I rata odpisów na zfśs za 2020 r. do 31 maja

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs, najpóźniej do 31 maja 2020 r. muszą przelać na wyodrębniony rachunek zfśs I ratę odpisów w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na jednego pracownika:

  • zatrudnionego w normalnych warunkach,
  • wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,
  • młodocianego.

Druga rata odpisów „socjalnych” – płatna w terminie do 30 września – obejmuje pozostałą część odpisów podstawowych oraz fakultatywne zwiększenia.

31 maja czy 1 czerwca 2020 r?

W 2020 r. dzień 31 maja przypada na niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Mimo tego faktu, pierwszą ratę odpisów za 2020 r. należy uiścić nie później niż ostatniego dnia maja. Taki pogląd prezentuje resort pracy, który stoi na stanowisku, że środki na rachunku zfśs powinny znaleźć się przed upływem daty wskazanej w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a zatem o żadnym przesunięciu terminu nie może być mowy.

Zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Terminy przekazywania równowartości odpisów socjalnych precyzyjnie wyznacza przywołana wyżej ustawa. W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jeżeli termin przekazania środków przeznaczanych na działalność o charakterze socjalnym przypada w dniu wolnym od pracy (w niedzielę lub święto) albo w sobotę, to nie ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jest to bowiem wyłącznie przeniesienie części zasobów finansowych zakładu pracy na wydzielone konto bankowe.

Jak wynika z powyższego, resort pracy nie uznaje za uzasadnione stosowanie w opisanych okolicznościach art. 115 Kodeksu cywilnego, który w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stanowi, że jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. A zatem, na mocy tego przepisu, czas na przelanie I raty odpisu na zfśs w 2020 r. podlegałby przesunięciu na 1 czerwca 2020 r.

Wysokość odpisów na zfśs w 2020 r. 

O zmianie wysokości odpisów na zfśs w 2020 r. pisaliśmy wcześniej w artykule: Odpisy na zfśs w 2020 r.

Odpis obligatoryjny
Stawka procentowa odpisu Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,50% 1.550,26 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 2.067,01 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 206,70 zł
– II rok nauki 6% 248,04 zł
– III rok nauki 7% 289,38 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 258,38 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 258,38 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na 1prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,50% 310,05 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł