Jak przeliczyć świadczenie chorobowe obniżone wskutek redukcji wymiaru etatu z powodu COVID-19

Od 9 października 2020 r. w życie weszła ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747), na mocy której, w sytuacji gdy obniżenie wymiaru czasu pracy lub pogorszenie warunków zatrudnienia nastąpiło w ramach tarczy antykryzysowej w okresie wcześniej pobieranego świadczenia chorobowego oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego świadczenia nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, przepis art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie ma zastosowania.

Powyższa zmiana wymusza na pracodawcach przeliczenie na wniosek pracownika świadczeń chorobowych obniżonych wskutek „covidowego” zmniejszenia wymiaru etatu lub pogorszenia warunków płacowych.

Moc obowiązywania nowych przepisów w zakresie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego jest zgodna z terminami wejścia w życie poszczególnych przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej, umożliwiających obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych zasad wynagradzania.

A zatem nowe regulacje obowiązują:

 • z mocą od dnia 31 marca 2020 r. – w stosunku do osób, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej, oraz osób, którym na podstawie art. 15zf ustawy antykryzysowej wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę;
 • z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r. – w przypadku osób, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb ustawy antykryzysowej;
 • z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r. – w odniesieniu do osób, którym na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy antykryzysowej obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

Co ważne, podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, przysługujących osobom, o których mowa powyżej, za okres przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, podlegają ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych regulacji okaże się niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z nowymi rozwiązaniami. Przedmiotowe przeliczenie nastąpić może wyłącznie na wniosek świadczeniobiorcy (zatrudnionego).

Do przeliczeń podstawy wymiaru świadczeń chorobowych idealnie nada się nasz kalkulator:

Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?
🧮 Kalkulator Online – Wyliczanie świadczeń chorobowych
Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?

Kliknij i Sprawdź

 

Do rozliczania należności pracowniczych polecamy nasz kalkulator wynagrodzeń:

Jak obliczyć wynagrodzenia należności ze stosunku pracy?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń (pracownik)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto pracownika (należności ze stosunku pracy)?

Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

Pełnoetatowa, 28-letnia pracownica uprawniona zgodnie z zapisami umowy o pracę do stałej miesięcznej pensji zasadniczej w wysokości 4.200 zł brutto, była niezdolna do pracy w poniższych terminach:

 • od 18 maja do 12 czerwca 2020 r. z powodu sprawowania opieki nad 7-letnią córką, z tytułu czego przysługiwał jej dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
 • od 22 do 26 czerwca 2020 r. z powodu własnej choroby uprawniającej jej do wynagrodzenia chorobowego;
 • od 6 do 17 lipca 2020 r. z uwagi na chorobę, z racji której miała prawo do zasiłku chorobowego.

Jej pracodawca na mocy porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej, obniżył jej na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. wymiar etatu i wynagrodzenie o 20%. W związku z tym faktem, jej wynagrodzenie we wspomnianym wyżej okresie wynosiło 3.360 zł brutto.

 

Uwzględniając przedstawione informacje stwierdzić należy, że:

– dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres od 18 maja do 12 czerwca powinien być ustalony z miesięcy od maja 2019 r. do kwietnia 2020 r. czyli z wynagrodzenia należnego jeszcze za pracę na pełnym etacie (zmiana wymiaru czasu pracy od 1 czerwca nie wpłynęła na wysokość ww. zasiłku, gdyż do tej zmiany doszło już w miesiącu następującym po miesiącu powstania prawa do omawianego zasiłku), a zatem kalkulacja dodatkowego zasiłku opiekuńczego powinna wyglądać następująco:

 • 4.200 zł – (4.200 zł x 13,71%) = 4.200 zł – 575,82 zł = 3.624,18 zł x 12 mcy : 12 = 3.624,18 zł;
 • 3.624,18 zł x 80% : 30 dni = 96,64 zł;
 • 96,64 zł x 26 dni opieki nad dzieckiem w okresie od 18 maja do 12 czerwca = 2.512,64 zł;

 

– wynagrodzenie chorobowe za dni od 22 do 26 czerwca 2020 r. powinno być ustalone już tylko z wynagrodzenia obniżonego w związku z redukcją wymiaru etatu czyli z uzupełnionego wynagrodzenia za czerwiec:

 • 3.360 zł – (3.360 zł x 13,71%) = 3.360 zł – 460,66 zł = 2.899,34 zł;
 • 2.899,34 zł x 80% : 30 dni = 77,32 zł;
 • 77,32 zł x 5 dni choroby w dniach od 22 do 26 czerwca = 386,60 zł;

 

– zasiłek chorobowy za dni od 6 do 17 lipca 2020 r. powinien być ustalony z tej samej podstawy co powyższe wynagrodzenie chorobowe, albowiem pomiędzy chorobą czerwcową a lipcową nie było 3 miesięcy kalendarzowych przerwy, a pracownicę nadal obowiązywało porozumienie o obniżeniu etatu i płacy:

 • 77,32 zł x 12 dni choroby = 927,84 zł.

 

Pracownica, o której mowa powyżej, na mocy art. 25 ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747), w dniu 20 października 2020 r. złożyła pracodawcy wniosek o przeliczenie wypłaconego jej wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za dni od 22 do 26 czerwca 2020 r. oraz od 6 do 17 lipca 2020 r.  Z tego powodu otrzymała ona wraz z pensją październikową wyrównanie ww. świadczeń chorobowych, wyliczone jak poniżej:

 • 4.200 zł – (4.200 zł x 13,71%) = 4.200 zł – 575,82 zł = 3.624,18 zł x 12 mcy : 12 = 3.624,18 zł (ta sama podstawa co w przypadku dodatkowego zasiłku opiekuńczego);
 • 3.624,18 zł x 80% : 30 dni = 96,64 zł;
 • 96,64 zł x 5 dni wyn. chorobowego = 483,20 zł;
 • 483,20 zł – 386,60 zł (wyn. za chorobę wypłacone w czerwcu) = 96,60 zł (wyrównanie wyn. chorobowego);
 • 96,64 zł x 12 dni zasiłku chor. = 1.159,68 zł;
 • 1.159,68 zł – 927,84 zł (zasiłek chor. wypłacony w lipcu) = 231,84 zł (wyrównanie zasiłku chor.).

 

Biorąc pod uwagę, że wspomniana pracownica jest uprawniona do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową (43,76 zł), rozliczenie jej październikowej listy płac powinno wyglądać następująco:

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota
1 Wynagrodzenie za pracę brutto 4.200,00 zł
2 Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego 96,60 zł
2f Wyrównanie zasiłku chorobowego 231,84 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych 4200 zł 4.200,00 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 4200 zł × 9,76% 409,92 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe 4200 zł × 1,5% 63,00 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe 4200 zł × 2,45% 102,90 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne 409,92 zł + 63 zł + 102,9 zł 575,82 zł
% PIT Stawka procentowa podatku 17%
8 Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
9 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4200 zł + 96,6 zł + 231,84 zł – 575,82 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł 3.703,00 zł
10 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 43,76 zł
11 Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną (3703 zł × 17%) – 43,76 zł 585,75 zł
12 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4200 zł + 96,6 zł – 575,82 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 3.720,78 zł
13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona w pełnej wysokości 3720,78 zł × 9% 334,87 zł
14 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 3720,78 zł × 7,75% 288,36 zł
15 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych
 
585,75 zł – 288,36 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) 297,00 zł
16 Kwota netto 4200 zł + 96,6 zł + 231,84 zł – 575,82 zł – 334,87 zł – 297 zł 3.320,75 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł