Zwrot za opłaty parkingowe i przejazdy autostradami a podatek

Zwrot za opłaty parkingowe i przejazdy autostradami oraz innymi płatnymi drogami ponoszone przez pracownika w trakcie podróży służbowych zwolnione są z opodatkowania. Przywilej ten wynika z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ww. zwrot należny jest zatrudnionym osobom na mocy § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W oparciu o przywołany przepis pracownikowi wysłanemu w delegację przysługują m.in. diety oraz inne niezbędne, udokumentowane wydatki, uznane przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Zaprezentowany wyżej pogląd został potwierdzony przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.142.2017.1.RK.

Opisane zwroty należy także uznać za wolne od składek ZUS, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego.

W przywołanej interpretacji podkreślono, że: „(…) W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.
Powyższe zwolnienie obejmuje zatem diety i inne świadczenia otrzymane przez pracownika za czas podróży służbowej, do wysokości określonej w odrębnych przepisach. (…)

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wyraża zgodę, aby pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogli odbywać podróże służbowe własnymi samochodami. Wnioskodawca zawarł z każdym pracownikiem umowę na korzystanie z pojazdów prywatnych w celach służbowych. Wnioskodawca na podstawie prowadzonej przez każdego z pracowników ewidencji przebiegu pojazdu zwraca pracownikom koszty podróży służbowej za każdy przejechany kilometr wg obowiązującej stawki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Pracownicy odbywający podróż służbową przy rozliczeniu delegacji wskazują wydatki za przejazd autostradą lub innymi drogami płatnymi oraz wydatki poniesione na parkingi.

Biorąc zatem pod uwagę przytoczone przepisy prawa, jak i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że zwrot pracownikom przebywającym w podróży służbowej kosztów poniesionych przez nich za opłaty parkingowe oraz za przejazd płatnymi drogami i autostradami, stanowić będzie dla tych pracowników przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże podlegającym zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. (…)”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł