Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty

Tarcza antykryzysowa

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej)

Mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy w  rozumieniu przepisów ustawy z  6  marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mogą starać się o  zawarcie ze starostą umowy na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników / zleceniobiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w  przypadku spadku obrotów gospodarczych w  następstwie wystąpienia COVID-19. Świadczenie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3  miesiące, z  tym zastrzeżeniem, że Rada Ministrów może w  drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres w  celu przeciwdziałania epidemii.

Warunkiem uzyskania tego typu wsparcia jest spadek obrotów, przez który rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w  ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w  ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w  okresie po dniu 1  stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o  przyznanie dofinansowania, w  porównaniu do łącznych obrotów z  analogicznych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w  przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w  trakcie miesiąca).

 

Miejmy na uwadze, że:

  • przedmiotowe dofinansowanie jest wypłacane w  okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o  zatrudnianiu w  danym miesiącu pracowników / zleceniobiorców objętych umową o  wsparcie od starosty oraz kosztach wynagrodzeń każdego z  ww. zatrudnionych i  należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane;
  • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w  zatrudnieniu osób objętych umową zawartą ze starostą przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

 

Omawiane dofinansowanie może być przyznane:

  • przy spadku obrotów o  co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników / zleceniobiorców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o  składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w  odniesieniu do każdego zatrudnionego;
  • przy spadku obrotów o  co najmniej 50% – do kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników / zleceniobiorców wraz ze składkami społecznymi należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% minimalnej płacy powiększonej o  składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy;
  • przy spadku obrotów o  co najmniej 80% – do kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników / zleceniobiorców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% minimum płacowego powiększonego o  składki społeczne od pracodawcy.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł