Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR

W Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 420 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Weszło ono w życie 9 marca 2021 r., wprowadzając nowe wzory PIT-4R oraz PIT-8AR, które będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r.

Wspomniana modyfikacja wynika z przedłużenia do 20 sierpnia 2021 r. terminu przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku pobranych od dochodów (przychodów) podatników w styczniu 2021 r.  Omawiane rozwiązanie dotyczy:

  • zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31 ustawy PIT, oraz
  • podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy PIT, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

W związku z powyższym niezbędne było uwzględnienie nowego stanu prawnego we wzorach PIT-4R (12) i PIT-8AR (11), mających zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł