Lista płac – pensja i świadczenie z zfśs w części zwolnione z podatku (PIT od nadwyżki ponad limit)

Polski Ład 2.0

Jak wiadomo, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT, do końca 2023 r. wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.000 zł, przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Od 1 stycznia 2024 r. limit ww. zwolnienia powróci do poziomu obowiązującego przed 2020 r. wynoszącego 1.000 zł.

Z przygotowanego przez redakcję SerwisKadrowego.pl przykładu listy płac dowiesz się, jak w praktyce powinno dokonywać się rozliczenia pracownika, który oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymał w danym miesiącu świadczenie finansowane ze środków zfśs, które w całości jest wolne od składek ZUS, zaś w części – do limitu 2000 zł – podlega zwolnieniu z opodatkowania.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

Sprawdź pełną wersję (m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi, zasiłkami i z dokładnym opisem wszystkich obliczeń) Kalkulatora Wynagrodzeń uwzględniającego zmiany przewidziane od 1 lipca 2022 r.:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 lipca 2022 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu miesięcznym od 1 lipca 2022 r.  (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian obowiązujących od 1 lipca 2022 r.?
Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

37-letni pracownik (niebędący uczestnikiem PPK) wraz z wrześniową pensją wynoszącą 3900 zł brutto, w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną utratą pracy przez żonę, otrzymał zapomogę finansowaną wyłącznie ze środków zfśs. Jej wysokość to 3000 zł, z czego 2000 zł na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT zwolnione jest z opodatkowania (całość wyłączona jest natomiast z podstawy ozusowania w myśl § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

W rozstrzyganym przypadku, rozliczenie wrześniowej listy płac, uwzględniając fakt, iż zatrudniony jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) oraz kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (300 zł), powinno wyglądać jak niżej:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 3.900,00 zł
Część zapomogi zwolniona z oskładkowania lecz podlegająca opodatkowaniu 3000 zł – 2000 zł 1.000,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 3900 zł 3.900,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3900 zł × 9,76% 380,64 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 3900 zł × 1,5% 58,50 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3900 zł × 2,45% 95,55 zł
Suma składek na ub. społeczne 380,64 zł + 58,5 zł + 95,55 zł 534,69 zł
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje od lipca 2022 r. 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3900 zł + 1000 zł – 534,69 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 4.115,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (4115 zł × 12%) – 300 zł 193,80 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3900 zł – 534,69 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.365,31 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3365,31 zł × 9% 302,88 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 193,8 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 194,00 zł
Kwota netto 3900 zł + 1000 zł – 534,69 zł – 302,88 zł – 194 zł 3.868,43 zł
Świadczenia pieniężne niepodlegające ozusow. ani opod. 2.000,00 zł
Kwota do wypłaty 3868,43 zł – 0 zł – 0 zł + 2000 zł 5.868,43 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Lista płac – pensja i świadczenie z zfśs w części zwolnione z podatku (PIT od nadwyżki ponad limit)”

  1. Wiola Janik

    Jak dla mnie artykuł okazał się bardzo przydatny, znalazlam tutaj sporo wartościowych informacji

Skomentuj artykuł