Przystąpienie do spółki osobowej przez przedsiębiorcę opłacającego tzw. mały ZUS

Informator Kadrowo-Płacowy 2020

Osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, po przystąpieniu jako wspólnik do spółki osobowej (np. partnerskiej), nie musi uiszczać składek społecznych z racji podjętej w spółce aktywności biznesowej. Dotyczy to także sytuacji, gdy z jednoosobowej działalności opłacane są składki zusowskie od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Słuszność tego poglądu wykazano w interpretacji indywidualnej ZUS z 12 września 2018 r. (sygn. akt WPI/200000/43/994/2018), w której podkreślono, że:

  • przedsiębiorca, który wystąpił o wydanie przedmiotowej interpretacji wskazał, iż jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzysta z prawa do zadeklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości nie niższej niż 30% kwoty ustawowej płacy minimalnej (do lipca 2019 r.) i zamierza rozpocząć działalność gospodarczą jako wspólnik spółki partnerskiej;
  • w myśl przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest to spółka osobowa, działająca pod własną firmą mająca zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądową;
  • przedstawiciele wolnych zawodów są przedsiębiorcami i podlegają ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 4 tego aktu prawnego, przedsiębiorcą jest między innymi osoba fizyczna, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą – która stosownie do treści art. 3 ww. ustawy obejmuje także zorganizowaną działalność zawodową wykonywaną w sposób ciągły;
  • na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jednakże stosownie do zapisów art 9 ust. 3 powołanej ustawy, osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności;
  • w rozstrzyganym przypadku, dla wnioskodawcy jako osoby podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, w sytuacji przystąpienia do spółki partnerskiej – obowiązek ubezpieczeń społecznych z drugiego rodzaju działalności gospodarczej nie powstanie;
  • w konsekwencji, przedsiębiorca może opłacać należności zusowskie z działalności podlegającej wpisowi do CEIDG, a powstanie drugiego tytułu do ubezpieczeń społecznych nie wpłynie na deklarowaną podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *