Polski Ład – zmiany ważne dla pracodawców, samozatrudnionych i pracowników

15 maja 2021 r. zaprezentowane zostały główne założenia tzw. Polskiego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu na okres pocovidowy, który przewiduje wiele zmian ważnych szczególnie dla pracodawców, samozatrudnionych i pracowników. Szczegółowe założenia konkretnych projektów oraz źródła ich finansowania będą przedstawiane w ocenach skutków regulacji wraz z projektami aktów prawnych.

Nowe propozycje dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw

 • Niższe podatki dla mikrofirm

Wprowadzono wysoką kwotę wolną od podatków – w wysokości 30 000 zł – dzięki czemu zostaną obniżone obciążenia dla 500 000 firm, które mają dochody do 6 000 zł miesięcznie. Najmniejsze firmy zaoszczędzą 2 000 zł rocznie.

 • Podwyżka progu podatkowego do 120 000 zł

Po raz pierwszy od 12 lat nastąpi podwyżka progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. Będzie to korzystne dla firm rozliczających się według skali podatkowej.

 • Ulga na prototypy

Ulga będzie wspierać przedsiębiorców w tworzeniu prototypów. Konstrukcja prototypu to często niezbędny, a jednocześnie bardzo kosztowny warunek pomyślnej komercjalizacji produktu.

Baza niezbędnych kalkulatorów płacowych w jednej aplikacji!
 • Umożliwienie zakładania fundacji rodzinnych

Z myślą o polskich firmach rodzinnych zostanie wprowadzone rozwiązanie prawne dotyczące planowania i realizacji sukcesji. Powstaną fundacje rodzinne, które mają służyć zapewnieniu wielopokoleniowej sukcesji biznesu i akumulacji rodzimego kapitału. Będą także sprzyjać nowym inwestycjom i profesjonalizacji, w tym oddzieleniu spraw gospodarczych od rodzinnych. Dodatkowo pozwolą zabezpieczyć materialne potrzeby członków rodzin fundatorów czy wspomagać organizacje pożytku publicznego.

 • 2 mln euro ryczałtu ewidencjonowanego

Od 2021 roku weszły w życie zmiany, które zwiększyły limit przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu. Do tej pory wynosił on 250 000 euro. Zmiany objęły większą grupę wolnych zawodów, między innymi: prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy.

 • Wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej

Firmy potrzebują impulsu do szybkiego przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Efekt ten zostanie osiągnięty przez ulgę w podatku CIT.

 • Ryczałt dla przychodów zagranicznych

To rozwiązanie jest adresowane do nierezydentów i dotyczy dochodów zagranicznych. Jeśli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci ryczałt.

 • Specjalny program powrotu kapitału

To program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W jego ramach będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

Rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

 • Ulga na automatyzację i robotyzację

Wsparcie podatkowe będzie impulsem, który pobudzi przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.

 • Podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej

Chociaż bezpośrednie wsparcie ekspansji nie jest możliwe, system podatkowy może uwzględniać wiele kosztów pośrednich po to, żeby firmy mogły się rozwijać na innych rynkach.

 • Ulga na IPO, czyli wejście na giełdę

Wejście na rynek publiczny pozwala na szybki rozwój przedsiębiorstw. Firmy na giełdzie papierów wartościowych stanowią trzon krajowej gospodarki. Ulga podatkowa ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.

 • Symultaniczna ulga IP-BOX i B+R

Integralne wsparcie działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu.

 • Estoński CIT dla większej liczby firm

Estoński model opodatkowania dochodów polega na przesunięciu momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłaty. Reforma weszła w życie w 2021 roku i będzie kontynuowana z perspektywą jej rozszerzenia. Dzięki temu tylko w 2021 roku firmy zaoszczędzą aż 5,6 mld zł.

 • Łatwiejszy dostęp do finansowania Venture Capital

Dla zwiększenia zaangażowania venture capital na polskim rynku zostaną wyeliminowane istniejące bariery podatkowe, a także wdrożone rozwiązania, które w tym zakresie funkcjonują na przykład we Francji i Wielkiej Brytanii.

Propozycje ważne dla dużych firm

 • Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji

Przedsiębiorcy uzyskają wiążącą interpretację podatkową. To odpowiedź na potrzeby potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują dokumentu wiążącego administrację podatkową.

 • Powołanie Centrum obsługi podatkowej inwestora

W Ministerstwie Finansów powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.

 • Wprowadzenie uproszczeń w zakresie cen transferowych

Zostaną wprowadzone uproszczenia w rozliczaniu cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce.

 • Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników

Rozwiązanie nawiązuje do konstrukcji stosowanej we Włoszech, gdzie koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku.

 • Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych bez VAT

Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT, co oznacza dla nich oszczędność finansową, niższe koszty obsługi, a przy tym uproszczenie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

 • Opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych

Możliwość opodatkowania VAT dla instytucji finansowych ma zachęcić sektor finansowy do inwestycji w Polsce. Rozwiązanie to funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej.

 • Ustawowe uregulowanie akcjonariatu pracowniczego

W skali makro chodzi o stworzenie mechanizmu sprzyjającego budowie silnej klasy średniej. Natomiast w skali mikro – o zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek, polepszenie ich wyników ekonomicznych w rezultacie zwiększonej lojalności i motywacji do pracy zatrudnionych w nich współwłaścicieli, a także zabezpieczenie spółek przed wrogim przejęciem czy likwidacją zakładu pracy.

Zmiany dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 • Inny sposób opłacania składki zdrowotnej

Zniknie ryczałtowa składka zdrowotna. Wprowadzone zostaną takie same zasady opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej, jak w przypadku umów o pracę, czyli proporcjonalnie do dochodu. Nie będzie jej można odliczyć od podatku.

Inne istotne zmiany dla biznesu

 • Uregulowanie pracy zdalnej

Pracę będzie można świadczyć z dowolnego miejsca, wykorzystując sprzęt zapewniony przez pracodawcę. Pracownikom będzie przysługiwał ryczałt na pokrycie kosztów pracy w domu, wypłacany przez pracodawcę.

 • Rozszerzenie ochrony podwykonawców

Problem braku terminowego regulowania należności przez generalnych wykonawców inwestycji drogowych stwarza poważne zagrożenie dla płynności finansowej podwykonawców. Ostatnie zmiany skutecznie chronią podwykonawców przed nieuczciwymi praktykami. Pakiet ochronny zostanie rozszerzony przez utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców.

 • Większe kompetencje kontrolne dla Rad Nadzorczych

Ze względu na niewystarczający dotychczas stopień kontroli sprawowanej przez podmiot dominujący nad grupą spółek – Rady Nadzorczej otrzymają narzędzie do skutecznego sprawowania swojej funkcji kontrolnej.

 • Skuteczne odzyskiwanie mienia od przestępców

Skuteczna walka z poważną przestępczością wymaga stosowania radykalnych środków. Dlatego zostanie wprowadzona możliwość konfiskowania mienia należącego do osób trzecich wykorzystanego do przestępstw.

Przeczytaj więcej o propozycjach dla przedsiębiorców w „Polskim Ładzie”

 

Zmiany istotne zwłaszcza dla samozatrudnionych i pracowników

Niższe podatki dla najmniej zarabiających

Podniesiona ma zostać kwota wolna od podatku dla wszystkich pracujących Polaków do wysokości 30 tys. zł, czyli do poziomu porównywalnego z takimi krajami jak Niemcy czy Francja.  To 10 razy więcej niż jeszcze pięć lat temu. Efektem tych zmian w ocenie rządzących ma być zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla  18 mln pracujących Polaków i emerytów.

Nowy próg podatkowy

Do 120 tys. zł wzrośnie próg od którego płaci się 32% podatku. Wyższa stawka będzie pobierana dopiero od pierwszej złotówki zarobionej powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Najwięcej skorzystają osoby zarabiające do 6 tys. zł.

Składka zdrowotna

Ujednolicona zostanie wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. W wyniku tego nie tylko pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%. Na zmianach skorzysta 18 mln podatników. 2/3 emerytów w ogóle nie zapłaci PIT.

Likwidacji ulegnie ryczałt na składkę zdrowotną dla działalności gospodarczych wskutek czego wypychanie pracowników i oferowanie pracownikom umów cywilno-prawnych będzie mniej korzystne.

Zmienić się ma sposób obliczania składki zdrowotnej. W  wyniku reformy składka zdrowotna liczona będzie proporcjonalne  dochodu na poziomie 9%, i zastąpi obecną składkę ryczałtową.

Obecnie osoba, która pracuje na działalności gospodarczej może oskładkować się ryczałtowo i płacić mniej. Wszyscy płatnicy składki zdrowotnej, odliczają ją od podatku (chodzi o składkę w wysokości 7,75 %). Po reformie, każdy zapłaci 9% składkę zdrowotną od tego co wypracuje.

Wyrównywanie sytuacji  samozatrudnionych i pracowników

73 % krajów OECD nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy osobami zatrudnionymi na etacie i prowadzącymi działalność gospodarczą, pod względem uczestnictwa w regularnym programie ubezpieczeń społecznych. Dzięki reformie Polska ma pójść tą samą drogą, co ww. kraje i osoby prowadzące JDG nie będą uprzywilejowane względem pracowników etatowych.

Mniej tzw. śmieciówek

Dzięki reformie klina, zatrudnienie na umowie o prace ma stać się bardziej atrakcyjne  niż umowy cywilnoprawne i tzw. śmieciówki.

Na stronie podatki.gov.pl zamieszczono Kalkulator wynagrodzeń dla umów o pracę w 2022 pozwalający oszacować wysokości pensji netto w ujęciu miesięcznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Polski Ład”

Polski Ład: pakiet projektów i działań przygotowanych przez MRPiT w obszarze gospodarki i biznesu

Tarcza Prawna

Główne założenia Tarczy Prawnej to cyfryzacja, uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych oraz prawnych. Pracę nad nią prowadzi Międzyresortowy zespół ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych pod kierunkiem minister Anny Korneckiej.
Pierwsza odsłona Tarczy Prawnej obejmuje:

 • szerokie wykorzystanie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy,
 • ostrożnie wprowadzana jednoinstancyjność postępowań,
 • elektronizację procedur,
 • innego rodzaju usprawnienia postępowań i procedur,
 • przedłużenie w czasie terminu realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych po stronie obywateli, przedsiębiorców oraz organów ze względu na epidemię Covid-19.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy jest  wynikiem upowszechnienia się tej formy pracy w trakcie epidemii COVID-19. Stanowi też efekt kilkumiesięcznego dialogu  resortu na czele z Minister Iwoną Michałek z pracownikami i pracodawcami oraz  zgłaszanych postulatów dotyczących możliwości jej kontynuowania także po odwołaniu stanu epidemii.

Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej, pracodawcy oraz pracownicy będą mogli korzystać z tego rozwiązania na stałe. Jednocześnie zostaną zapewnione odpowiednie gwarancje ochrony pracownika wykonującego tę formę pracy.

Projekt zmiany Kodeksu pracy wkrótce zostanie on skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania partnerów społecznych i konsultacji publicznych.

Planowane najważniejsze zmiany:

 • przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpią obecne przepisy Kodeksu pracy o telepracy,
 • zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę,
 • przepisy będą się także odnosić do kwestii kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej. Celem tego rozwiązania jest uwzględnienie interesów obu stron stosunku pracy, a także uzgodnienie rodzaju i warunków świadczenia pracy zdalnej.
 • w ustawie zostanie również uregulowana kwestia bhp.

Reforma instytucji rynku pracy i ustawa o wspieraniu zatrudnienia

Zmiany zachodzące na rynku pracy oraz konieczność dostosowania wsparcia udzielanego przez publiczne służby zatrudnienia do aktualnych oczekiwań osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz pracodawców powodują, że istniejący w Polsce od ponad 20 lat system wspierania zatrudnienia wymaga modernizacji.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom MRPIT przygotowuje projekt ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Związana z tym planowana reforma instytucji rynku pracy ma umożliwić zbudowanie sieci sprawnie zarządzanych wojewódzkich urzędów pracy i centrów wspierania zatrudnienia, które powstaną na bazie dotychczas funkcjonujących powiatowych urzędów pracy.

Zmianie ulegnie m.in. kwestia dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego, które zostanie odłączone od statusu bezrobotnego. Dzięki temu  centra wspierania zatrudnienia będą realizowały przede wszystkim działania skoncentrowane na aktywnych formach pomocy na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, pracujących oraz pracodawców. Planowane zmiany spowodują również, że nowe centra wspierania zatrudnienia będą postrzegane jako instytucje nowoczesne, wspierające, efektywne oraz przyjazne klientowi.

Natomiast wojewódzkie urzędy pracy nadal kontynuować będą swoje zadania m.in. koordynacji wsparcia dla rynku pracy na poziomie regionalnym. Będą też ściśle współpracować z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi, wspierając planowanie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników.

Źródło: biznes.gov.pl, gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł