Tarcza antykryzysowa – Prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z pracy

Tarcza antykryzysowa

Prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z  szeroko rozumianej pracy (art. 52o ustawy o PIT)

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w  marcu i  kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o  których mowa w  art. 31 ustawy o  PIT (np. zakłady pracy), obowiązek odprowadzenia pobranych należności podatkowych, podlega wykonaniu w  terminie do dnia 1  czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z  powodu COVID-19.

Powyższe odnosi się odpowiednio do płatników, o  których mowa w  art. 41 ust. 1  i  4  ustawy o  PIT (np. zleceniodawców), dokonujących świadczeń z  tytułu działalności wykonywanej osobiście, o  której mowa w  art. 13 pkt 8  ustawy o  PIT oraz z  tytułu praw autorskich i  praw pokrewnych.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł