Terminarz działu kadr i płac w 2019

Terminowość to nieodłączny obowiązek każdego działu kadr i płac. Z tego powodu – by ułatwić przegląd najważniejszych dat z punktu widzenia kadrowo-płacowego – przygotowaliśmy terminarz na rok 2019 (w podziale na poszczególne miesiące i dni). Z pewnością przyda on się w codziennej pracy.

Wystarczy kliknąć w dany odnośnik z miesiącem, aby zapoznać się z występującymi w nim datami, na które powinny zwracać uwagę „kadry i płace” w 2019 r.:

Styczeń 2019 Luty 2019 Marzec 2019 Kwiecień 2019
Maj 2019 Czerwiec 2019 Lipiec 2019 Sierpień 2019
Wrzesień 2019 Październik 2019 Listopad 2019 Grudzień 2019

Styczeń 2019

1 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
Ustalenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia obowiązku tworzenia zfśs w 2019 r.
Dzień, od którego zaczyna funkcjonować obowiązek stosowania przy rozliczeniach płacowych za 2019 r. nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej w 2019 r. dla pracownika pełnoetatowego 2250 zł brutto (chodzi tu np. o kwoty wolne od potrąceń, dodatki nocne itp.).

 

Powyższe może wymuszać konieczność przeliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop (oraz świadczeń wyliczanych jak ww. ekwiwalent). Taka konieczność pojawia się wtedy, gdy do podstawy ww. świadczeń wchodzą składniki kalkulowane z płacy minimalnej obowiązującej w poprzednim roku (np. dodatki nocne lub za pracę ponadnormatywną). W takim przypadku po podniesieniu minimum płacowego pojawia się konieczność przeliczenia omawianej podstawy.

 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Uwaga! W przypadku pensji i dodatków nocnych należnych za grudzień 2018 r., wypłacanych w styczniu 2019 r. obowiązuje płaca minimalna z 2018 r.

 

Przy realizowaniu potrąceń z pracowniczego wynagrodzenia na przełomie roku, od 1 stycznia zawsze powinniśmy stosować kwotę wolną ustaloną od nowej płacy minimalnej. Znajduje to potwierdzenie w piśmie Państwowej Inspekcji Pracy z 26 stycznia 2011 r. (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).

początkowe dni stycznia Wyznaczenie prognozowanego stanu zatrudnienia na 2019 r. celem ustalenia wysokości odpisów na zfśs (dotyczy podmiotów tworzących zfss)
6 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
7 stycznia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za grudzień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 stycznia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za grudzień 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
13 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 stycznia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za grudzień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
21 stycznia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w grudniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w grudniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
Złożenie DEK-R za 2018 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON lub INF-2 przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji
31 stycznia Przekazanie do właściwego urzędu skarbowego PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r.
Przekazanie do właściwych urzędów skarbowych PIT-11 i PIT-8C za 2018 r. w formie elektronicznej (dotyczy wszystkich płatników).

PIT-11 sporządza się w trakcie roku wówczas, gdy podatnik, u którego obowiązek poboru zaliczek ustał w trakcie roku, złoży mu pisemny wniosek o wystawienie tej informacji. W takim przypadku płatnik w terminie 14 dni od złożenia ww. wniosku płatnik zobowiązany jest informację tę sporządzić i przekazać podatnikowi oraz odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

W przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem stycznia lub lutego roku następującego po roku podatkowym, druk PIT-11 trzeba przygotować i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Poinformowanie zatrudnionych osób o nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2019 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu  wynagradzania
Ostatni dzień na złożenie ZUS IWA za 2018 r. czyli informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

 

Luty 2019

3 lutego Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 lutego Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za styczeń 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 lutego Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
11 lutego Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za styczeń 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 lutego Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za styczeń 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
17 lutego Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 lutego Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w styczniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w styczniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za styczeń 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
28 lutego Przekazanie zatrudnionych osobom informacji rocznej dla pracowników ZUS IMIR (tzw. rocznej RMUA) za 2018 r.
Przekazanie podatnikom PIT-11 i PIT-8C za 2018 r.

 

Przekazanie podatnikom i urzędom skarbowym IFT-1R za 2018 r.

 

Na pisemny wniosek podatnika-obcokrajowca, płatnik w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji IFT-1. Złożenie tej informacji nie zwalnia jednak płatnika z obowiązku złożenia informacji IFT-1R najpóźniej w terminie do końca lutego.

 

W przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem stycznia lub lutego roku następującego po roku podatkowym, druk IFT-1/IFT-1R trzeba przygotować i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w 2018 r. przez zatrudnianych emerytów lub rencistów

 

Marzec 2019

1 marca Zmiana kwot wolnych od potrąceń obowiązujących przy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych)
3 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 marca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za luty 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
11 marca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za luty 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 marca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za luty 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
17 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 marca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w lutym 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w lutym od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za luty 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
24 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
31 marca Ostatni dzień na wypłatę tzw. trzynastki czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

 

Kwiecień 2019

1 kwietnia Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej czyli na okres od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.
Złożenie przez płatników opłacających za pracowników składki na Fundusz Emerytur Pomostowych druków ZUS ZSWA – zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2018 r.
5 kwietnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za marzec 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
7 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 kwietnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za marzec 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 kwietnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za marzec 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
21 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
22 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
23 kwietnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w marcu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w marcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1

 

Maj 2019

1 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
3 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
6 maja Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 maja Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za kwiecień 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
12 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 maja Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
19 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 maja Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w kwietniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w kwietniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za kwiecień 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
31 maja Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%
Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2018 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

 

Czerwiec 2019

2 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 czerwca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za maj 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
9 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 czerwca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za maj 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
16 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
17 czerwca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za maj 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
21 czerwca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w maju 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w maju od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za maj 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
23 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
30 czerwca Wyznaczenie liczby osób zatrudnionych na potrzeby ustalenia obowiązków w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wskazuje, że jej przepisami są objęte podmioty, które zatrudniają co najmniej :

 

·         250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – dla nich obowiązek wprowadzenia PPK występuje od 1 lipca 2019 r.,

·         50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – dla nich obowiązek wprowadzenia PPK występuje od 1 stycznia 2020 r.,

·         20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – dla nich obowiązek wprowadzenia PPK występuje od 1 lipca 2020 r.

 

Dla pozostałych podmiotów zatrudniających obowiązek wprowadzenia PPK występuje od 1 stycznia 2021 r.

 

Lipiec 2019

1 lipca Objęcie ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych podmiotów zatrudniających na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)
5 lipca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za czerwiec 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
7 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 lipca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za czerwiec 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
14 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 lipca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za czerwiec 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
21 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
22 lipca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w czerwcu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w czerwcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1

 

Sierpień 2019

4 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 sierpnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za lipiec 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
11 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
12 sierpnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za lipiec 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
16 sierpnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za lipiec 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
18 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 sierpnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w lipcu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w lipcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1

 

Wrzesień 2019

1 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 września Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za sierpień 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
8 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 września Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za sierpień 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
16 września Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za sierpień 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 września Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w sierpniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w sierpniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za sierpień 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
22 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
25 września Ostateczny termin na wybór instytucji finansowej mającej utworzyć indywidualne rachunki PPK przez podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych). Wyboru tego dokonywać trzeba w porozumieniu z działającą w zakładzie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka w zakładzie nie funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym w danym podmiocie trybie (reprezentacja taka nie może zostać wskazana przez pracodawcę).
Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, należy do pracodawcy
30 września Ostatni dzień na udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2018  r. Ww. urlop zaległy pracownik musi rozpocząć najpóźniej w dniu 30 września 2019 r.
Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy II raty odpisu podstawowego i odpisów zwiększających na zfśs

 

Październik 2019

6 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
7 października Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za wrzesień 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 października Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za wrzesień 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
Ostateczny termin na zawarcie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)
13 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 października Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za wrzesień 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
21 października Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych we wrześniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego we wrześniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
25 października Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową przez podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)

 

 

Listopad 2019

1 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
3 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 listopada Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za październik 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
11 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
12 listopada Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za październik 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową przez podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)
15 listopada Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za październik 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
17 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 listopada Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w październiku 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w październiku od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za październik 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
30 listopada Ustalenie płatnika zasiłków na 2020 r. Uprawnionym a tym samym zobowiązanym do wypłaty zasiłków w 2020 r. będzie pracodawca, który na dzień 30 listopada 2019 r. będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób przebywających w dniu 30 listopada na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych, a także duchownych, pomimo że podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Pracodawca nieuprawniony w 2019 r. do wypłaty zasiłków, który na dzień 30 listopada 2019 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób, ma obowiązek ustalenia prawa i wypłaty zasiłków przysługujących za okres od 1 stycznia 2020 r. Przy czym, jeżeli oddział ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed dniem 1 stycznia, kontynuuje tę wypłatę za nieprzerwany okres niezdolności do pracy w nowym roku kalendarzowym, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. W przypadku przerwy w niezdolności do pracy przypadającej w 2020 r.- trwającej choćby 1 dzień albo w razie zmiany rodzaju pobieranego zasiłku (np. po zasiłku chorobowym następuje wypłata zasiłku macierzyńskiego), wypłaty kolejnych zasiłków za daną osobę dokonuje już płatnik składek.

Natomiast podmiot uprawniony do wypłaty zasiłków w 2019 r., który na dzień 30 listopada 2018 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, w 2020 r. utraci te uprawnienia. W takiej sytuacji będzie on zobowiązany do wypłaty zasiłków przysługujących jedynie do 31 grudnia 2019 r. Wypłatę zasiłków przysługujących po 31 grudnia 2019 r., przekaże do ZUS (także tych wypłacanych nieprzerwanie).

 

 

Grudzień 2019

26 grudniaWyznaczenie liczby osób zatrudnionych na potrzeby ustalenia obowiązków w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (od 1 lipca 2020 r. ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych obejmie podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)

1 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 grudnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za listopad 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
8 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 grudnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za listopad 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
16 grudnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za listopad 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 grudnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w listopadzie 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w listopadzie od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za listopad 2019 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
25 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
26 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
31 grudnia Termin, do którego powinno sporządzić się plan urlopów na 2020 r.
Dokonanie finalnej korekty odpisów na zfśs za 2019 r. na podstawie rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz
– wycofanie nadwyżki z konta zfśs na rachunek bieżący firmy lub pomniejszenia przyszłorocznego odpisu na działalność socjalną o kwotę nadpłaty – gdy faktyczna średnia liczba zatrudnionych jest niższa od tej planowanej, bądź
– odprowadzenie na wyodrębniony rachunek zfśs dodatkowych środków, których kwota zależy od rozmiarów różnicy między stanami planowanymi a faktycznymi – gdy zakładany poziom zatrudnienia jest mniejszy od rzeczywistego.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *