Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Zwolnienia na papierowym formularzu ZUS ZLA mogły być wystawiane jedynie do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne (e-ZLA).

Jak czytamy stronie internetowej www.zus.pl, od grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS jednak zapewnia, że pacjenci, którzy otrzymają od lekarza zaświadczenie papierowe niezgodne z obowiązującymi przepisami (zawierające wszystkie niezbędne elementy) w żadnym przypadku nie będą poszkodowani.

W zależności od tego, czy pracodawca posiada profil PUE ZUS, czy też nie, różne są dokumenty i ścieżki postępowań niezbędne do otrzymania przez pracownika świadczenia chorobowego.

Organ rentowy przypomina, że podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od 1 grudnia jest zwolnienie w formie elektronicznej. Pamiętajmy przy tym, że czasową niezdolność do pracy potwierdza również wydruk z systemu elektronicznego. ZUS uspakaja jednak wszystkich tych klientów, którzy otrzymają od lekarza zaświadczenie papierowe niezgodne z obowiązującymi przepisami. Pacjent nie może bowiem ponosić konsekwencji decyzji lekarza o wystawieniu druku nieprzewidzianego w prawie. Dlatego jeśli tylko na blankiecie papierowym znajdą się wymagane do wypłaty świadczenia dane oraz pieczęć i podpis lekarza, może być on wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS oraz pracodawca wypłacą wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Pacjent nie musi się też martwić, jeśli papierowe zwolnienie dostarczy do pracodawcy bądź ZUS później niż 7 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji świadczenie chorobowe nie będzie obniżone. Chory otrzyma je w pełnej wysokości.

ZUS może też w niektórych przypadkach uznać papierowe zwolnienie, nawet jeśli nie znajdą się na nim wszystkie konieczne dane. Ważne by znalazły się na nim: imię, nazwisko, numer PESEL, okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a także ewentualnie dane osoby, którą będziemy się opiekować. Jeśli tego typu danych zabraknie, lekarz będzie musiał je uzupełnić. Jeśli to ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy należy pamiętać o NIPie płatnika składek i adresie pobytu chorego w trakcie niezdolności do pracy.

Poniżej opis dokumentów i ścieżek postępowań niezbędnych do otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego bądź zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek chorobowy

Założenie nr 1: Jako pracodawca masz profil na PUE ZUS. Sam wypłacasz zasiłek chorobowy pracownikom

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA.

Do  wypłaty zasiłku chorobowego pracownik nie musi składać Ci wydruku tego zaświadczenia. Wydane pracownikowi zaświadczenie lekarskie e-ZLA zobaczysz na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Jest ono dokumentem, na podstawie którego wypłacasz pracownikowi zasiłek chorobowy.

Informacja, że – jako płatnik składek – masz profil na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Ważne! Od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu. Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Do grupy tej zalicza się m.in. pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne.

Asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA, będzie wykonywał w imieniu lekarza techniczne czynności w systemie. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował lekarz.

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze do systemu zaświadczenia, które wydał Twojemu pracownikowi (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS), zasiłek chorobowy wypłacasz pracownikowi na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które otrzymałeś od pracownika.
  • Jeśli lekarz wprowadził już do systemu zaświadczenie, które wydał Twojemu pracownikowi, zobaczysz je na swoim profilu na portalu  PUE ZUS. Jest ono dokumentem, na podstawie którego wypłacasz pracownikowi zasiłek chorobowy. Dlatego do wypłaty zasiłku chorobowego pracownik nie musi składać Ci zaświadczenia, które otrzymał od lekarza.

Zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich w trybie alternatywnym

Zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym  jest wystawiane, jeśli wystawienie zaświadczenia lekarskiego  e-ZLA nie jest możliwe, w szczególności w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej u ubezpieczonego) lub braku możliwości podpisania zaświadczenia. W takich sytuacjach, lekarz ma możliwość skorzystania z formularzy, które mają postać zaświadczenia lekarskiego, uprzednio wydrukowanych z systemu teleinformatycznego. Każdy wydrukowany przez lekarza ze swojego profilu formularz ma unikalny identyfikator (serię i numer) i jest zarejestrowany w systemie.

Zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym nie zawiera numeru statystycznego choroby ubezpieczonego.

Ubezpieczony jest zobowiązany przekazać lekarzowi dane i informacje w zakresie niezbędnym do wystawienia tego zaświadczenia lekarskiego.

W dniu badania lekarz przekazuje ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie, które jest wypełnione przez lekarza, opatrzone jego pieczątką i podpisem. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest zobowiązany przekazać płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil na PUE.

Po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym lekarz jest zobowiązany wprowadzić to zaświadczenie lekarskie do systemu teleinformatycznego i przekazać zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu lekarskim wystawionym w trybie alternatywnym oraz numer statystyczny choroby. Jeżeli przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w tym terminie nie jest możliwe (np. w przypadku braku dostępu do Internetu), lekarz jest zobowiązany przekazać zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

b) błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym w trybie alternatywnym

Jeżeli w zaświadczeniu lekarskim wystawionym w trybie alternatywnym, błąd został stwierdzony w dniu badania w obecności ubezpieczonego, lekarz informuje ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności tego zaświadczenia lekarskiego oraz przekazuje ubezpieczonemu nowe zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym. Lekarz przesyła informację o stwierdzeniu nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego w systemie teleinformatycznym ZUS.

Założenie nr 2: Nie masz profilu na PUE ZUS. Sam wypłacasz zasiłek chorobowy pracownikom

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym.

Zasiłek chorobowy wypłacasz pracownikowi na podstawie zaświadczenia, które złożył pracownik (wydruku e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym).

Ważne! Jeśli – jako płatnik składek – nie masz profilu na  portalu  PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane.

Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Założenie nr 3: Masz profil na PUE ZUS. Zasiłek chorobowy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

Wydane pracownikowi zaświadczenie lekarskie e-ZLA zobaczysz na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Dlatego pracownik nie musi składać Ci wydruku tego zaświadczenia.

Ważne! ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.

W czasie trwania ubezpieczenia Twojego pracownika składasz wniosek o zasiłek w jego imieniu.  Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy.

Jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu kolejne zaświadczenie lekarskie e-ZLA za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:

  • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
  • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9.

Zaświadczenie płatnika składek wystawiasz i przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu na PUE ZUS.

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze do systemu zaświadczenia, które wydał Twojemu pracownikowi (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS), pracownik powinien przekazać Ci zaświadczenie, które otrzymał od lekarza.
  • Jeśli lekarz wprowadził już do systemu zaświadczenie, które wydał Twojemu pracownikowi, zobaczysz je na swoim profilu na portalu PUE ZUS.  Pracownik nie musi składać Ci zaświadczenia, które otrzymał od lekarza.

Ważne! ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.  W czasie trwania ubezpieczenia Twojego pracownika składasz wniosek do ZUS o zasiłek w jego imieniu.  Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy.

Przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego:

  • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3  albo Z-3a; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • otrzymane od ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze tego zaświadczenia do systemu; w aktach pozostawiasz kserokopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Jeśli zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia / ubezpieczenia Twojego pracownika, będzie potrzebne dodatkowo wypełnione przez niego oświadczenie na druku Z-10. Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl albo – jeśli pracownik ma swój profil na PUE ZUS– może je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

 

Założenie nr 4: Nie masz profilu na PUE ZUS. Zasiłek chorobowy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

Pracownik dostarcza Ci wydruk zaświadczenia, które lekarz wystawił elektronicznie (wydruk e-ZLA).

Ważne!

ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.  W czasie trwania ubezpieczenia Twojego pracownika składasz wniosek o zasiłek w jego imieniu.  Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy.

Jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:

  • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
  • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na portalu PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9.

Zaświadczenie płatnika składek wystawiasz i przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania wydruku e-ZLA od pracownika. Nie przekazujesz do ZUS wydruku e-ZLA.

Jeśli – jako płatnik składek – nie masz profilu na portalu PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane. Informacja, że nie masz profilu na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

Pracownik dostarcza Ci zaświadczenie, które otrzymał od lekarza.

Ważne! ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.  W czasie trwania ubezpieczenia Twojego pracownika składasz wniosek o zasiłek w jego imieniu.  Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy.

Jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:

  •  druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
  • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9.

Przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego od ubezpieczonego:

  • zaświadczenie płatnika składek druku Z-3  albo Z-3a,
  • otrzymane od ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze tego zaświadczenia do systemu; w aktach pozostawiasz kserokopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Ważne! Jeśli zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia / ubezpieczenia Twojego pracownika, będzie potrzebne dodatkowo wypełnione przez niego oświadczenie na druku Z-10. Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl albo – jeśli pracownik ma swój profil na portalu PUE ZUS – może je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

Jeśli – jako płatnik składek – nie masz profilu na PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane. Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 

Zasiłek opiekuńczy

Założenie nr 1: Masz profil na PUE ZUS. Sam wypłacasz zasiłek opiekuńczy pracownikom

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

Wydane pracownikowi zaświadczenie lekarskie e-ZLA zobaczysz na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Jest ono dokumentem, na podstawie którego wypłacasz pracownikowi zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub innym niż dziecko członkiem rodziny. Dlatego do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik nie musi składać Ci wydruku e-ZLA.

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik składa Ci:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekuje się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

Ważne! Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

Informacja, że – jako płatnik składek – masz profil na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze do systemu zaświadczenia, które wydał Twojemu pracownikowi (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS), zasiłek opiekuńczy wypłacasz pracownikowi na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które otrzymałeś od pracownika.
  • Jeśli lekarz wprowadził już do systemu zaświadczenie, które wydał Twojemu pracownikowi, zobaczysz je na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Jest ono dokumentem, na podstawie którego wypłacasz pracownikowi zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub innym niż dziecko członkiem rodziny. Pracownik nie musi składać Ci zaświadczenia, które otrzymał od lekarza.

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik składa Ci:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekuje się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

Ważne! Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

Informacja, że – jako płatnik składek – masz profil na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 

Założenie nr 2: Nie masz profilu na PUE ZUS. Sam wypłacasz zasiłek opiekuńczy pracownikom

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik składa Ci:

 • zaświadczenie, które otrzymał od lekarza (wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym) oraz
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A– jeśli opiekuje się dzieckiem,
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B– jeśli opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

Ważne! Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

Jeśli – jako płatnik składek – nie masz profilu na portalu PUE ZUS, zaświadczenia e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane.

Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 

Założenie nr 3: Masz profil na PUE ZUS. Zasiłek opiekuńczy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

Wydane pracownikowi zaświadczenie lekarskie e-ZLA zobaczysz na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Dlatego pracownik nie musi składać Ci wydruku tego zaświadczenia.

ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest jego wniosek o ten zasiłek:

  • na druku Z-15A – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem,
  • na druku Z-15B – jeśli pracownik opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

Jako płatnik składek przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu na PUE ZUS:

  • zaświadczenie płatnika składek, które wystawiasz na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie-ZLA  ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu  kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • wypełniony przez pracownika wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B –  jeśli pracownik złożył Ci ten wniosek.

Jeśli pracownik nie złożył Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, przekaż do ZUS zaświadczenie płatnika składek, bez tego wniosku. Pracownik będzie musiał sam złożyć w ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy.

Ważne! Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

Informacja, że – jako płatnik składek- masz profil na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze do systemu zaświadczenia, które wydał Twojemu pracownikowi (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS), pracownik powinien przekazać Ci zaświadczenie, które otrzymał od lekarza.
  • Jeśli lekarz wprowadził już do systemu zaświadczenie, które wydał Twojemu pracownikowi, zobaczysz je na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Pracownik nie musi składać Ci zaświadczenia, które otrzymał od lekarza.

ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest jego wniosek o ten zasiłek:

  • na druku Z-15A – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem,
  • na druku Z-15B – jeśli pracownik opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

Jako płatnik składek przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego:

  • zaświadczenie płatnika składek, które wystawiasz na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie  ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu  kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze tego zaświadczenia do systemu, oraz
  • wypełniony przez pracownika wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B –  jeśli pracownik dostarczył Ci ten wniosek.

Jeśli pracownik nie złożył Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, przekaż do ZUS zaświadczenie płatnika składek i otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie, bez tego wniosku. Pracownik będzie musiał sam złożyć w ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy.

Ważne! Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

Informacja, że – jako płatnik składek- masz profil na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 

Założenie nr 4: Nie masz profilu na PUE ZUS. Zasiłek opiekuńczy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik składa Ci:

  • wydruk zaświadczenia lekarskiego, które lekarz wystawił elektronicznie (wydruk e-ZLA).

ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest jego wniosek o ten zasiłek:

  • na druku Z-15A – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem,
  • na druku Z-15B – jeśli pracownik opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

Jako płatnik składek przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu na portalu PUE ZUS:

  • zaświadczenie płatnika składek, które wystawiasz na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA  ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu  kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • wypełniony przez pracownika wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B –  jeśli pracownik dostarczył Ci ten wniosek.

Jeśli pracownik nie złożył Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, przekaż do ZUS zaświadczenie płatnika składek i otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie, bez tego wniosku. Pracownik będzie musiał sam złożyć w ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy.

Nie przekazujesz do ZUS otrzymanego od ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego.

Ważne! Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

Jeśli – jako płatnik składek – nie masz profilu na portalu PUE ZUS, zaświadczenia e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane. Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik składa Ci:

  • zaświadczenie, które otrzymał od lekarza.

ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest jego wniosek o ten zasiłek:

  • na druku Z-15A – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem,
  • na druku Z-15B – jeśli pracownik opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

Jako płatnik składek przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego:

  • zaświadczenie płatnika składek, które wystawiasz na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie e-ZLA  ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy; jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu  kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:
   • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
   • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na portalu PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9,
  • otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie,
  • wypełniony przez pracownika wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B –  jeśli pracownik dostarczył Ci ten wniosek.

Jeśli pracownik nie złożył Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, przekaż do ZUS zaświadczenie płatnika składek i otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie, bez tego wniosku. Pracownik będzie musiał sam złożyć w ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy.

Ważne! Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

Jeśli – jako płatnik składek – nie masz profilu na portalu PUE ZUS, zaświadczenia e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane. Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 

Co, gdy pracodawca stwierdzi błąd w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA?

Na podstawie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, które zawiera błędy, nie można wypłacić zasiłku.

Zaświadczenie lekarskie e-ZLA, w którym został popełniony błąd, na wniosek pracodawcy lub ubezpieczonego, lekarz unieważni (anuluje) oraz – jeśli będzie to zasadne – wystawi nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA, z prawidłowymi danymi.

Prawo do zasiłku można ustalić i wypłacić zasiłek na podstawie nowego, poprawnie wystawionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Jeśli – jako płatnik składek – zakład pracy posiada profil na portalu PUE ZUS, otrzyma on informację o unieważnieniu błędnie wystawionego zaświadczenia e-ZLA. Na liście zaświadczeń lekarskich e-ZLA zatrudnionych ubezpieczonych zaświadczenie to będzie miało status Anulowane. Pracodawca otrzyma wówczas także informację o wystawieniu nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA i zobaczy je na profilu na portalu PUE ZUS.

Jeśli zakład pracy nie ma profilu na PUE ZUS, informację o unieważnieniu zaświadczenia e-ZLA oraz wydruk nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA przekaże mu zatrudniona osoba, której zaświadczenie to dotyczy.

 

Otrzymanie przez pracownika e-ZLA za okres wsteczny

Jeśli lekarz wystawi zatrudnionemu zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny, czyli za okres wcześniejszy, niż określony przez obowiązujące przepisy, ZUS przeprowadzi postępowanie i ustali, czy wystawienie tego zaświadczenia było uzasadnione medycznie.

Jeśli płatnik składek ma profil na portalu PUE ZUS, takie zaświadczenie zobaczy na  liście zaświadczeń lekarskich e-ZLA swoich ubezpieczonych ze statusem Wsteczne – do wyjaśnienia.

Jeśli podmiot zatrudniający nie posiada profilu na portalu PUE ZUS, informację o tym, że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało wystawione za okres wsteczny i będzie stanowić podstawę wypłaty zasiłku dopiero po uznaniu przez ZUS, zobaczy na wydruku e-ZLA.

W toku postępowania ZUS może:

 • potwierdzić, że wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA za okres wsteczny było  uzasadnione medycznie – zaświadczenie to zostanie wykazane na profilu na portalu PUE ZUS ze statusem Wsteczne – uzasadnione medycznie,
 • stwierdzić, że wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA za okres wsteczny nie było  uzasadnione medycznie – zaświadczenie to zostanie wykazane na profilu na portalu PUE ZUS ze statusem Wsteczne – nieuzasadnione medycznie.

Prawo do zasiłku pracodawca może ustalić i zasiłek wypłacić tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, którego wystawienie ZUS uznał za uzasadnione medycznie (ze statusem Wsteczne – uzasadnione medycznie).

Jeśli zakład pracy nie posiada profilu na portalu PUE ZUS, a zatrudniona osoba złoży w firmie zaświadczenie lekarskie e-ZLA, które zostało wystawione za okres wsteczny, należy zwrócić się do oddziału ZUS o informację, czy wystawienie tego zaświadczenia było uzasadnione medycznie.

Źródło: www.zus.pl

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *