Sytuacja cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 – pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące epidemii wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) i związanej z tym sytuacji cudzoziemców przygotowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC).

Obowiązuje teraz stan epidemii, a wkrótce kończy mi się ważność zezwolenia na pobyt czasowy. Chciałabym pozostać w Polsce, ale słyszałam, że urzędy wojewódzkie nie obsługują teraz klientów i nie ma możliwości złożenia wniosku. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii od dnia 16 marca 2020 r. urzędy zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W chwili obecnej nie możemy udzielić informacji, kiedy obsługa interesantów w urzędach wojewódzkich zostanie wznowiona. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Jeżeli zachodzi szczególna sytuacja wymagająca natychmiastowego złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy proszę skontaktować się bezpośrednio z urzędem wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu. Wiosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być też wysłany do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Adresy urzędów wojewódzkich oraz pozostałe dane kontaktowe znajdują się TUTAJ.

Polecamy: Jak rozliczać i zatrudniać cudzoziemców w 2021

Przed wybuchem epidemii przebywałam i wykonywałam pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie to traci ważność. Słyszałam, że zezwolenia na pobyt czasowy, które tracą ważność w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostaną przedłużone. Czy w okresie tego przedłużenia będę mogła wykonywać pracę, jak dotychczas, czy muszę uzyskać jakąś zgodę czy zezwolenie?

Jeśli ostatni dzień ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020r.) to ważność tego zezwolenia ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie okresu ważności zezwolenia następuje automatycznie – oznacza to, że nie musisz dopełniać jakichkolwiek formalności związanych z przedłużeniem. Nie będzie w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna ani w żaden inny sposób nie będzie potwierdzane, że okres ważności zezwolenia uległ przedłużeniu (np. poprzez przystawienie stempla czy sporządzenie adnotacji w paszporcie lub wydanie stosownego zaświadczenia).

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , :

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Mamy dla Ciebie publikację AKTUALIZOWANĄ NA BIEŻĄCO z tematyki: , :

Pracodawca w Obliczu Koronawirusa - Aktualizowany Na Bieżąco! Wszystko o tym jak prowadzić/ratować biznes w czasie epidemii COVID-19

W okresie przedłużenia ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę możesz wykonywać pracę na tych samych warunkach, co dotychczas. Nie jest Ci potrzebne do tego celu jakiekolwiek inne zezwolenie czy zgoda organu.

Przeczytaj również nasz artykuł: Legalny pobyt i zatrudnianie cudzoziemców w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

Moja karta pobytu właśnie traci ważność. Boję się zarażenia koronawirusem. Czy mogę ją przedłużyć w jakiś sposób bez wychodzenia z domu?

Jeśli termin ważności Twojej karty pobytu kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. w dniu 14 marca 2020 r. i dniach kolejnych) to wówczas podlega on przedłużeniu z mocy prawa, a zatem automatycznie i bez konieczności Twojego działania, do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużeniu podlegają wszystkie karty pobytu, jakie są wydawane na podstawie przepisów, są to zatem dokumenty wydawane w związku z:

 • udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy,
 • udzieleniem zezwolenie na pobyt stały,
 • udzieleniem zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • nadaniem status uchodźcy,
 • udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Pamiętaj, że przepisy szczególne wykluczają, aby ze zmianą okresu ważności (przedłużeniem) dokumentu mogło się wiązać wydanie nowego dokumentu lub jego wymiana.

W okresie przedłużenia ważności karty pobytu będziesz mógł się nadal posługiwać, jak dotychczas, posiadanym dokumentem jako ważnym, pomimo upływu określonej w nim daty końcowej okresu ważności.

 

Moja karta pobytu właśnie traci ważność. Boję się zarażenia koronawirusem. Czy mogę ją przedłużyć w jakiś sposób bez wychodzenia z domu?

Jeśli termin ważności Twojej karty pobytu kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. w dniu 14 marca 2020 r. i dniach kolejnych) to wówczas podlega on przedłużeniu z mocy prawa, a zatem automatycznie i bez konieczności Twojego działania, do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużeniu podlegają wszystkie karty pobytu, jakie są wydawane na podstawie przepisów, są to zatem dokumenty wydawane w związku z:

 • udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy,
 • udzieleniem zezwolenie na pobyt stały,
 • udzieleniem zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • nadaniem status uchodźcy,
 • udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Pamiętaj, że przepisy szczególne wykluczają, aby ze zmianą okresu ważności (przedłużeniem) dokumentu mogło się wiązać wydanie nowego dokumentu lub jego wymiana.

W okresie przedłużenia ważności karty pobytu będziesz mógł się nadal posługiwać, jak dotychczas, posiadanym dokumentem jako ważnym, pomimo upływu określonej w nim daty końcowej okresu ważności.

 

Moja wiza studencka traci ważność. Chciałbym uniknąć wyjazdu po wizę z uwagi na problemy na granicy. Czy mogę przedłużyć wizę krajową bez wyjazdu z Polski?

Jeśli posiadasz wizę krajową wydaną przez konsula RP, np. w celu studiów, a ostatni dzień dopuszczalnego pobytu na podstawie tej wizy (tj. ostatni dzień okresu pobytu w okresie ważności wizy) przypada w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020 r.), wówczas okres pobytu określony w wizie krajowej, a w konsekwencji również okres ważności samej wizy, podlega z mocy prawa przedłużeniu – do 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów (tj. zagrożenia epidemicznego lub stanu zagrożenia), który obowiązywał będzie jako ostatni.

Przedłużenie to następuje automatycznie – nie wymaga uzyskiwania przez Ciebie przedłużenia wizy na podstawie art. 82 ustawy o cudzoziemcach, ani jakichkolwiek innych działań.

Przedłużenie z mocy prawa oznacza także, że nie będzie w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna ani w żaden inny sposób nie będzie potwierdzane, że okres pobytu oraz okres ważności wizy uległy przedłużeniu (np. poprzez przystawienie stempla czy sporządzenie adnotacji w paszporcie lub wydanie stosownego zaświadczenia).

Z przedłużeniem nie będzie się wiązało wydanie przez jakikolwiek organ naklejki wizowej w twoim dokumencie podróży. Pamiętaj, że przepisy ustawy szczególnej wyraźnie wykluczają taką możliwość.

 

Mój narzeczony wjechał do Polski tuż przed kryzysem na podstawie wizy Schengen wydanej przez konsula RP. Loty zostały odwołane i nie ma chwilowo możliwości powrotu do kraju, a jego wiza traci ważność. Co powinien zrobić, żeby nie narazić się na konsekwencje nielegalnego pobytu?

Ustawa specjalna przewiduje szczególne rozwiązanie dla cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski np. w celu odwiedzin na podstawie wiz Schengen wydanych przez konsuli RP i w związku z kryzysem nie mogą opuścić terytorium Polski.

Jeśli w dniu 14 marca 2020r. przebywali w Polsce na podstawie takiej wizy to ich pobyt będzie uznawany za legalny od dnia następującego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt wynikający z tej wizy do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni.

Jest to krajowe, szczególne rozwiązanie prawne i nie jest równoznaczne z przedłużeniem wizy Schengen. Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie okresu pobytu wynikającego z wizy, nie jest uzależnione od dopełniania jakichkolwiek formalności – składania jakichkolwiek wniosków, uzyskiwania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa.

Należy pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski. Wyjazd z Polski spowoduje zatem, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę do ponownego wjazdu na terytorium RP.

 

Moi znajomi z Algierii przylecieli turystycznie do Europy, najpierw do Włoch do Lombardii na podstawie włoskiej wizy Schengen, a stamtąd przylecieli do Polski, żeby mnie odwiedzić. W Polsce zastał ich kryzys, nie mogli wrócić ani do Lombardii ani powrócić do Algierii. Nie wiedzą co robić, a zaraz kończy im się ważność włoskiej wizy. Czy i w jaki sposób mogą ją przedłużyć lub uzyskać nową wizę w Polsce?

Ustawa specjalna przewiduje rozwiązanie dla cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski turystycznie na podstawie wiz Schengen wydanych przez władze innych państw obszaru Schengen i w związku z kryzysem nie mogą opuścić terytorium Polski.

Jeśli w dniu 14 marca 2020r. przebywali w Polsce na podstawie takiej wizy to ich pobyt będzie uznawany za legalny od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt wynikający z tej wizy do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni.

Warunkiem jest, aby wiza, na podstawie której realizowany był pobyt była wizą jednolitą, oznaczoną symbolem C, uprawniającą do pobytu na terytorium wszystkich państw obszaru Schengen, albo była wizą o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmującej terytorium Polski

„Uznanie pobytu za legalny” jest to krajowa, swoista forma dokumentu pobytowego, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem wizy Schengen.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie okresu pobytu wynikającego z wizy, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Należy pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski. Wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę do ponownego wjazdu na terytorium RP.

 

Moja mama posiada francuską kartę pobytu. Ja studiuję w Polsce. Kiedy mama przyjechała mnie odwiedzić wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego i nie mogła już powrócić do Francji. Obawia się jednak konsekwencji dalszego pozostania w Polsce, bo niedługo kończy się czas jej dozwolonego pobytu. Co może zrobić w takiej sytuacji?

Ustawa specjalna przewiduje uznanie za legalny na terytorium Polski pobytu cudzoziemców przebywających w dniu 14 marca 2020r. w Polsce na podstawie na podstawie dokumentów pobytowych (kart pobytu), wydanych przez inne państwa obszaru Schengen, od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt w Polsce wynikający z tych tytułów do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni.

„Uznanie pobytu za legalny” jest to krajową formą legalizacji pobytu, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, jeśli utraci on ważność w trakcie pobytu na terytorium Polski.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie dopuszczalnego okresu pobytu, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Trzeba pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski – wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę (samoistny tytuł) do ponownego wjazdu na terytorium RP.

 

Moja siostra mieszka w Austrii na podstawie austriackiej wizy długoterminowej. Przyjechała, żeby pomóc mi w przygotowaniach do ślubu i wtedy okazało się, że po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego trudno jej powrócić do Austrii, a powinna opuścić Polskę za kilka dni. Nie wiemy co robić. Czy ona może otrzymać tymczasową wizę w Polsce?

Ustawa specjalna przewiduje uznanie za legalny na terytorium Polski pobytu cudzoziemców przebywających w dniu 14 marca 2020r. w Polsce na podstawie wizy długoterminowej (symbol D), wydanych przez inne państwa obszaru Schengen, od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt w Polsce wynikający z tych tytułów do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni.

„Uznanie pobytu za legalny” jest to krajowa, swoista forma legalizacji pobytu, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, jeśli utraci on ważność w trakcie pobytu na terytorium Polski.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie dopuszczalnego okresu pobytu, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Trzeba pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski – wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę (samoistny tytuł) do ponownego wjazdu na terytorium RP.

 

Odebrałam decyzję wojewody o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Nie chcę skorzystać z prawa do złożenia odwołania, bo zasadniczo zgadzam się z decyzją wojewody, poza tym chcę powrócić do swojego kraju. Tyle, że w związku z zawieszeniem większości lotów nie mam możliwości wyjazdu w terminie 30 dni. Proszę doradźcie, co powinienem zrobić, żeby trochę przedłużyć ten termin. Czy można go przedłużyć?

Termin przewidziany do opuszczenia terytorium Polski w związku z wydaniem orzekającej o odmowie udzielenia zezwolenia pobytowego ulega przedłużeniu z mocy prawa, zatem automatycznie, o ile koniec tego terminu będzie wypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020r).

Należy pamiętać, że termin ten rozpoczyna bieg, to znaczy jest liczony, dopiero od momentu, w którym decyzja staje się ostateczna, a taką decyzja wojewody staje się, jeśli się od niej nie odwołasz, w terminie 14 dni od daty doręczenia Ci jej.

Jeśli po kolejnych 30-dniach od momentu, w którym decyzja stanie się ostateczna, nadal będzie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wówczas zgodnie z prawem będziesz mogła przebywać w Polsce aż do odwołania ostatniego z tych stanów (tj. zagrożenia epidemicznego lub epidemii, w zależności od tego, który zostanie jako ostatni odwołany), a następnie jeszcze do 30 dni. W tym czasie powinnaś jednak opuścić terytorium Polski.

 

Czy przy złożeniu odwołania wymagane jest osobiste stawiennictwo? Czy można przesłać odwołanie pocztą?

Złożenie odwołania nie wymaga wizyty w urzędzie. Odwołanie może być wysłane do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że  odwołanie wnosi się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję.

 

Jestem osobą starszą w grupie ryzyka. Z obawy przed zarażeniem koronawirusem staram się nie wychodzić z domu. Otrzymałam decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Czy mogę złożyć odwołanie po tym jak zagrożenie minie, czy termin 14-dni jest obowiązujący?

W związku z ogłoszeniem z dniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wszystkie terminy administracyjne zostały wstrzymane do odwołania ostatniego z tych stanów (zagrożenia epidemicznego/epidemii). Jednakże ww. uregulowania prawne zostały uchylone ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Od 23 maja 2020 r. ponownie rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej terminy w postępowaniach administracyjnych. Dotyczy to także terminów przewidziany do wniesienia odwołania. W przypadku tego terminu wynoszący ma 14 dni od daty odbioru decyzji na wniesienie odwołania.

Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia 23 maja 2020 r., o ile początek tego terminu przypadałby w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (tj. od dnia 14 marca 2020 r.). Przykładowo jeżeli decyzję odmowną odebrałeś 20 marca, to w zwykłych warunkach termin na złożenie odwołania upływałby 3 kwietnia 2020 r., ale jako, że ten termin został zawieszony i zacznie biec od nowa dopiero od dnia 23 maja 2020 r., wtedy pozostanie ci 14 dni od dnia 23 maja 2020 r. na złożenie odwołania.

Jeśli jednak decyzja stała się ostateczna wcześniej, jeszcze przed kryzysem, np. w dniu 9 marca, to wówczas skoro od 14 marca termin do złożenia odwołania został zawieszony (a do tej daty minęły 4 dni), pozostaje ci 10 dni od dnia 23 maja 2020 r. Należy dodatkowo pamiętać, że jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem tego terminu jest pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.

 

Kilka dni temu otrzymałam pocztą decyzję o udzieleniu mi zezwolenia na pobyt czasowy. W związku z epidemią nie wiem jak mam teraz postępować. Urzędy są zamknięte. Chciałabym się dowiedzieć kiedy i w jaki sposób mogę odebrać kartę pobytu?

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii od dnia 16 marca 2020 r. urzędy zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W chwili obecnej nie możemy udzielić informacji, kiedy obsługa interesantów w urzędach wojewódzkich zostanie wznowiona. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Jeżeli zachodzi szczególna sytuacja wymagająca natychmiastowego odbioru karty pobytu proszę skontaktować się bezpośrednio z urzędem wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu. Adresy urzędów wojewódzkich oraz pozostałe dane kontaktowe znajdują się TUTAJ.

 

Jeszcze przed epidemią złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ale wojewoda nie wstawił stempla do mojego paszportu, a teraz obsługa klienta jest zawieszona. Czy to wpływa w jakiś sposób na mój pobyt w Polsce?

Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce, wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania o legalizację pobytu wynika z faktu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania stempla potwierdzającego złożenie wniosku w paszporcie. Stempel jest dowodem pobytu uznawanego za legalny, a nie jego źródłem.

 

Pracodawca w związku z kryzysem zmuszony był obniżyć mi dotychczasowe wynagrodzenie oraz zmniejszyć wymiar etatu. Posiadam zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym określone są warunki zatrudnienia. Czy powinnam powiadomić o tych zmianach wojewodę? Jakich formalności powinnam dopełnić?

Wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 rozwiązania prawne przewidują, iż w sytuacji kiedy pracodawca na skutek skorzystania z instrumentów ochrony przed negatywnymi skutkami pandemii lub instrumentów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zmieni warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany tego zezwolenia.

 

Zmuszona byłam w ostatnim czasie do zmiany pracodawcy. Posiadam zezwolenie na pobyt stały. Czy muszę powiadomić o tym wojewodę lub UdSC?

Nie, jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt stały, możesz wykonywać dowolnej pracy, u dowolnego pracodawcy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Nie musisz  informować ani wojewody, ani UdSC o zmianie pracodawcy.

 

Jeszcze przed epidemią złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę i wykonywałem pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, ale w ostatnim czasie straciłem tę pracę. Znalazłem nowego pracodawcę gotowego mnie zatrudnić. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę wykonywać pracę w trakcie oczekiwania na decyzję wojewody?

Jeżeli przebywając w Polsce legalnie złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy możesz legalnie przebywać na terytorium Polski do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w ww. sprawie. Natomiast, w sytuacji wykonywania na terytorium Polski pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, możliwość kontynuowania legalnej pracy w trakcie procedury udzielenia zezwoleń pobytowych istnieje tylko w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuacje pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku. Jeżeli jednak złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i prace z uwagi na wykonywanie pracy  u innego pracodawcy nie ma możliwości kontynuowania pracy w trakcie procedury legalizacji pobytu, chyba, że uzyskasz zezwolenie na pracę.

 

Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje sposób na uniknięcie wyjazdu z Polski w związku z utrudnieniami w podróży spowodowanymi Covid-19. Przebywam w Polsce przez niemal 90 dni w ruchu bezwizowym, za kilka dni upływa mi termin dozwolonego pobytu.

Tak, przewidziano taką możliwość. Jeśli wjechałeś do Polski przed dniem 14 marca 2020 r. i dopuszczalny czas pobytu w ruchu bezwizowym, wynoszący łącznie 90 dni w okresie 180-dni w państwach obszaru Schengen, upływa na terytorium Polski w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to wówczas Twój dalszy pobyt na terytorium Polski będzie uznawany za legalny aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, a następnie jeszcze do 30 dni.

„Uznanie pobytu za legalny” jest to krajowa, swoista forma legalizacji pobytu, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem ruchu bezwizowego.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie dopuszczalnego okresu pobytu, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Trzeba pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski – wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę (samoistny tytuł) do ponownego wjazdu na terytorium RP

 

Wjechałam do Polski przed wprowadzeniem restrykcji związanych z koronawirusem na podstawie karty pobytu wydanej przez jedno z państw obszaru Schengen. Chcę pozostać w Polsce i tutaj ubiegać się o kartę pobytu, ale złożenie wniosku jest teraz utrudnione, a za kilka dni kończy mi się dozwolony pobyt w Polsce. Czy muszę wyjeżdżać z Polski?

Nie musisz wyjeżdżać. Jeśli wjechałaś do Polski przed dniem 14 marca 2020 r. i dopuszczalny czas pobytu na podstawie dokumentu pobytowego (jak karta pobytu) wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, wynoszący 90 dni łącznie w okresie 180-dni w państwach obszaru Schengen innych niż państwo – wystawca dokumentu, upływa na terytorium Polski w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to wówczas Twój dalszy pobyt na terytorium Polski będzie uznawany za legalny aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, a następnie jeszcze do 30 dni.

„Uznanie pobytu za legalny” jest to krajowa, swoista formą legalizacji pobytu, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem ruchu bezwizowego.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie dopuszczalnego okresu pobytu, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Trzeba pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski – wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę (samoistny tytuł) do ponownego wjazdu na terytorium RP

 

Spełniam wymogi do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego i chciałbym wystąpić o to zezwolenie, ale osobiste złożenie wniosku w związku z zawieszeniem obsługi klientów przez wojewodę spowodowanym epidemią jest teraz niemożliwe. Moje zezwolenie na pobyt czasowy traci ważność. Czy muszę wyjechać z Polski po wizę i zaczekać na ponowne otwarcie obsługi klienta?

Nie musisz wyjeżdżać i starać się o wizę. Przepisy ustawy specjalnej zapewniają ciągłość pobytu w Polsce w takiej sytuacji, jako, że przewidują przedłużenie terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, karty pobytu oraz terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego.

Jeśli koniec ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. w dniu 14 marca 2020 r. i dniach kolejnych) to ważność tego zezwolenia ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Ważność karty pobytu wydanej w związku z tym zezwoleniem również ulega przedłużeniu na taki sam okres i na tych samych zasadach. Karta ta nie podlega wymianie w związku ze zmianą terminu jej ważności.

Pamiętaj także, że na mocy specjalnej ustawy przedłużeniu ulegają terminy na złożenie wniosku o udzielenie zezwoleń pobytowych, w tym zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wnioski te są składane najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z posiadanego tytułu pobytowego (np. zezwolenia na pobyt czasowy czy posiadanej wizy).

W związku z ograniczeniami w obsłudze klienta wprowadzono rozwiązania szczególne, na mocy których terminy na złożenie tych wniosków wypadające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostały odpowiednio przedłużone z mocy prawa. Wnioski te będzie można złożyć do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Skorzystanie z tych rozwiązań nie jest w uzależnione od dopełniania jakichkolwiek formalności. Cudzoziemiec jest objęty nimi z mocy prawa, a przedłużenie terminów następuje automatycznie.

 

Otrzymałam decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Wkrótce mija termin przewidziany do powrotu określony w tej decyzji, ale w związku utrudnieniami w transporcie nie mam jak wrócić do kraju. Czy ten termin może mi zostać przedłużony?

Ustawa specjalna przewiduje przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu, których koniec wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.

Termin zostaje w takiej sytuacji przedłużony do 30 dni następujących po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Przedłużenie tego terminu następuje automatycznie, z mocy samego prawa. Cudzoziemiec nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Źródłem przedłużenia terminu na realizację obowiązku opuszczenia terytorium Polski wynikającego z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie jest bowiem żadna decyzja ani zgoda organu, a cudzoziemiec nie musi wnioskować o przedłużenie terminu dobrowolnego powrotu zgodnie z art. 316 ustawy o cudzoziemcach.

 

Posiadam ważną wizę i wykonywałem dotąd pracę na podstawie zezwolenia na pracę, ale ważność tego zezwolenia się skończyła. Co trzeba zrobić, abym mógł dalej pracować w Polsce?

Jeśli ważność twojego zezwolenia na pracę upływa w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020 r.) to zezwolenie to ulega automatycznemu przedłużeniu do 30. dnia następującego po odwołaniu ostatniego z tych stanów. W przedłużonym okresie możesz wykonywać pracę, jak dotychczas. Nie musisz ubiegać się o jakiekolwiek zaświadczenie czy zgodę organu.

 

Mój narzeczony 10 marca 2020 r. wyjechał na Ukrainę, aby tam złożyć wniosek o wydanie wizy w celu pracy. Niestety na razie nie ma możliwości wyrobienia tam wizy, ponieważ pozamykane są wszystkie urzędy. Wrócił do Polski w dniu 30 marca 2020 r. Czy kiedy skończy mu się okres pobytu w ramach ruchu jego pobyt dalej będzie legalny, w ramach rozwiązań prawnych związanych z koronawirusem?

Nie, specjalne rozwiązania prawne przyjęte w związku z pandemią koronawirusa są adresowane do cudzoziemców, którzy w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (a zatem w dniu 14 marca 2020 r.), przebywali na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego. Pobyt ich w Polsce będzie uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. W sytuacji kiedy cudzoziemiec wjedzie do Polski, już po dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie będą mógł skorzystać z możliwości pozostania legalnie w Polsce (pobytu uznawanego za legalny) po upływie dopuszczalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

W takiej sytuacji istniej możliwość pozostania na terytorium RP w ramach pobytu uznawanego za legalny warunkowo, na podstawie przepisu ustawy specjalnej, który przedłuża terminy na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Warunkiem legalności pobytu po okresie dopuszczalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego będzie złożenie w przedłużonym terminie – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), który obowiązywał jako ostatni.

 

Jestem obywatelem Niemiec, od 10 lat mieszkam w Polsce, posiadam dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, którego termin ważności upłynął w dniu 24 kwietnia 2020r. Z uwagi na zaprzestanie obsługi klientów w urzędach wojewódzkich nie mogę wystąpić z wnioskiem o wymianę tego dokumentu. Co powinienem zrobić?

Zgodnie ze specjalnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa następuje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywateli UE. Jeżeli koniec okresu ważności ww. dokumentu będzie wypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegnie on przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (zagrożenia epidemicznego lub epidemii), który będzie obowiązywał jako ostatni. Przedłużenie takie następuje automatycznie i nie wymaga składania jakichkolwiek wniosków.

 

Jestem żoną obywatela Francji, razem zamieszkujemy w Polsce, ja na podstawie karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Ważność mojej karty upłynęła w dniu 30 kwietnia 2020r. Co powinienem zrobić?

Zgodnie ze specjalnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa następuje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE. Jeżeli koniec okresu ważności ww. dokumentu będzie wypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegnie on przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (zagrożenia epidemicznego lub epidemii), który będzie obowiązywał jako ostatni. Przedłużenie takie następuje automatycznie i nie wymaga składania jakichkolwiek wniosków.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *