Przystąpienie do spółki osobowej przez przedsiębiorcę opłacającego tzw. mały ZUS

ZUS

Osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, po przystąpieniu jako wspólnik do spółki osobowej (np. partnerskiej), nie musi uiszczać składek społecznych z racji podjętej w spółce aktywności biznesowej. Dotyczy to także sytuacji, gdy z jednoosobowej działalności opłacane są składki zusowskie od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Słuszność tego poglądu wykazano w interpretacji indywidualnej ZUS z 12 września 2018 r. (sygn. akt WPI/200000/43/994/2018), w której podkreślono, że:

  • przedsiębiorca, który wystąpił o wydanie przedmiotowej interpretacji wskazał, iż jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzysta z prawa do zadeklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości nie niższej niż 30% kwoty ustawowej płacy minimalnej (do lipca 2019 r.) i zamierza rozpocząć działalność gospodarczą jako wspólnik spółki partnerskiej;
  • w myśl przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest to spółka osobowa, działająca pod własną firmą mająca zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądową;
  • przedstawiciele wolnych zawodów są przedsiębiorcami i podlegają ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 4 tego aktu prawnego, przedsiębiorcą jest między innymi osoba fizyczna, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą – która stosownie do treści art. 3 ww. ustawy obejmuje także zorganizowaną działalność zawodową wykonywaną w sposób ciągły;
  • na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jednakże stosownie do zapisów art 9 ust. 3 powołanej ustawy, osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności;
  • w rozstrzyganym przypadku, dla wnioskodawcy jako osoby podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, w sytuacji przystąpienia do spółki partnerskiej – obowiązek ubezpieczeń społecznych z drugiego rodzaju działalności gospodarczej nie powstanie;
  • w konsekwencji, przedsiębiorca może opłacać należności zusowskie z działalności podlegającej wpisowi do CEIDG, a powstanie drugiego tytułu do ubezpieczeń społecznych nie wpłynie na deklarowaną podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł