Tarcza antykryzysowa – Podniesienie limitów niektórych zwolnień podatkowych

Podniesienie limitów niektórych zwolnień podatkowych wynikających z  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52l ustawy o PIT)

Art. 52l ustawy o PIT podwyższa się limity zwolnień przedmiotowych:

  • z 1.000 zł do 3.000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o  PIT, tj. zapomóg innych niż wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji;
  • z 6.000 zł do 10.000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o PIT, tj. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, sfinansowanych z innych źródeł niż fundusz socjalny, ZFŚS, fundusze związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra;
  • z 1.000 zł do 2.000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o  PIT, tj. świadczeń rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz świadczeń pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS;
  • z 2.000 zł do 3.000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. dopłat, o których mowa do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra.

 

Podwyższenie limitów pozwoli na nieopodatkowywanie ww. świadczeń w stopniu większym niż ma to miejsce obecnie.

Wyższe limity co do zasady obowiązują w 2020 r. Z  jednym wyjątkiem. Otóż w przypadku zwolnień wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78, wyższe limity będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2020 r. i  2021 r. co powinno przyczynić się do pośredniego wparcia branży turystycznej, która obecnie, z powodu COVID-19, boryka się z trudnościami finansowymi.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.