Jak wypełniać i korygować ZUS ZUA (po zmianach przepisów)

Umiejętność prawidłowego wypełniania i korygowania (w razie potrzeby) druku ZUS ZUA jest niezbędna wśród osób zajmujących się zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Tym bardziej, że od 16 maja 2021 r. w dokumencie tym należy wskazywać kod zawodu, co utrudnia proces przygotowywania omawianego formularza.

DO CZEGO SŁUŻY DOKUMENT ZUS ZUA?

Dokument ZUS ZUA służy do zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poradniku Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński na www.zus.pl).

>> do ubezpieczeń,

>> zmiany / korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA, oraz schematu podlegania, korekty kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniami, które dokonywane są przez wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i ponowne zarejestrowanie z aktualnymi / prawidłowymi danymi zgłoszonymi na formularzu ZUS ZUA).

Wiedza z obszaru Kadr i Płac aktualizowana na bieżąco!

 

Zgłoszenie na formularzu ZUS ZUA musisz dokonać zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (i zdrowotnego) na formularzu ZUS ZUA dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, a w przypadku twórców i artystów – w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia działalności twórczej lub artystycznej.

Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie przez siebie wybranym.

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian.

Ogólne zasady sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych, formy przekazywania ich i terminy znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych na www.zus.pl.

 

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT ZUS ZUA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia osoby ubezpieczonej ZUS ZUA przedstawiamy poniżej.

I. DANE  ORGANIZACYJNE

Wypełnij ten blok jednoznacznie, tzn. zaznacz tylko jedno z pól.

>> Jeśli chcesz po raz pierwszy zgłosić ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń – w polu 01 wpisz „X”.

 

>> Jeśli chcesz zgłosić zmianę lub korektę danych (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, które zgłasza się na formularzu ZUS ZIUA, oraz danych dotyczących kodu tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, które zgłaszasz przez wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i następnie złożenie prawidłowego zgłoszenia) podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia

w polu 02 wpisz:

 • – w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej,
 • – w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby

 

Zmiana występuje wtedy, gdy zmieniły się dane wykazane we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. nastąpiła zmiana adresu zamieszkania.

Korekta występuje wtedy, gdy poprawiasz błędy popełnione we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. został podany nieprawidłowy adres zamieszkania.

 

>>Pól 03 i 04 – nie wypełnia się.

 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

Zasady podawania właściwego zestawu danych identyfikacyjnych płatnika składek znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych na www.zus.pl.

 

>>W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.

>> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków; wpisz go wraz z występującymi „0”).

>> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:

 • w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności),
 • pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich:
 • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
  • – w przypadku dowodu osobistego,
  • – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
 • w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

>> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.

>> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:

 • w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
 • w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
 • w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień / miesiąc / rok).

 

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń zakładane jest ubezpieczonemu indywidualne konto, dlatego ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując prawidłowo i czytelnie numer PESEL, a jeśli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

>>W polu 01 – wpisz numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczeń nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

>>Pola 02 – nie wypełnia się.

>>Pola 03 i 04 – wypełniasz wyłącznie, jeśli osoba zgłaszana / zgłoszona nie posiada numeru identyfikacyjnego PESEL:

 • w polu 03 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
  • – w przypadku dowodu osobistego,
  • – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
 • w polu 04 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

>> W polu 05 – wpisz nazwisko osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską).

>> W polu 06 – wpisz pierwsze imię osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń.

>> W polu 07 – wpisz datę urodzenia osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń (dzień / miesiąc / rok).

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

>> W polu 01 – wpisz drugie imię osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń. Jeżeli nie posiada ona drugiego imienia, pozostaw puste pole.

>> W polu 02 – wpisz nazwisko rodowe podane w metryce urodzenia.

>> W polu 03 – wpisz obywatelstwo. Niewypełnienie tego pola oznacza, że osoba zgłaszana do ubezpieczeń ma obywatelstwo polskie.

>> W polu 04 – wpisz płeć: K (kobieta), M (mężczyzna).

V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Informacje podane w tym bloku służą do gromadzenia na koncie ubezpieczonego danych o przebiegu ubezpieczenia. Na podstawie podanego kodu tytułu ubezpieczenia weryfikowany jest także podany w blokach VI–IX schemat podlegania poszczególnym ubezpieczeniom oraz kod podany w imiennym raporcie miesięcznym złożonym za danego ubezpieczonego. Podany kod tytułu ubezpieczenia ma zatem wpływ na prawidłowość rozliczenia składek.

 

>> W polu 01 – wpisz obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubez- pieczeniowych, który znajdziesz na www.zus.pl) np. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, która nie jest uprawniona do emerytury lub renty oraz nie przedłożyła pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kod tytułu ubezpieczenia jest następujący: 01 10 0  0.

Wypełniając ostatnie pole kodu tytułu ubezpieczenia, pamiętaj, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby wymienione w art. 6–6b, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

>> W polu 01 – wpisz datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych (dzień / miesiąc / rok).

>> W polach 02–05 – wpisz „X” odpowiednio do rodzaju ubezpieczenia (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu osoba zgłaszana do ubezpieczeń podlega obowiązkowo z tytułu ubezpieczenia podanego w bloku V.

 

 

VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby wymienione w art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

>> W polu 01 – wpisz datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia podanego w bloku V (dzień / miesiąc / rok).

>> W polu 02 – wpisz trzyznakowy kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, który znajdziesz na www.zus.pl), do którego zgodnie z adresem zamieszkania należy osoba zgłaszana / zgłoszona do ubezpieczeń.

W przypadku zgłaszania danej osoby do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego podaj taką samą datę  podlegania tym ubezpieczeniom, z wyjątkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w dniu 31 grudnia 1998 r., którą do ubezpieczeń społecznych powinieneś zgłosić z tą datą, a do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 1999 r.

 

VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wymienione w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osoby, dla których ubezpieczenia te są dobrowolne w myśl art. 9 tej ustawy.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 11 ust. 2 przywołanej ustawy, objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń.

Osoby zgłaszane do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego obejmowane są ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń zostanie dokonane w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Osoby zgłaszane do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, podlegające równocześnie z danego tytułu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, należy zgłaszać do wszystkich ubezpieczeń od tej samej daty.

 

>> W polach 01, 03, 05 – wpisz „X” odpowiednio do rodzaju ubezpieczenia.

>> W polach 02, 04, 06 wpisz daty, od których osoba zgłaszana wnosi o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi (dzień / miesiąc / rok).

 

IX. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, o których mowa w art. 68 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

>> W polu 01 – wpisz datę rozpoczęcia ubezpieczenia (dzień / miesiąc / rok).

>> W polu 02 – wpisz trzyznakowy kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, który znajdziesz na www.zus.pl), do którego zgodnie z adresem zamieszkania należy osoba zgłaszana / zgłoszona do ubezpieczeń.

 

X. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO  UBEZPIECZEŃ

>> Pole 01 – wpisz właściwy kod wykonywanego zawodu. Kody opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

Blok X pole 02 i 03 wypełniasz w celu zgłoszenia / korekty danych dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2009 r. Dane za okres późniejszy wykazywane są w formularzu ZUS ZSWA.

>> Pole 02 – W tym polu wpisz dziewięcioznakowy kod pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze zgodnie z załącznikiem nr 17 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji zawartych w umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

>> W polu 03 – wpisz, jeśli wypełniłeś pole 02, okres pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze „od–do” (dzień / miesiąc / rok). Jeżeli nie jest znana data zakończenia pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pole „do” pozostawiasz puste.

 

Jak wynika z wyjaśnień ZUS:
 • wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców;
 • nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.;
 • kod zawodu trzeba podawać zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne) oraz na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń;
 • jeśli płatnik zgłosi ubezpieczonego do ZUS po 15 maja 2021 r. z kodem zawodu a później konieczna będzie zmiana tego kodu, to powinien zgłosić zmianę na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA. W takim przypadku obowiązują ogóle zasady, które nakazują zawiadamianie ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do wcześniej wykazanych w zgłoszeniu.

Więcej o nowym obowiązku wskazywania w ZUS ZUA kodu zawodu przeczytasz w artykule: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – od 16 maja w ZUS ZUA i ZUS ZZA należy podawać kod zawodu

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

>> W polu 01 – wpisz kod pocztowy. W przypadku adresu zagranicznego nie wypełniaj pola (pozostaw puste).

>> W polu 02 – wpisz miejscowość zameldowania na stałe miejsce pobytu.

>> W polu 03 – wpisz nazwę gminy lub dzielnicy. W przypadku adresu zagranicznego nie musisz wypełniać pola (możesz pozostawić puste).

>> W polu 04 – wpisz nazwę ulicy. Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, nie wypełniaj pola (pozostaw puste).

>> W polu 05 – wpisz numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisz go, oddzielając numery pochyłą kreską, np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisz wielką literę drukowaną, np. 113B, bez żadnej przerwy.

>> W polu 06 – wpisz numer lokalu. Jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu, nie wypełniaj pola (pozostaw puste).

>> W polu 07 – wpisz numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 22 222 11 33.

Jeżeli osoba zgłaszana nie posiada telefonu, nie wypełniaj pola (pozostaw puste).

>> Pole 08 – wypełnij, jeśli adres osoby zgłaszanej do ubezpieczeń / ubezpieczonej jest inny niż polski. W polu 08 wpisz dwuliterowy symbol państwa (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, który znajdziesz na www.zus.pl) oraz zagraniczny kod pocztowy. W przypadku adresu polskiego nie wypełniaj pola (pozostaw puste).

Pola 01 i 08 nie mogą być wypełnione łącznie.

XII. ADRES ZAMIESZKANIA

>> Pola 01–08 – wypełnij tylko, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu wskazany w bloku XII. Pola wypełnij odpowiednio, z zastosowaniem zasad podanych w bloku XI „Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu”.

 

XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI

>> Pola 01–09 – wypełnij tylko, jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wnioskuje o przekazywanie korespondencji na inny adres niż wskazany w bloku XI lub XII. Pola 01–08 wypełnij zgodnie z zasadami podanymi w bloku XI „Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu”.

>> W polu 09 – wpisz adres poczty elektronicznej.

Jeśli adres ten nie zostanie podany lub podany adres jest błędny, np. brakuje kodu pocztowego, to korespondencja do ubezpieczonego będzie kierowana na adres zamieszkania, a jeżeli brakuje tego adresu lub jest błędny – na adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

 

XIV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

>> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień / miesiąc / rok).

>> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek lub składa go osoba, którą upoważniłeś.

>> W polu 03 – przystaw swoją pieczątkę jako płatnik składek (jeśli ją posiadasz).

 

XV. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

>> W polu 01 – osoba zgłaszana do ubezpieczeń / osoba ubezpieczona własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

 

Poniżej wzór wypełnionego ZUS ZUA

JAK SKORYGOWAĆ ZGŁOSZENIE ZUS ZUA?

KOREKTA DANYCH ORGANIZACYJNYCH WYKAZANYCH W BLOKU I DOKUMENTU ZUS ZUA

>> Gdy w bloku I dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA zamiast pola „Zgłoszenie do ubezpieczeń (ubezpieczenia)” zaznaczyłeś pole „Zgłoszenie zmiany / korekty danych…”, złóż prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZUA w trybie zgłoszenia, tzn. w bloku I „Dane organizacyjne” wpisz „X” w polu oznaczającym zgłoszenie do ubezpieczeń.

>> Jeśli wypełniłeś oba pola w bloku I, złóż prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZUA, z zaznaczeniem odpowiedniego pola w bloku I.

 

KOREKTA DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH PŁATNIKA SKŁADEK WYKAZANYCH W BLOKU II DOKUMENTU ZUS ZUA

>> Jeśli korygujesz dane identyfikacyjne płatnika składek, podane w bloku II dokumentu zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA – np. błędnie wpisane nazwisko płatnika składek: Kobialski zamiast Kowalski,

złóż prawidłowo wypełniony dokument zgłoszenia.

 

KOREKTA DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH UBEZPIECZONEGO WYKAZANYCH W BLOKU III DOKUMENTU ZUS ZUA

>> Korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, np. błędnie podanego nazwiska osoby ubezpieczonej (Nowal zamiast Nowak), dokonujesz, składając dokument ZUS ZIUA (z zastrzeżeniem punktu następnego). Dokument ten wypełnij w następujący sposób:

 • w bloku I „Dane organizacyjne” w polu 01 wpisz „2”,
 • w bloku II „Dane identyfikacyjne płatnika składek”–wpisz dane identyfikacyjne płatnika składek,
 • w bloku III „Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” – wpisz zestaw danych identyfikacyjnych ubezpieczonego podanych na zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA, w tym nieprawidłowy  identyfikator,
 • w bloku IV „Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” – wpisz zestaw prawidłowych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego,
 • w bloku V „Oświadczenie płatnika składek” – wpisz datę wypełnienia dokumentu i złóż podpis,
 • w bloku VI „Oświadczenie osoby ubezpieczonej”– podpis składa ubezpieczony.

>> Jeśli w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń podałeś błędne identyfikatory ubezpieczonego, np. PESEL 8-znakowy lub jak w poniższym przypadku przy braku minimum identyfikacyjnego,

złóż prawidłowo wypełniony dokument w trybie zgłoszenia, tzn. w dokumencie ZUS ZUA wpisz „X” w polu 01 bloku I „Dane organizacyjne”, a następnie wpisz prawidłowe dane w kolejnych blokach.

 

KOREKTA LUB ZMIANA DANYCH EWIDENCYJNYCH I ADRESOWYCH UBEZPIECZONEGO W DOKUMENTACH ZUS ZUA

Korekty lub zmiany danych ewidencyjnych i adresowych ubezpieczonego – zgłoszonych w blokach IV i XI–XIII formularza ZUS ZUA – dokonujesz, składając te dokumenty odpowiednio w trybie:

>> korekty. Dokument zgłoszenia do ubezpieczeń w trybie korekty wypełnij, wpisując „2” w odpowiednim polu bloku I „Dane organizacyjne”, a następnie wpisz wszystkie prawidłowe dane w kolejnych blokach;

 

>> zmiany. Dokument zgłoszenia do ubezpieczeń w trybie zmiany wypełnij, wpisując „1” w odpowiednim polu bloku I „Dane organizacyjne”, a następnie wpisz wszystkie prawidłowe dane w kolejnych blokach, uwzględniając aktualne dane ubezpieczonego.

 

KOREKTA KODU TYTUŁU UBEZPIECZENIA WYKAZANEGO W BLOKU V DOKUMENTU ZUS ZUA

>> Jeśli w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń podałeś kod tytułu ubezpieczenia spoza słownika, tzn. niezgodny z obowiązującym w danym okresie wykazem kodów zawartym w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, złóż poprawnie wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń (tzn. wpisując „X” odpowiednio w polu 01 bloku I) wraz z podanym w nim prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia.

>> Jeśli w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń podałeś błędny kod tytułu ubezpieczenia ze słownika, tzn. zgodny z obowiązującym w danym okresie wykazem kodów zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, musisz wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tzn. od dnia objęcia ubezpieczeniami z nieprawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formularzu ZUS ZWUA), a następnie ponownie złóż zgłoszenie z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formularzu ZUS ZUA).

 

Przykład

Zgłaszając pracownika z ustalonym prawem do emerytury do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (na formularzu ZUS ZUA) od 16 maja 2021  r., wpisałeś błędny kod tytułu ubezpieczenia. Zamiast kodu 01 10 1 0, wpisałeś kod 01 10 0 0. Oznacza to, że jesteś zobowiązany dokonać korekty przez złożenie dokumentów:

 • ZUS ZWUA, którym wyrejestrujesz daną osobę, z datą 16 maja 2021 r., podając kod tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0,
 • ZUS ZUA, którym zgłosisz daną osobę do ubezpieczeń z datą 16 maja 2021 r., z kodem 01 10 1 0.

 

KOREKTA SCHEMATU PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM (tj. ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ: EMERYTALNEGO, RENTOWYCH, CHOROBOWEGO, WYPADKOWEGO I ZDROWOTNEGO) PODANEGO W DOKUMENCIE ZUS ZUA ORAZ DATY POWSTANIA OBOWIĄZKU UBEZPIECZEŃ / UBEZPIECZENIA PODANEJ W DOKUMENCIE ZUS ZUA

 

Aby skorygować dane wykazane w blokach VI–IX formularza ZUS ZUA, musisz wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tj. od dnia objęcia ubezpieczeniami / ubezpieczeniem z nieprawidłowymi danymi (na formularzu ZUS ZWUA), a następnie ponownie złożyć zgłoszenie z podaniem prawidłowych danych dotyczących schematu i dat podlegania poszczególnym ubezpieczeniom (odpowiednio na formularzu ZUS ZUA).

 

Przykład

Zgłaszając pracownika do ubezpieczeń (na formularzu ZUS ZUA), wpisałeś błędną datę powstania obowiązku ubezpieczeń – zamiast 16 maja 2021 r. wpisałeś 16 kwietnia 2021 r. Aby skorygować tę pomyłkę, powinieneś złożyć za tego ubezpieczonego dokumenty:

 • ZUS ZWUA, którym wyrejestrujesz pracownika z datą 16 kwietnia 2021 r.,
 • ZUS ZUA, którym dokonasz prawidłowego zgłoszenia z datą 16 maja 2021 r.

 

Źródło: ZUS

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł