidywać będą maksymalne limity godzin, w tym przedziały czasowe, w ramach których umówione prace będą wykonywane, a przekroczenie których wymagać będzie każdorazowo zgody podmiotu zatrudniającego.

Samowolne przekroczenie umówionego miesięcznego limitu liczby godzin pracy może naszym zdaniem uzasadniać odmowę zapłaty za dodatkową, nieuzgodnioną ze zleceniodawcą pracę.

Zapisy, o których mowa powyżej:

  • są dozwolone w myśl zasady swobody umów,
  • pozwolą skutecznie uchronić pracodawcę przed wzrostem wydatków na wynagrodzenia oraz uniknąć ewentualnych sporów z wykonawcami zleceń (czy osobami świadczącymi usługi).

 

Przykładowy zapis wyznaczający maksymalną ilość godzin realizacji umowy zlecenia może wyglądać następująco:

1. Zleceniobiorca będzie wykonywał w danym miesiącu czynności określone w § 1 maksymalnie przez 120 godzin. Ilość godzin faktycznie przepracowanych w ramach ww. limitu godzinowego będzie potwierdzana w przedkładanym przez Zleceniobiorcę rachunku, na podstawie którego następuje wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc.

2. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy wykonywać w miesiącu czynności wskazanych w § 1 dłużej niż 120 godzin. Po przepracowaniu ww. limitu godzinowego, Zleceniobiorca ma obowiązek natychmiastowego skontaktowania się ze Zleceniodawcą, który bez zbędnej zwłoki podejmie decyzję w kwestii wytycznych co do dalszej realizacji niniejszej umowy w danym miesiącu.

3. W przypadku uzyskania zgody Zleceniodawcy na pracę w miesiącu ponad limit określony w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Zleceniodawcy na piśmie odrębne oświadczenie, zawierające informacje o dokładnej ilości godzin realizowania niniejszej umowy w danym miesiącu. Termin na złożenie ww. oświadczenia to ostatni dzień roboczy miesiąca, którego dotyczy.

4. W razie wątpliwości odnoszących się do oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia w każdym przypadku, kiedy zażąda tego Zleceniodawca.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł