Jak liczyć okres 6 miesięcy wykonywania pracy przez cudzoziemca na oświadczeniu

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (czyli w oparciu o tzw. procedurę oświadczeniową) łącznie nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Co ważne, półroczny maksymalny okres pracy dotyczy w danym okresie 12-miesięcznym wszystkich podmiotów powierzających pracę danemu cudzoziemcowi, co oznacza, iż okresy pracy u poszczególnych pracodawców sumują się.

Ww. okres może być wykorzystany w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych odcinkach czasu.

Okres 6 miesięcy przelicza się na 180 dni. Art. 87 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie wymaga bowiem ciągłego wykonywania pracy przez cudzoziemca. A zatem w tym zakresie stosuje się odpowiednio art. 114 Kodeksu cywilnego, który stanowi: Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

Z kolei okres 12 miesięcy jest ciągły. Stosuje się więc względem niego odpowiednio art. 112 Kodeksu cywilnego, w myśl którego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Do ww. limitu 180 dni nie wlicza się pracy świadczonej na mocy wprowadzonego od 2018 r. zezwolenia na pracę sezonową.

Prosta metoda ustalenia, jak długi okres świadczenia pracy można wskazać w oświadczeniu wpisanym do ewidencji, jest następująca:

  • ustala się okres rozliczeniowy kolejnych 12 miesięcy, licząc wstecz od daty końcowej wykonywania pracy wskazanej w oświadczeniu złożonym w PUP w celu jego wpisania do ewidencji;
  • sprawdza się, czy w ustalonym okresie rozliczeniowym i w jakiej części został wykorzystany 6-miesięczny okres dopuszczalnego wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę;
  • jeśli wykorzystana została część 6-miesięcznego okresu, do ewidencji można wpisać oświadczenie na niewykorzystaną część tego okresu (np. w przypadku wykonywania pracy przez 4 miesięcy wpisać można oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy na 2 miesiące);
  • PUP powinien za zgodą pracodawcy odpowiednio skrócić w oświadczeniu wpisywanym do ewidencji okres wykonywania pracy, przesuwając datę rozpoczęcia pracy na późniejszy termin (taką możliwość przewiduje art. 88z ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – w razie braku takiej zgody PUP odmawia wpisania oświadczenia na mocy art. 88z ust. 2 pkt 3 ww. ustawy stanowiącego, że okres świadczenia pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy podejmowanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec wykonywał pracę w związku z zarejestrowanym oświadczeniem przez pełny, ciągły okres 6 miesięcy (180 dni), kolejne oświadczenie PUP może wpisać do ewidencji, jeżeli termin podjęcia przez cudzoziemca pracy, określony w tym oświadczeniu, przypada nie wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł