Zerowy PIT a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich objęte kosztami uzyskania przychodu w wysokości 50%

Zwolnienie z podatku przewidziane dla osób do 26. roku życia („zerowy PIT”) nie ma zastosowania do wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej za przeniesienie praw autorskich objętego kosztami uzyskania przychodu w wysokości 50%.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-2.4011.381.2019.1.DJ), w której wyjaśniono, że:

  • wyłączenie z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, nie ma charakteru jedynie podmiotowego, ale ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Podmiotowy, bowiem jest adresowane do podatników podatku dochodowego, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Przedmiotowy, bo nie wszystkie przychody osiągnięte przez wskazanych metrykalnie podatników mogą korzystać z tego zwolnienia; dotyczy ono bowiem jedynie przychodów enumeratywnie wymienionych w przywołanym wyżej przepisie, którymi są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT;
  • ustawodawca na zasadzie zamkniętej listy wskazał zatem wprost źródła przychodów objętych zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT – do żadnych innych źródeł przychodów, nawet bardzo podobnych, „zerowy PIT” zastosowania mieć zatem nie może, co jest zresztą zgodne z uzasadnieniem wprowadzenia omawianego unormowania, a także z samą racjonalnością ustawodawcy, definiującego co należy rozumieć przez poszczególne źródła przychodów (gdyby wola ustawodawcy była inna, wskazałby to w przepisie, jak to uczynił np. w art. 20 ust. 1, czy w art. 18 ustawy ustawy o PIT, gdzie wymienione źródła przychodów opatrzył klauzulą w szczególności, na skutek czego oprócz wprost wymienionych przychodów, dopuścił jeszcze inne, niewymienione wprost);
  • wynagrodzenia wypłacane np. z tytułu zawartych umów zlecenia w części odpowiadającej kwocie wyodrębnionej za przeniesienie na podmiot zatrudniający majątkowych praw autorskich do wykonanych utworów należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT. A zatem, mając na względzie literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, zwolnienie w nim opisane do przychodów z tego tytułu nie znajduje zastosowania;
  • w konsekwencji, w przypadku zatrudnienia osób do 26. roku życia np. na podstawie umowy zlecenia, w przypadku gdy część wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć pracy twórczej, oraz pozostała część będzie dotyczyć innych czynności nieobjętych prawami autorskimi, należy uznać, że pracodawca ma prawo do zastosowania „zerowego PIT” tylko w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy innych czynności i do której nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%.

 

Co ważne, jeśli w umowie zlecenia brak jest wyodrębnionego wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do utworu, wówczas całość wynagrodzenia za zlecenie osoby do 26. roku należy traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający zwolnieniu na mocy „zerowego PIT”. Tak wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.131.2019.2.ENB.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *